beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejBudowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami

Projekt realizowany: 01.05.2011 - 30.11.2015

Jesteśmy w toku zmiany partnera - w tym tygodniu ma być wiadomo czy firma Modecom S.A. zostanie tym partnerem

Nr Umowy UDA-POKL.04.01.01-00-267/10-00 (finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Instytucja pośrednicząca NCBiR.

Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego jako ośrodka kształcenia kadr na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy.

W ramach projektu przygotowywane są dwie nowe specjalności, które realizowane zostaną od roku 2012/2013 na studiach magisterskich na kierunku Ekonomia naszej Uczelni. Pierwsza specjalność to Biznes na rynkach wschodnich studenci będą przygotowywani do podjęcia pracy w firmach pracujących lub planujących pracę na rynkach wschodnich, a szczególności w Chinach, Ukrainie i Rosji. Natomiast w ramach drugiej specjalności Praktyka zarządzania ludźmi studenci będą przygotowywani do efektywnej pracy w zespołach oraz do zarządzania kadrami w nowoczesnych organizacjach, w szczególności uwzględniając takie formy doboru i organizacji pracy personelu, których wymagają współczesne organizacji, coraz częściej wykorzystujące pracę projektową.

Oprócz tego w ramach projektu odbędą się odpłatne staże dla studentów i absolwentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni, w ramach których będą one mieli możliwość próbować siebie w roli pracownika jednej ze współpracujących z Uczelnią firm. W ramach projekty na teranie Uczelni organizowane są Giełdy pracodawców, w ramach której studenci będą mogli zapoznać się z ofertami pracy firm, biorących udział w Giełdzie. Oprócz tego planowane są panele z pracodawcami, na których pracodawcy będą dawali porady studentom dt. planowania swojej kariery zawodowej w tej czy innej branży oraz prezentacji siebie jako pracownika. Na Uczelnie będzie zatrudniony doradca zawodowy, który będzie wspierał studentów i absolwentów uczestniczących w projekcie w podjęciu ważnych wyborów związanych z ich karierą zawodową.

W ramach projektu przewidujemy również zakup specjalnych komputerów, dedykowanych przeglądarek i odtwarzaczy książek i notatników multimedialnych, które będą pomagały studentom niepełnosprawnym na Uczelnie jak najlepiej przyswajać wiedzę.