beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejStatut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Polskie Towarzystwo Suicydologiczne" w dalszej części zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz m. st. Warszawa. Dla właściwej realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze naukowo-społecznym, zarejestrowaną i posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie powołuje - z wyłączeniem odrębnej osobowości prawnej - oddziały wojewódzkie podlegające zgłoszeniu u starostów właściwych ze względu na siedzibę tej jednostki.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem zagranicznych stowarzyszeń o tym samym profilu działania lub współpracować z nimi.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku: "Polskie Towarzystwo Suicydologiczne", pośrodku: "Zarząd Główny" oraz pieczęci podłużnej z napisem: "Polskie Towarzystwo Suicydologiczne" - Zarząd Główny" lub "Oddział w ..."

§7

Stowarzyszenie może przyznawać członkom i innym osobom, szczególnie zasłużonym dla rozwoju suicydologii oznaki honorowe i wyróżnienia, zgłaszać wnioski w sprawie odznaczeń i nagród dla członków Stowarzyszenia. Zasłużonym działaczom Towarzystwa Zarząd Główny przyznaje Medal Pamiątkowy.

§ 8

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział II

Cele i metody działania

§9

Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim:

 • analiza zjawiska samobójstw w Polsce i na świecie,
 • spełnianie humanitarnego obowiązku ratowania innych,
 • stworzenie naukowych podstaw programów profilaktycznych redukujących liczbę zachowań samobójczych,
 • dostarczanie teoretycznych przesłanek uzasadniających i promujących wartość życia przez kreowanie i propagowanie różnych form i metod samorealizacji, rozwoju własnej osobowości oraz aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym,
 • działanie na rzecz afirmacji życia i poprawy jego jakości,
 • przeciwdziałanie dehumanizacji życia i degradacji wartości człowieka, przez przywracanie i utrwalanie humanistycznych wartości społecznych , moralnych i etycznych zachowań jednostek, rodzin, społeczności i społeczeństw,
 • wpływanie na wzrost świadomości zagrożeń społecznych i indywidualnych, w tym suicydogennych jakie niesie ze sobą rozwój współczesnej technologiczno-informatycznej cywilizacji,
 • zajmowanie stanowiska w kwestiach żywotnych dla społeczeństwa, zwłaszcza dotyczących samotności i egzystencjalnego zagubienia jednostki, oraz problemów życia społecznego mających związek z zachowaniami samobójczymi,
 • wspieranie i ocena działań oraz programów profilaktycznych, edukacyjnych, terapeutycznych i promocji zdrowia psychicznego w zakresie przeciwdziałania i ograniczania zachowań samobójczych,
 • inicjowanie i prowadzenie badań suicydologicznych,
 • organizowanie sympozjów i konferencji naukowych dla członków PTS i osób zajmujących się praktycznie i teoretycznie problemami suicydologicznymi.

§ 10

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje łącząc teoretyczne osiągnięcia nauki z działalnością praktyczną poprzez:

 • opracowywanie, wspieranie i realizacja programów i projektów naukowo-badawczych przy współpracy innych placówek naukowych oraz prowadzenie własnych badań w zakresie suciydologii i nauk pokrewnych,
 • inspirowanie dyskusji naukowych w kwestiach będących w obrębie zainteresowań Stowarzyszenia,
 • współdziałanie z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi, oraz innymi osobami prawnymi zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
 • współpracę ze środkami masowego przekazu,
 • współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 • kształtowanie i rozwój opinii w sprawach dotyczących celów Stowarzyszenia,
 • działalność szkoleniową i edukacyjną,
 • działalność wydawniczą i edytorską,
 • finansowanie przedsięwzięć zgodnych z założeniami programowymi Stowarzyszenia,

Szczegółowa realizacja celów Stowarzyszenia następuje w drodze prowadzenia w różnych formach działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie:

