beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejNauka i Biznes

Celem ogólnym projektu jest podniesienie wiedzy 100 pracowników naukowo-badawczych na temat komercjalizacji badań w okresie od 01.06.2010 do 31.07.2011 roku.

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie znajomości tematyki komercjalizacji badań naukowych od strony teoretycznej i praktycznej 100 pracowników naukowo-badawczych
  2. Zwiększenie świadomości 100 pracowników-naukowo badawczych, o konieczności zwiększania udziału kobiet w systemie B+R
  3. Upowszechnianie tematyki badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki w środowisku internetowym.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń modułowych dla 100 pracowników naukowo-badawczych, w zakresie zarządzania projektami badawczymi i marketingu technologii, prawa patentowego-ochrona własności intelektualnej, komercjalizacji badań w świetle założeń strategii rozwoju kraju i regionu oraz obowiązujących i proponowanych rozwiązań prawa, źródeł i zasad finansowania projektów badawczo rozwojowych oraz szkolenie z zakresu równości płci - niestereotypowe zarządzanie własną karierą zawodową (100 osób x 5 modułów szkoleniowych - 16 godzin 1 moduł). Zostaną zorganizowane 3 debaty społeczne promujące udział kobiet w komercjalizacji badań oraz współpracę nauki i biznesu. Planujemy w debatach m.in. udział kobiet, które opatentowały swoje wynalazki, przedstawicieli biznesu i mediów. W zakresie praktycznego zbliżania świata nauki i biznesu zostaną zorganizowane 3 wizyty studyjnych do Parków Technologicznych w Polsce, które oferują duże wsparcie w zakresie transferu i komercjalizacji badań i jedna wizyta studyjna do Niemieckich Parków Technologicznych. 

Projekt będzie realizowany w oparciu o politykę równych szans. Realizacja projektu przyczyni się do realizacji strategii rozwojowych instytutów naukowych i uczelni wyższych, która zakłada między innymi rozwój współpracy z instytutami badawczymi i przedsiębiorstwami w zakresie komercjalizacji wyników prac B+R oraz upowszechnianie osiągnięć nauki polskiej i światowej w procesie kształcenia na poziomie wyższym. Realizacja projektu wpisuje się w Nową Wersję Strategii Lizbońskiej, która zakłada między innymi osiągnięcie 3% tempa wzrostu gospodarczego, stworzenie 6 milionów nowych miejsc pracy w ciągu 5 lat, otwarcie rynku usług w UE oraz zwiększenie wydatków na badania i rozwój. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona wśród pracowników uczelni oraz instytutów naukowo-badawczych. Rekrutacja będzie się składała z trzech etapów: etapu informacyjnego, etapu przyjmowania kwestionariuszy od zainteresowanych udziałem w projekcie, etapu wyboru osób zakwalifikowanych do projektu. Beneficjenci zostaną poinformowani pisemnie o zakwalifikowaniu do projektu. Wszystkie procedury rekrutacyjne będą się odbywały z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn.

Projekt będzie realizowany przez okres 14 miesięcy i będzie obejmował 3 działania o charakterze merytorycznym, 1 zarządcze i promocyjno-informacyjne.

  1. Zarządzanie organizacyjne i finansowe projektem, monitoring i ewaluacja projektu, obsługa informatyczna projektu; promocja.
  2. Szkolenia modułowe dla 100 pracowników naukowo-badawczych; opracowanie 5 modułów szkoleniowych (zarządzanie projektami badawczymi, marketing technologii, prawo patentowe-ochrona własności intelektualnej, komercjalizacja badań w świetle założeń strategii rozwoju kraju i regionu oraz obowiązujących i proponowanych rozwiązań prawa, źródeł i zasad finansowania projektów badawczo-rozwojowych oraz szkolenie z zakresu równości płci-niestereotypowe zarządzanie własną karierą zawodową),organizacja szkoleń dla 100 pracowników naukowo-badawczych, badania ankietowe uczestników szkoleń.
  3. Organizacja 3 debat społecznych
  4. Organizacja wizyt studyjnych do Parków Technologicznych dla 100 pracowników naukowo-dydaktycznych.