beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejWdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) - Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych

Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierownik projektu w Uczelni Łazarskiego dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
Kontakt m.galazka-sobotka@lazarski.edu.pl
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dziedzina Nauki medyczne i nauki o zdrowiu/ Nauka o zdrowiu/ Nauka o opiece zdrowotnej i usługach zdrowotnych (w tym administracja szpitali, finansowanie ochrony zdrowia)
Czas trwania projektu w miesiącach 36
Data rozpoczęcia projektu 2019-01-01
Data zakończenia projektu 2021-12-31
Kwota dofinansowania 6 401 344 PLN - konsorcjum
1 594 345 PLN - Uczelnia Łazarskiego
Numer projektu 1/395107/18/NCBR/2018
Typ konkursu GOSPOSTRATEG
Edycja konkursu 1

Projekt realizowany w ramach konsorcjum z Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia (Lider projektu) oraz Narodowym Instytutem Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Opis projektu

Ocena technologii medycznych (Health Technology Assessment – HTA) służy zwiększeniu możliwości zarządzania systemem opieki zdrowotnej w Polsce, poprzez dostarczanie systematycznej i przejrzystej oceny innowacyjnych, nielekowych technologii medycznych. W Polsce, funkcję narodowego HTA pełni Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), która działa na zlecenie Ministra Zdrowia i zajmuje się głównie oceną głównie technologii lekowych, których producenci wnioskują o ich refundację, pozostawiając lukę dla oceny technologii nielekowych, takich jak duże urządzenia do obrazowania, testy diagnostyczne itp. Szpitalne HTA nie funkcjonuje w Polsce, natomiast każdy szpital posługuję się pewnymi kryteriami przy decyzjach o wdrożeniu technologii nielekowych. Celem praktycznym Projektu jest wdrożenie metodologii szpitalnej oceny technologii medycznych (Hospital-Based HTA [HB-HTA]), służącej zwiększeniu możliwości zarządzania systemem opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym (dyrektorzy szpitali) oraz (pośrednio) na poziomie ogólnopolskim. Projekt obejmować będzie fazę badawczą oraz fazę przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce obejmującą pilotażowe wdrożenie HB-HTA w wybranych ośrodkach. Pierwsza z faz obejmować będzie prace badawcze nakierowane na krytyczną analizę systemu szpitalnego HTA w Europie, Stanach Zjednoczonych i Polsce, w tym także, między innymi aspekty etyczne oceny technologii medycznych. W fazie badawczej przewidziano przeprowadzenie analizy otoczenia polityczno-prawnego, ekonomicznego, społecznego i technologicznego dla implementacji nowych technologii w szpitalach (analiza PEST) oraz analizy porównawcze z innymi funkcjonującymi systemami HB-HTA (benchmarking).
Przy opracowaniu konkretnych rozwiązań i działań umożliwiających wdrożenie systemu hHTA założono wykorzystanie analizy SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). W fazie przygotowań do wdrożenia wyników badań w praktyce przewidziano m.in. wizyty studyjne w wybranych ośrodkach szpitalnego HTA i sieciach szpitalnego HTA oraz zebranie informacji na temat dobrych praktyk, opracowanie zasad finansowania, podstaw formalno-prawnych, wewnętrznych i zewnętrznych procedur operacyjnych i wreszcie rekomendacji dotyczących metodyki HB-HTA. Kolejny etap obejmował będzie przygotowanie wyposażonych we właściwe narzędzia zespołów o wysokich kompetencjach mających wziąć udział w fazie pilotażowej projektu - uruchomieniu systemu HB-HTA w wybranych ośrodkach w Polsce i przeprowadzenie pilotażowych ocen wybranych technologii. Istotnym elementem projektu będą działania upowszechniające jego wyniki wśród zarządzających systemem opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym, z udziałem liderów opinii oraz innych interesariuszy systemu ochrony zdrowia. W efekcie podjętych działań powstanie system umożliwiający wdrożenie HB-HTA, w zgodzie z rekomendacją Rady Unii Europejskiej i Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing; EIP-AHA) tj. „aby udoskonalać samowystarczalność i wydajność systemów opieki zdrowotnej” poprzez zastosowanie obiektywnych metod oceny technologii medycznych, których celem jest wskazanie skutecznych i opłacalnych technologii medycznych dla zastosowań w praktyce klinicznej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. HB-HTA jest także rekomendowanym podejściem przez Światową Organizację Zdrowia, która podczas 67 Zgromadzenia (WHA67.23) podkreśliła wagę HTA we wspieraniu modelu powszechnego ubezpieczenie zdrowotnego. Na poziomie krajowym, HB-HTA jest odpowiedzią na tzw. krajowe ramy strategiczne zdefiniowane przez Ministerstwo Zdrowia (dokument „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020. Krajowe ramy strategiczne”), który do 2030 roku zakłada „wdrożenie instrumentów podnoszących jakość świadczonych usług zdrowotnych i efektywność systemu opieki zdrowotnej”.

