beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejBudowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy

W styczniu 2011 roku Uczelnia Łazarskiego rozpoczęła realizację projektu pt. "Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy", współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Społecznego, w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego.

Uczelnia uzyskała dofinansowanie na budowę potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego w zakresie modyfikacji i rozszerzenia oferty edukacyjnej, podniesienia kompetencji naukowych i dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz dostosowania struktury kształcenia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania  do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Realizacja projektu pozwoli na rozszerzenie oferty edukacyjnej Uczelni Łazarskiego na studiach licencjackich (zarządzanie, ekonomia), dostosowanie programu na kierunku finanse i bankowość do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy poprzez:

  • Modyfikację programu stacjonarnych studiów licencjackich na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
  • Rozszerzenie oferty edukacyjnej Uczelni na studiach magisterskich na kierunku Ekonomia
  • Rozwój oferty kształcenia e-learning z zakresu przedsiębiorczości.

W ramach projektu zostaną przygotowane następujące specjalności:

  • Innowacje i przedsiębiorczość
  • Program przygotowujący do egzaminów CIMA na kierunku nauczania finanse i bankowość 
  • Zarządzanie projektem
  • E-biznes

Wszystkie specjalności zostaną przygotowane we współpracy z przedstawicielami biznesu. Założenia projektu wynikają z realnych potrzeb oraz planów rozwoju Uczelni w zakresie zwiększenia różnorodności studiów, otwartości na otoczenie gospodarcze, współpracy z biznesem, podniesienia jakości kształcenia. Wszystkie specjalności będą mogły być studiowane również metodą blended e-learningu.