beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejO nas

KRÓTKA HISTORIA POWSTANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA SUICYDOLOGICZNEGO

Polskie Towarzystwo Suicydologiczne (PTS) zostało de facto powołane do życia w dniu 12 marca 2002 roku przez Komitet Założycielski - w którego skład wchodziło 25 osób - na zebraniu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. IPiN stał się siedzibą Zarządu Głównego PTS.

Na zebraniu w drodze wyborów ukonstytuował się skład pierwszego Zarządu, Prezydium i Komisji Rewizyjnej. Według naszego statutu władze PTS są wybierane na 3 letnią kadencję.

Z uwagi na trudności formalno-prawne Polskie Towarzystwo Suicydologiczne zostało de iure zarejestrowane dopiero 17 stycznia 2003 roku i znajduje się w Krajowym Rejestrze Sądowym Organizacji Pozarządowych - Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000145828 i od tego momentu posiada osobowość prawną.

CELE I ZADANIA PTS NA PODSTAWIE STATUTU NASZEGO TOWARZYSTWA

Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim:

 • systematyczna analiza rozpowszechnienia i socjodemograficzna charakterystyka zachowań samobójczych w Polsce i na świecie,
 • spełnianie humanitarnego obowiązku ratowania innych,
 • tworzenie naukowych podstaw programów prewencyjnych redukujących liczbę zachowań samobójczych,
 • działania na rzecz afirmacji życia i poprawy jego jakości,
 • przeciwdziałanie dehumanizacji życia i degradacji wartości człowieka przez przywracanie i utrwalanie humanistycznych wartości społecznych, moralnych i etycznych, w kontekście zachowań jednostek, rodzin, społeczności i społeczeństwa,
 • wpływanie na wzrost świadomości wśród obywateli i władz publicznych zagrożeń społecznych i indywidualnych, w tym suicydogennych jakie niesie ze sobą rozwój współczesnej technologiczno-informatycznej cywilizacji,
 • zajmowanie stanowiska w kwestiach istotnych dla społeczeństwa, zwłaszcza dotyczących samotności i egzystencjalnego zagubienia jednostki oraz problemów życia społecznego mających związek z zachowaniami samobójczymi,
 • wspieranie i ocena działań oraz programów prewencyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych i promocji zdrowia psychicznego w zakresie redukowania ryzyka zachowań samobójczych,
 • inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z dziedziny suicydologii
 • organizowanie sympozjów i konferencji naukowych dla członków PTS i osób zajmujących się praktycznie i teoretycznie problemem samobójstw.

Te cele Stowarzyszenie realizuje przez łączenie teoretycznych osiągnięć nauki z działalnością praktyczną poprzez:

 • opracowywanie, wspieranie i realizacja programów i strategii prewencyjnych przy współpracy z placówkami naukowymi, samorządami lokalnym, agendami rządowymi, w tym ministerstwami oraz parlamentem,
 • opracowywanie, wspieranie i realizacja projektów naukowo-badawczych przy współpracy z placówkami naukowymi,
 • współpraca z mass mediami - telewizją, radiem i prasą,
 • współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi zajmujących się problemami ochrony zdrowia psychicznego w Polsce, Europie i na świecie,
 • promowanie i kształtowanie opinii na temat celów i zadań Stowarzyszenia (PTS),
 • działalność szkoleniową i edukacyjną,
 • działalność wydawniczą i edytorską,
 • finansowanie przedsięwzięć zgodnych z celami i założeniami programowymi Stowarzyszenia.

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje przez realizacje następujących zadań:

 • organizacji zjazdów, sympozjów, seminariów, wykładów i spotkań naukowych,
 • tworzenia i prowadzenia ośrodków szkoleniowych, badawczych, interwencji kryzysowych, telefonów zaufania i pomocowych stron internetowych,
 • powoływania stałych i okresowych zespołów problemowych we współpracy ze specjalistami różnych dyscyplin zajmujących się problematyką suicydologiczną,
 • powoływania stałych i okresowych komisji i komitetów do realizacji określonych działań organizacyjnych, edukacyjno-szkoleniowych, popularyzatorsko-promocyjnych i naukowo-badawczych,
 • działalności wydawniczej i popularyzacyjno-promocyjnej z wykorzystaniem technik audio-wizualnych, w tym internetu, prezentacji multimedialnych, filmów DVD czy edycji plakatów, folderów, plakietek i etykiet,
 • organizowaniu co trzy lata ogólnopolskich sympozjów naukowych dla środowiska suicydologów.

INFORMACJE NA TEMAT CZŁONKOSTWA W POLSKIM TOWARZYSTWIE SUICYDOLOGICZNYM

Członkami PTS mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Członkowie PTS dzielą się na:

 • członków zwyczajnych
 • członków nadzwyczajnych
 • członków honorowych
 • członków wspierających

Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy, pracownicy nauki reprezentujący różne dziedziny naukowe, specjaliści praktycy posiadający wyższe wykształcenie, szczególnie zainteresowani działalnością PTS, którzy akceptują jego cele i chcą je realizować.

Członkami zwyczajnymi PTS mogą być także cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Członkowi zwyczajnemu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz PTS.

Członkiem nadzwyczajnym PTS może być pełnoletni obywatel polski bez względu na wykształcenie, aktywnie pracujący dla PTS, wprowadzony przez dwóch członków zwyczajnych. Członek nadzwyczajny posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

Członkiem honorowym PTS mogą zostać osoby, które mają szczególne zasługi dla rozwoju suicydologii. Godność członka honorowego nadaje walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego PTS. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich. Szczególnie zasłużonemu na polu suicydologii wieloletniemu członkowi PTS Walne Zgromadzenie może nadać godność Honorowego Prezesa PTS.

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne zainteresowane statutową działalnością PTS, które deklarują na jej rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w PTS przez swojego reprezentanta Członkom wspierającym przysługuje prawo uczestniczenia w zebraniach, zjazdach i konferencjach naukowych organizowanych przez PTS z głosem doradczym.

Składka członkowska dla członka zwyczajnego wynosi 60 zł rocznie,
dla członka nadzwyczajnego wynosi 30 zł na rok.

Dla emerytów, rencistów i studentów składka członkowska wynosi 20 zł na rok.

Wszelkie wpłaty na rzecz realizacji celów i zadań statutowych Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego prosimy dokonywać na następujący numer konta ZG PTS: 
BZ WBK SA Nr. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane działalnością naszego Towarzystwa, które akceptują jego cele i pragną je realizować do współpracy na rzecz zapobiegania samobójstwom w Polsce.

Uprzejmie informujemy, że strona internetowa naszego Towarzystwa będzie systematycznie (2 razy w roku) aktualizowana o nowe informacje o działalności PTS.

Do pobrania: