beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejWładze

SKŁAD RADY:

 • przewodniczący - prof. zw. dr hab. Piotr Madajczyk,
 • zastępca przewodniczącego - prof. zw. dr hab. Edward Nieznański,
 • sekretarz - mgr Adrian Chojan.

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ:

 • prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer, 
 • dr hab. prof. nadzw. dr hab. Wojciech Bieńkowski,
 • dr Joanna Szymoniczek,
 • dr Martin Dahl,
 • dr Paweł Olszewski,
 • dr Jakub Wódka.
  kierownik Centrum Naukowego

Zgodnie z decyzją Rady Centrum Naukowego ISP PAN i Uczelni Łazarskiego z dnia 12 listopada 2012 roku, Kierownikiem Centrum Naukowego został dr Paweł Olszewski, którego kadencja trwa trzy lata (2012-2015).

ZADANIA CENTRUM NAUKOWEGO ISP PAN I UCZELNI ŁAZARSKIEGO

Zgodnie z art. 1 Umowy z dnia 1 października 2012 roku między Uczelnią Łazarskiego w Warszawie i Instytutem Studiów Politycznych PAN w sprawie utworzenia Centrum Naukowego do zadań Centrum należy w szczególności:

 • prowadzenie, wspierania i koordynowanie badań naukowym oraz doskonalenie procesów dydaktycznych;
 • rozwijanie bezpośrednich relacji między nauką, badaniami podstawowymi i dydaktyką oraz podnoszenie na wyższy poziom jakości kształcenia studentów na kierunku: stosunki międzynarodowe oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów;
 • inicjowanie i koordynowanie udziału Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Instytutu Studiów Politycznych PAN w krajowym i międzynarodowych programach badawczych;
 • podejmowanie inicjatyw  o charakterze naukowo-badawczym (konferencje, seminaria i sympozja naukowe) oraz dydaktycznych na rzecz poprawy jakości kształcenia studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów;
 • wspieranie aktywności i mobilności pracowników naukowych;
 • pozyskiwanie i obsługa projektów badawczych: krajowych i międzynarodowych, w tym finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Komisję Europejską w ramach VII Programu Ramowego Unii Europejskiej;
 • prowadzenie działalności eksperckiej i doradczej w zakresie problematyki politycznej i spraw międzynarodowych;
 • wydawanie periodyków naukowych i opracowań naukowych;
 • udostępnianie na zasadzie wzajemności zbiorów bibliotecznych i zaplecza naukowo-dydaktycznego;
 • współdziałanie na rzecz uzyskania przez Centrum Naukowe statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w dziedzinie nauk społecznych.