 • organizacji zjazdów naukowych, odczytów, konferencji, seminariów, sympozjów itp. przedsięwzięć,
 • tworzenia i prowadzenia ośrodków szkoleniowych, badawczych, eksperymentalnych i konsultacyjnych, a także placówek o charakterze diagnostycznym, profilaktycznym i terapeutycznym jak również placówek wykonujących usługi w zakresie opieki społecznej i wychowawczej,
 • tworzenia sekcji i zespołów problemowych o charakterze stałym jak i doraźnym, z udziałem przedstawicieli świata nauki oraz innych specjalistów zainteresowanych określoną problematyką bądź całością zagadnień związanych z działalnością Towarzystwa,
 • powoływania komisji, komitetów i ośrodków do przeprowadzania działań organizacyjnych, popularyzatorskich, szkoleniowych i naukowo-badawczych,
 • prowadzenia różnych form szkoleń i dokształcania kursowego,
 • działalności wydawniczej i odczytowej o charakterze popularno-naukowym, z wykorzystaniem technik audio-wizualnych, edycji plakatów, folderów, etykiet itp.,
 • organizowania co trzy lata zjazdów naukowych dla środowiska suicydologów.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • honorowych,
 • wspierających.

§ 13

Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy, pracownicy nauki reprezentujący różne dziedziny naukowe, specjaliści praktycy posiadający wyższe wykształcenie, szczególnie zainteresowani działalnością Stowarzyszenia, którzy akceptują jego cele i chcą je realizować, dbając o własny rozwój i postawę moralną. Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Członkowi zwyczajnemu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia. Bierne prawo wyborcze do Zarządu Oddziału - za wyjątkiem nowo organizujących się - przysługuje członkom, którzy mają co najmniej roczny staż w Towarzystwie, a do Zarządu Głównego - za wyjątkiem początkowego składu pierwszej kadencji - członkom którzy mają co najmniej dwuletni staż członkowski w Towarzystwie. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 • przestrzegania postanowień statutu,
 • aktywnego udziału w realizacji zadań i celów Towarzystwa,
 • przestrzegania norm etycznych i współżycia społecznego,
 • regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny.

§ 14

Członkowie Towarzystwa wchodzą w skład określonych sekcji i zespołów problemowych powoływanych przez Zarząd Główny.

§ 15

Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków zwyczajnych jako wprowadzających. Uchwała o przyjęciu osoby zainteresowanej do Stowarzyszenia lub odmowie zapada zwykłą większością głosów, przy obecności 2/3 członków właściwego terytorialnego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. Od odmowy o przyjęciu zainteresowanemu przysługuje w terminie 14 dni prawo odwołania do Zarządu Głównego, który w terminie trzech miesięcy podejmuje uchwałę ostateczną.

§ 16

Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju suicydologii,. Godność członka honorowego nadaje  Zarząd  Główny.  Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich. Szczególnie zasłużonemu na polu suicydologii długoletniemu członkowi Stowarzyszenia - Walne Zgromadzenie może nadać godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia

§ 17

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne - zainteresowane statutową działalnością Stowarzyszenia, które deklarują na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. O przyjęciu na członka wspierającego decyduje Zarząd Główny na podstawie pisemnego zgłoszenia. Członkom wspierającym przysługuje prawo uczestniczenia w zebraniach, zjazdach i konferencjach naukowych, organizowanych przez Stowarzyszenie z głosem doradczym.

§ 18

Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne ustaje na skutek:

 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału,
 • skreślenia przez Zarząd Oddziału z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż dwa lata - pomimo dwukrotnych upomnień listem poleconym. Skreślenie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od daty drugiego upomnienia,
 • wykluczenia przez Zarząd Główny za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,

Od uchwały Zarządu Oddziału o skreśleniu - członek ma prawo odwołać się do Zarządu Głównego, którego uchwała jest ostateczna. Od uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu - członek ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia, które podejmuje ostateczną decyzję.

§ 19

Przynależność do Stowarzyszenia członka wspierającego ustaje na skutek:

 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
 • skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego w związku z utratą osobowości prawnej członka wspierającego lub nie wnoszenia zadeklarowanego wsparcia finansowego bądź rzeczowego przez kolejne trzy lata.

