beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKonferencja międzynarodowa Społeczne i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji pozasądowej

Nazwa programu/ Instytucja finansująca

Doskonała Nauka II - Wsparcie konferencji naukowych - MEiN

OKRES REALZIACJI

12 m-cy

NR UMOWY

W trakcie PODPISYWANIA

Kierownik projektu

Dr hab. Anna Hrycaj

Budżet projektu

118750 (przyznane 25 850,00)

Podmiot aplikujący

Uczelnia Łazarskiego

WYDZIAŁ

PRAWO

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest jednodniowa, międzynarodowa konferencja, w formule online, poświęcona społecznym i ekonomicznym aspektom restrukturyzacji pozasądowej. Obecnie, restrukturyzacja pozasądowa i przedsądowa jest najczęściej wybieranym przez przedsiębiorców sposobem restrukturyzacji. Jej celem jest uratowanie przedsiębiorstwa dłużnika poprzez zawarcie układu z wierzycielami. W Polsce, znaczny wzrost liczby spraw z zakresu restrukturyzacji przedsądowej i pozasądowej nastąpił wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2141), która wprowadziła uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Od 1 grudnia 2021 r. niektóre z rozwiązań tej ustawy zostały inkorporowane do ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Oznacza to, że rozwiązanie pierwotnie doraźne i tymczasowe na stałe pozostanie w polskim porządku prawnym.

Zjawisko przedsądowej oraz pozasądowej restrukturyzacji nie jest w pełni zbadane, zarówno w ujęciu prawnym, jak i społeczno-ekonomicznym. Istotne, z poznawczego punktu widzenia, są zarówno okoliczności, które determinują wybór takiego sposobu restrukturyzacji jak i skutki, które taki wybór wywołuje dla otoczenia społeczno-ekonomicznego.

Dla rozwoju polskiej nauki w omawianym zakresie cenne są również badania naukowe prowadzone w państwach, w których zjawisko przedsądowej i pozasądowej restrukturyzacji ma dłuższą historię. Z tego względu celem konferencji jest zapewnienie wymiany myśli naukowej z kilku polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Oznacza to, że konferencja będzie miała zasięg międzynarodowy. W konsekwencji, językiem konferencji będzie język angielski i polski, a w przypadku zgłoszenia referatów w języku polskim planowane jest tłumaczenie symultaniczne na język angielski. Konferencja pozwoli również na wymianę myśli naukowej i przeprowadzenie dyskursu pomiędzy naukowcami z polskich uczelni, na których prowadzone są istotne badania naukowe w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Rada Naukowa konferencji skupia naukowców z 5 uniwersytetów: dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański), dr hab. Rafał Adamus, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu), dr hab. Aleksander Witosz, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), dr Patryk Filipiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Bartosz Sierakowski (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie). Realizacja projektu pozwoli również na upublicznienie wyników badań naukowych.

Ma to istotne znaczenie społeczne z uwagi na fakt, że polska i światowa gospodarka wciąż boryka się z problemami zapoczątkowanymi pandemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie. W ramach upublicznienie wyników badań naukowych prezentowanych na konferencji przewiduje się udostępnienie zapisu konferencji na platformie streamingowej również po terminie konferencji dla zainteresowanych osób; dystrybucję materiałów konferencyjnych dla uczestników konferencji oraz publikację pokonferencyjną w formie książki wydanej w języku angielskim. Przewidywana liczba uczestników konferencji to około 200, w tym około 30 uczestników zagranicznych. W ramach organizacji konferencji nie przewiduje się pobierania opłaty od uczestników ani prelegentów. Podczas konferencji przewiduje się zgrupowanie referatów w trzy moduły, z których każdy będzie zakończony dyskusją. Na zakończenie konferencji jest przewidziana dyskusja plenarna.