beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejWniosek o finansowanie w ramach programu Rozwój Czasopism Naukowych

Nazwa programu/ Instytucja finansująca

Rozwój Czasopism / Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN)

OKRES REALIZACJI

Termin projektu: 2022-12-01 - 2024-11-30

NR UMOWY

Numer umowy: RCN/SN/0385/2021/1

Kierownik projektu

mgr. Aleksandra Szudrowicz

Budżet projektu

79951,23 PLN (40 000,00 PLN- dotacja)

Podmiot aplikujący

Uczelnia Łazarskiego

WYDZIAŁ

Uczelnia Łazarskiego - Wydawnictwo

Opis projektu

Przyjęta koncepcja zakłada utrzymanie czasopisma w międzynarodowym obiegu:

  1. Zwiększenie atrakcyjności czasopisma i jego poziomu naukowego, poprzez podniesienie wskaźnika cytowalności artykułów, obecność czasopisma w bazach indeksujących. Kontynuowana będzie integracja kwartalnika ze światową siecią czasopism, baz danych oraz bibliotek - poprzez indeksację IN w serwisach abstraktowych i indeksowych i jego zgłoszeniu do kolejnych, co najmniej kilkunastu takich serwisów. Podjęta zostanie współpraca z wydawnictwem naukowym De Greuyter w obszarze publikowania na platformie Sciendo, a także indeksacji, pełnotekstowej dystrybucji oraz konsultingu czy niezwykle cennej, wstępnej ewaluacji do Scopus.
  2. Dystrybucję do użytkowników na całym świecie poprzez repozytoria pełnotekstowe i katalogi otwartego dostępu, np. DOAJ.
  3. Długoletnia archiwizacja poszerzająca okres i obszar upowszechnienia, gwarantując naukowcom i praktykom indeksowe wyszukiwanie autorów, artykułów i zagadnień, stwarza możliwość uzyskania efektu większej cytowalności Ius Novum.
  4. Zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia czasopisma poprzez kontynuację publikowania artykułów i streszczeń w języku angielskim oraz inicjowanie współpracy z renomowanymi, zagranicznymi teoretykami i praktykami prawa, zarówno w celu pozyskiwania materiałów naukowych do opublikowania, jak i włączenia tych osób w proces recenzyjny.
  5. Wdrożenie nowoczesnych działań mających na celu promowanie czasopisma i upowszechnianie materiałów publikowanych w kwartalniku poprzez cykliczne specjalizowane kampanie mailingowe dokonywane poprzez Clarivate Analytics (w ramach współpracy ze Sciendo). Realizacja powyższych założeń, w szczególności poprzez uzyskanie wieloaspektowego wsparcia w procesie indeksowania do Scopus i przygotowania do ponownej ewaluacji, ma na celu spełnienie najważniejszego celu, jakim jest wprowadzenie IN do bazy Scopus, poprzez dostosowanie się do jedynego zastrzeżenia Rady CSAB Scopus sformułowanego w ewaluacji z 2020 r.