beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejAkademia Rozwoju Kadr Jednostek Naukowych

Projekt realizowany: 01.09.2010 - 31.10.2011 realizowany bez partnera Nr Umowy UDA-POKL.04.02.00-00-025/09-00 (finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Instytucja pośrednicząca MNiSW.

Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Celem głównym projektu było podniesienie umiejętności zarządzania badaniami naukowymi oraz doprowadzenie do bliższej współpracy środowisk naukowego i biznesowego w Polsce.

W ramach projektu przygotowane oraz realizowane studia podyplomowe "Zarządzanie projektami badawczymi" dla pracowników jednostek naukowych, w tym uczelni. W studiach wzięło udział 60 osób z różnych ośrodków naukowych. Niektóre prace dyplomowe napisane przez uczestników tych studiów były jednocześnie wnioskami o dofinansowanie Projektów badawczych. Oprócz tego w ramach projektu 12 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych odbyły staże w przedsiębiorstwach, co pomogło w nawiązaniu bezpośredniego kontaktu środowiska naukowego z biznesem oraz innymi instytucjami realizującymi zadania praktyczne.