beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejOdpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania na WSHiP

14-06-2012
"Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania na WSHiP
Okres trwania projektu: 01.09.2009 - 31.12.2012

Nr Umowy UDA-POKL.04.01.01-00-152/09-02 (finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Instytucja pośrednicząca NCBiR.

Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego jako ośrodka kształcenia kadr na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy.

W ramach projektu przygotowano i zrealizowano program studiów angielskojęzycznych Master in Public Administration, który adresowany był do pracowników jednostek administracji publicznej i funkcjonariuszy publicznych nie będących pracownikami tych jednostek. Program nauczania obejmował zarówno przedmioty z zakresu ekonomii i zarządzania, jak również zagadnienia administracyjno-prawne.

Zostały również wprowadzone przedmioty uzupełniające w zakresie prawa europejskiego dla studentów Wydziału Prawa i Administracji. Studenci wzięli również udział w konkursie "EU Law Moot Court Competetion", który obejmował przedstawienie symulacji rozprawy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

W ramach projektu przeprowadzono również dwa kursy z prawa europejskiego i legal writing prowadzone w języku angielskim dla osób spoza społeczności akademickiej. Kursy te skierowane były do osób pracujących zawodowo w celu podniesienia kompetencji i zwiększenia wiedzy z zakresu prawa unii europejskiej, jaki i znajomości specjalistycznego, prawniczego języka angielskiego.

W ramach projektu zrealizowano również szkolenia modułowe z zakresu zarządzania zdrowiem. Były to 3 moduły skierowane do kadry zarządzające j jednostkami medycznymi i dotyczące :

  • "organizacyjno - prawnych aspektów zarządzania w ochronie zdrowia", 
  • "praktyki zarządzania ochrona zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego" 
  • "modele restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej - dobre praktyki krajowe i międzynarodowe"

Przeprowadzono również z zajęcia z języka angielskiego dla wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji oraz z Wydziału Ekonomii i Zarządzania celu podniesienia kompetencji językowych oraz zapoznanie ze specjalistycznym słownictwem.

W celu podniesienia zarówno znajomości języka angielskiego, jak i testować gotowe i już stosowane w innych krajach rozwiązania przydatne do prowadzenia pracy dydaktycznej. Celem tych wyjazdów było zapoznanie się z nowymi metodami dydaktycznymi i wprowadzenie ich w praktykę.