Od uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu określonej w pkt. 1 - odwołanie nie przysługuj.

Rozdział IV

Władze naczelne Towarzystwa

§ 20

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

§ 21

Władze naczelne Stowarzyszenia stanowią:

 • Zarząd Główny
 • Główna Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów:

 • przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
 • bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. W okresie kadencji Zarząd Główny może dokooptować nowych członków na miejsce członków ustępujących lub skreślonych, ale w liczbie nie przekraczającej 5 osób, niekoniecznie pochodzących z listy wyborczej (z zachowaniem jednak stosownego parytetu dla listy). Członek Zarządu Głównego opuszczający bez usprawiedliwienia trzy kolejne posiedzenia może być pozbawiony mandatu - uchwałą Zarządu Głównego, podjętą na posiedzeniu plenarnym

§ 22

Walne Zgromadzenie Członków może być zwoływane jako:

 • zwyczajne,
 • lub nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest co 3 lata w czasie i miejscu wyznaczonym przez Zarząd Główny. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Główny listami poleconymi zawierającymi porządek obrad, wysyłanymi do Zarządów Oddziałów co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub bezpośrednio do wszystkich członków Towarzystwa na 14 dni przed terminem. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Główny:

 • z własnej inicjatywy
 • na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
 • na żądanie 1/3 Zarządów Oddziałów, zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu,
 • na żądanie co najmniej 1/4 liczby członków, zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu.

Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia i umieszcza w porządku dziennym tylko te sprawy, dla których zażądano jego zwołania.

§ 23

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

 • z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa, oraz w wypadku określonym w §15 pkt. 3 członkowie nadzwyczajni,
 • z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających.

§ 24

Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu Głównego lub wiceprezes. Wybiera ono ze swego grona przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który powołuje sekretarza i dwóch asesorów. Z przebiegu obrad i uchwał Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują:

 • przewodniczący,
 • sekretarz,
 • asesorowie Walnego Zgromadzenia.

§ 25

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 • uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie sprawozdań i planów Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 • wybór przewodniczącego, członków Zarządu Głównego i członków Głównej Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu tajnym,
 • podejmowanie uchwał o zmianie statutu, rozwiązaniu Stowarzyszenia bądź w innych szczególnie ważnych sprawach dla Stowarzyszenia,
 • nadawanie godności członka honorowego i Prezesa Honorowego,
 • rozstrzyganie wniosków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i członków Stowarzyszenia

§ 26

Zarząd, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działalność odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 27

W skład Zarządu wchodzi prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i  członkowie wybierani na Walnym Zgromadzeniu. W razie długotrwałej niemożności wykonywania obowiązków przez prezesa - funkcję tę wypełnia jeden z wyznaczonych wiceprezesów.

§ 28

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany statutem,
 • wydawanie czasopism, biuletynów, broszur druków i innych publikacji,
 • ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia,
 • powoływanie, zawieszanie, rozwiązywanie Oddziałów, Sekcji, Zespołów Problemowych i samodzielnych kół specjalistycznych oraz nadzór nad ich działalnością,
 • powoływanie redaktorów naczelnych i członków komitetów redakcyjnych czasopism Stowarzyszenia oraz przewodniczących sekcji,
 • uchwalanie okresowych planów działalności naukowej, wydawniczej i organizacyjnej, a także preliminarza budżetowego oraz zatwierdzanie sprawozdań z tej działalności i sprawozdania finansowego za okres obrachunkowy,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia,
 • uchwalanie regulaminu działalności Zarządu Głównego i Prezydium obejmującego organizację pracy i zakres obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu Głównego i Prezydium,
 • rozpatrywanie wszelkich zatargów, wynikających z działalności w Stowarzyszeniu. Wszystkie uchwały w tym przedmiocie podejmuje Zarząd Główny w głosowaniu tajnym.

