beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejPotencjał profilowania limfocytów T w planowaniu spersonalizowanego leczenia stwardnienia rozsianego

Nazwa programu/ Instytucja finansująca

OPUS 24 / Narodowe Centrum Nauki (NCN)

OKRES REALIZACJI

Data rozpoczęcia: 2023-07-06

Data zakończenia: 2027-07-05

NR UMOWY

Nr umowy: UMO-2022/47/B/NZ7/02729

Kierownik projektu

Dr hab. Katarzyna Donskow-Łysoniewska

Budżet projektu

3 970 702,00 PLN

Podmiot aplikujący

Uczelnia Łazarskiego

WYDZIAŁ

MEDYCZNY

Opis projektu

Wydłużająca się długość życia ludzi w krajach rozwiniętych sprawia, że ​​choroby neurodegeneracyjne,obok chorób kardiologicznych i onkologicznych, stanowią poważne wyzwanie dla nauk medycznych. W niektórych przypadkach rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego (RRMS) leczenie nie daje pożądanej poprawy, co powoduje, że pacjenci przerywają leczenie. Konieczne jest wypracowanie nowych strategii leczenia, co jest procesem długotrwałym, dlatego istnieje potrzeba wypracowania nowego podejścia do stosowanego obecnie leczenia lekami immunomodulującymi(IMD). Nasze badania wykazały cztery główne fenotypy molekularne komórek T w RRMS, które determinują odpowiedź na stymulację in vitro. Na podstawie tych wyników i postępów w zrozumieniu molekularnych podstaw patogenezy stwardnienia rozsianego proponujemy kontynuację tych badań z wykorzystaniem technologii single-cell RNA-seq (scRNA-seq) do identyfikacji fenotypu molekularnego limfocytów T które określają odpowiedź na aktualnie stosowane IMD. Ułatwi to opracowanie algorytmu predykcyjnego wskazującego efekt kliniczny leczenia IMD. Identyfikacja biomarkerów decydujących o odpowiedzi na terapię ma ogromne znaczenie, ponieważ otwiera możliwości nowych celów terapeutycznych i pomaga zidentyfikować pacjentów nie reagujących na terapię, którzy wymagają spersonalizowanej terapii.