Wywiady pogłębione, dotyczące badania zapotrzebowania na HB-HTA w Polsce.

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, w ramach projektu badawczego pt. „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych (HB-HT PL), finansowanego przez NCBiR w ramach Programu GOSPOSTRATEG, realizowanego przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Narodowy Fundusz Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, przeprowadziła w pierwszej połowie roku wywiady pogłębione, dotyczące badania zapotrzebowania na HB-HTA w Polsce. Wywiady były przeprowadzone z 14 przedstawicielami kluczowych organizacji/instytucji ochrony zdrowia, ekspertami w dziedzinie zarządzania ochroną zdrowia i zdrowia publicznego.

Rozmówcami byli kluczowi decydenci w instytucjach nadzorujących, organizujących, zarządzających i doradczych w ochronie zdrowia oraz osoby pełniące funkcje menedżerskie w szpitalach. Reprezentowali instytucje takie jak: Ministerstwo Zdrowia, NFZ, AOTMiT, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, Agencję Badań Medycznych, Centrum Monitorowania Jakości oraz szpitale kliniczne i samorządowe.

Celem głównym badania było zdefiniowanie zapotrzebowania na HB HTA w Polsce wśród kluczowych interesariuszy systemu. Celami szczegółowymi zaś ocena korzyści i zagrożeń płynących z upowszechnienia HB HTA w polskim systemie oraz szans rozwoju procesu metodycznej oceny technologii medycznych na poziomie szpitali w ramach strategicznego modelu funkcjonalnego z koordynującą rolą Regionalnego Centrum Oceny Inwestycji (RCOI) wspartego przez NFZ oraz AOTMiT. Wyniki badania posłużą do wyboru i ostatecznej weryfikacji opracowanych modeli jednostek szpitalnych HB HTA i ośrodka zarządzającego siecią HB-HTA.

W toku prowadzonych badań jednoznacznie potwierdzono bardzo wysokie zapotrzebowanie na wdrożenia w polskim systemie ochrony zdrowia metodycznej szpitalnej oceny innowacyjnych technologii medycznych (HB HTA). Za kluczowe korzyści upowszechnienia HB HTA uznaje się, jej wpływ na budowanie mikroefektywności szpitali, wzmacnianie zarządzania w oparciu o wiarygodne dane, poprawy efektywności alokowania środków publicznych na ochronę zdrowia, rozwój kompetencji kadr medycznych w zakresie oceny technologii wykorzystywanych w procesach leczniczych i organizacyjnych, wzmocnienie transferu wiedzy z poziomu szpitala na poziom regionalny i centralny nt. podejmowanych inwestycji w innowacje oraz ich efektywności, zacieśnianie relacji pomiędzy uczestnikami sektora, których interesuje wdrażanie efektywnych i skutecznych innowacji.

Zapytania ofertowe i ogłoszenia

Poszukiwanie wykonawcy/ów odpowiedzialnego za przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego pt. "HB HTA - od teorii do praktyki"

zapytanie ofertowe 3/HB-HTA/2021

Uczelnia Łazarskiego ogłasza zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy/ów odpowiedzialnego za przeprowadzenie  szkolenia specjalistycznego pn. "HB HTA - od teorii do praktyki"

Uczelnia Łazarskiego w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) - Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych" w konsorcjum z Narodowym Funduszem Zdrowia (Lider Konsorcjum) i Instytutem Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego) realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 1/395107/18/NCBR/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r., finansowanego w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego pt. "HB HTA - od teorii do praktyki",

Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu zapraszamy do zapoznania się z dokumentami zamieszczonymi poniżej. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy przesłać do dnia 5 maja 2021 r. do godz. 16:00. z dopiskiem: "Zapytanie ofertowe nr 3/HB-HTA/2021".

Oferty mogą zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub drogą elektroniczną.

/fileadmin/user_upload/_processed_/2/5/csm_shutterstock_597483665_868345b0e6.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/2/a/csm_shutterstock_688627174_298640a8b1.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/2/7/csm_Zapisy_na_Egzamin_Certfikatowy_z_Jezyka_Polskiego__3__28161832d4.png
/fileadmin/user_upload/_processed_/3/7/csm_1524ce0a-4754-42ef-8800-c1375ef9fd9c_5bde82bdab.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/4/c/csm_shutterstock_1768849286_5ffa3debaa.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/6/b/csm_shutterstock_510294343_4349ce2de8.jpg