Uchwały Zarządu Głównego zapadają większością głosów i są prawomocne, gdy oprócz przewodniczącego obecnych jest połowa członków Zarządu Głównego. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 3 razy w ciągu roku. Przynajmniej raz w roku Zarząd Główny obraduje w poszerzonym składzie z udziałem przewodniczących Oddziałów Wojewódzkich i Przewodniczących Sekcji Problemowych, uczestniczących z głosem doradczym.

§ 29

Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium, w skład którego wchodzi prezes Zarządu Głównego wybrany przez Walne Zgromadzenie oraz wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i dwóch członków Zarządu. Prezes, wiceprezesi i sekretarz reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz i działają w jego imieniu.

§30

Prezydium Zarządu Głównego kieruje sprawami bieżącymi Stowarzyszenia, realizuje cele i zadania statutowe Stowarzyszenia oraz uchwały i wytyczne Walnego Zgromadzenia. Do obowiązków Prezydium Zarządu należy w szczególności:

 • wykonywanie uchwał Zarządu Głównego,
 • przydzielanie zadań poszczególnym osobom wchodzącym w skład Prezydium,
 • ustalanie harmonogramu pracy Prezydium na okres kadencji,
 • przygotowywanie posiedzeń plenarnych Zarządu Głównego,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności Zarządowi Głównemu oraz sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 • organizowanie konferencji, narad, zebrań, odczytów,
 • wspieranie merytoryczne i organizacyjne Oddziałów i Sekcji Stowarzyszenia,
 • nawiązywanie i utrzymywanie łączności z instytucjami i organizacjami w zakresie wspólnie interesujących problemów i zagadnień, w szczególności z instytucjami, towarzystwami naukowymi oraz ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą,
 • popularyzowanie zagadnień ze sfery suicydologii i nauk pokrewnych na łamach własnych oraz innych wydawnictw i współdziałanie w tej sferze z mediami i środkami masowej informacji,
 • prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia, w tym nadzór na działalnością jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,
 • administrowanie majątkiem Stowarzyszenia stosownie do uchwał Zarządu Głównego.

Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów i są prawomocne, gdy oprócz prezesa lub wiceprezesa obecnych jest 4 członków Prezydium. Uchwały Prezydium wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, stosownie do przyjętego harmonogramu - nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące

§ 31

Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, w zakresie celowości, rzetelności i gospodarności, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z postanowieniami statutu. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczący i jego zastępcę. W okresie kadencji Główna Komisja Rewizyjna może dokooptować 2 nowych członków niekoniecznie pochodzących z listy wyborczej (z zachowaniem jednak stosownego parytetu dla tej listy), na miejsce członków ustępujących lub skreślonych.

§ 32

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 • przeprowadzanie raz w roku kontroli działalności finansowej i merytorycznej Towarzystwa,
 • opiniowanie w przedmiocie wyboru podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego Towarzystwa, zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami pokontrolnymi i żądanie terminowej ich realizacji,
 • przedstawianie rocznego sprawozdania z działalności Walnemu Zebraniu Członków,
 • składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Towarzystwa,
 • uchwalenie szczegółowego harmonogramu pracy na czas kadencji - obejmującego nie mniej niż 3 roczne kontrole.

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium z głosem doradczym i prawem żądania wyjaśnień.

Rozdział V

Oddziały, Sekcje i Koła Towarzystwa

§ 33

Oddział może powstać, jeżeli na terenie danego województwa zamieszkuje co najmniej 12 członków Stowarzyszenia. Oddziały Wojewódzkie tworzone są zgodnie z podziałem administracyjnym kraju i obejmują zasięgiem swojej działalności teren województwa. Siedziby ich ustala Zarząd Główny w porozumieniu z Zarządem Oddziału. W województwach nie posiadających własnych oddziałów członkowie Stowarzyszenia mają prawo należeć do Oddziału zlokalizowanego w najbliższym województwie. Zarząd Oddziału może tworzyć Koła Terenowe (Środowiskowe, Zakładowe i inne). Oraz powoływać Zespoły Problemowe, które podlegają Zarządowi Oddziału i działają na podstawie regulaminów ustalonych przez Zarząd Główny

§ 34

Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Oddziału.

§ 35

Władzami Oddziału są:

 • Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,
 • Zarząd Oddziału,
 • Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 36

Walne Zgromadzenie Członków może być zwoływane jako:

 • zwyczajne,
 • nadzwyczajne.

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału co 3 lata zwołuje Zarząd Oddziału, listami poleconymi wysyłanymi bezpośrednio do członków Oddziału na 14 dni przed terminem zgromadzenia z podaniem porządku obrad, zawiadamiając jednocześnie Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 37

Do zakresu działalności Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:

 • uchwalanie kierunków działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 • udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 • wybór Przewodniczącego, członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 38

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału władne jest do podejmowania uchwał przy obecności: co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

 • z własnej inicjatywy
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 • na żądanie 1/3 członków Oddziału.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału w terminie miesiąca od daty zgłoszenia żądania i obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 39

W skład Zarządu Oddziału wchodzi przewodniczący oraz 7 członków wybieranych w tajnym głosowaniu.

§ 40

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

 • reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • kierowanie działalnością Oddziału stosownie do przepisów statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu Głównego,
 • przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i nadzwyczajnych do Stowarzyszenia,
 • organizowanie zebrań, konferencji i sympozjów naukowych,
 • prowadzenie pracy naukowo-badawczej i popularyzatorskiej,
 • powoływanie, zatwierdzanie, zawieszanie i rozwiązywanie Kół Terenowych i Zespołów Problemowych oraz czuwanie nad ich działalnością i rozwojem,
 • sporządzanie i ustalanie planu działalności i budżetu Oddziału w oparciu o Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału,
 • składanie Zarządowi Głównemu okresowych sprawozdań ze swej działalności,
 • skreślanie z listy członków z powodów wymienionych w § 19.

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.

§ 41

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 42

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 • kontrola całokształtu działalności Oddziału, w szczególności co najmniej raz w roku kontrola działalności finansowej,
 • kontrola składek członkowskich,
 • składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału z oceną działalności i wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu, lub powodach jego nie udzielenia,

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym i prawem żądania wyjaśnień.

§43

Zarządy Oddziałów Wojewódzkich mają prawo organizować na swych terenach Koła Terenowe w miastach, osiedlach lub zakładach pracy oraz uczelniach - na wniosek co najmniej 5 osób zainteresowanych. Władzami Koła Terenowego są:

 • Zebranie Wyborcze członków Koła,
 • Zarząd Koła.

Zarząd Koła podlega Zarządowi Oddziału macierzystego i wybierany jest na zebraniu wyborczym członków Koła w składzie:

 • przewodniczący,
 • wiceprzewodniczący,
 • skarbnik,
 • sekretarz do spraw naukowo-popularyzatorskich,
 • sekretarz do spraw naukowo-społecznych.

Do kompetencji Zarządu Koła Terenowego należy:

 • organizowanie i prowadzenie na swym terenie działalności popularnonaukowej i naukowo-społecznej w zakresie szerzenia zasad zdrowia psychicznego i stosunków międzyludzkich,
 • zbieranie składek członkowskich i przekazywanie ich Zarządowi Oddziału.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 44

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 • opłaty wpisowe i składki członkowskie,
 • dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 • dotacje,
 • darowizny, zapisy i spadki,
 • wpływy z działalności statutowej,
 • dochody z ofiarności publicznej,
 • dywidendy należne Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych.

Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia winny być przechowywane - za wyjątkiem bieżącego pogotowia kasowego - w banku na koncie Stowarzyszenia. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składki członkowskie w ciągu miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 45

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie nabycia praw i zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy prezesa, wiceprezesa i skarbnika Stowarzyszenia lub upoważnionego przez Prezydium członka Prezydium. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa Stowarzyszenia. Uchwały Zarządu dotyczące spraw finansowych podpisuje również skarbnik.

§ 46

Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 47

Uchwalenie statutu, jego zmiana, oraz rozwiązanie Towarzystwa następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, która wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów:

 • przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
 • niezależnie od liczby obecnych w terminie drugim.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 48

Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego statutu. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.