REGULAMIN BIBLIOTEKI UCZELNI ŁAZARSKIEGO 

I.
ZADANIA I ORGANIZACJA BIBLIOTEKI 

 1. Biblioteka realizuje zadania określone w aktach prawnych, którym podlega Uczelnia Łazarskiego, zwana dalej Uczelnią. Zasadniczym nurtem jej działalności jest obsługa informacyjna pracowników i studentów oraz budowanie zasobów informacji, odpowiadających profilowi i potrzebom badawczym i dydaktycznym Uczelni.
 2. Pracą Biblioteki kieruje Dyrektor, podlegający Rektorowi. Dyrektor sprawuje nadzór merytoryczny nad Systemem Biblioteczno-Informacyjnym Uczelni, współpracuje z jego użytkownikami oraz określa zadania na poszczególnych stanowiskach pracy w Bibliotece.
 3. Dyrektor Biblioteki: jest bezpośrednim zwierzchnikiem pracowników Biblioteki, zasiada w Radzie Bibliotecznej i zwołuje jej pierwsze posiedzenie inicjuje kierunki rozwoju Biblioteki i przedkłada odpowiednie wnioski i projekty władzom Uczelni, przedkłada projekt planu rzeczowo-finansowego Biblioteki oraz sprawozdanie roczne z działalności Biblioteki, odpowiada za właściwą organizację pracy w Bibliotece i realizuje jej budżet.
 4. Pracownicy Biblioteki zajmują stanowiska zgodne z aktualnym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego określającym stanowiska, kwalifikacje i zaszeregowania pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej.
 5. W ramach realizacji zadań Biblioteki, Dyrektor Biblioteki może tworzyć zespoły zadaniowe, realizować część zadań Biblioteki w drodze współpracy międzybibliotecznej, określać czynności podlegające outsourcingowi itp.
 6. Biblioteka podaje do wiadomości publicznej wszystkie aktualne szczegóły, ułatwiające posługiwanie się jej zbiorami i zasobami, nie wymienione w Regulaminie. Dotyczy to także aktualnych opłat za niektóre usługi Biblioteki lub opłat specjalnych. 

II.
OGÓLNE ZASADY DOSTĘPU DO BIBLIOTEKI 

 1. Z Biblioteki mogą korzystać studenci Uczelni i pracownicy Uczelni oraz inne osoby.
 2. Wstęp do Biblioteki przysługuje osobom, które:
  i. posiadają własną kartę biblioteczną lub elektroniczną legitymację studencką (ELS)
  ii. są gotowe do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne, z zastrzeżeniami zawartymi w rozdz. I p. 6, rozdz. III p. 11, 17 i rozdz. IV p. 10 niniejszego Regulaminu. Osoby korzystające z Biblioteki na warunkach określonych Regulaminem nazywane są dalej Czytelnikami.
 4. Czytelnik zobowiązany jest do dbałości o udostępniane przez Bibliotekę materiały.
 5. Czytelnik obowiązany jest do sprawdzenia stanu użytkowanego lub wypożyczanego egzemplarza i do natychmiastowego zgłoszenia ewentualnych uszkodzeń pracownikowi Biblioteki, pod rygorem obciążenia go odpowiedzialnością za uszkodzenia.
 6. W Bibliotece obowiązuje cisza. Zabronione jest głośne mówienie oraz telefonowanie. Warunkowo dopuszczone są urządzenia ze słuchawkami.
 7. Czytelnika nieprzestrzegającego niniejszego Regulaminu Dyrektor Biblioteki może pozbawić prawa wstępu do Biblioteki lub ograniczyć przysługującą mu liczbę książek podlegających wypożyczeniu.
 8. Biblioteka zapewnia dostęp do Internetu w celach edukacyjnych, słuchawki do korzystania na miejscu z materiałów na nośnikach elektronicznych, a także możliwość nieodpłatnego skanowania i kopiowania wyników wyszukiwania na nośnik elektroniczny Czytelnika. Czytelnicy mogą skorzystać też z usługi kopiowania materiałów drukowanych i wydruku.

III.
UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH 

 1. Punktami usługowymi Biblioteki są Czytelnia oraz Wypożyczalnia.
 2. Przed wejściem do Czytelni należy pozostawić w szatni lub na wieszaku w Bibliotece wierzchnie okrycie oraz parasol. Za ubrania i rzeczy osobiste pozostawione na wieszaku Biblioteka nie odpowiada
 3. Zabronione jest wnoszenie żywności i napojów, z wyjątkiem wody w butelce.
 4. Czytelnik rejestruje swoje wejście do Czytelni na cały czas pobytu poprzez włożenie ELS do czytnika lub okazanie pracownikowi Biblioteki karty bibliotecznej.
 5. Księgozbiór Czytelni jest zasadniczo udostępniany tylko na miejscu. Dostęp do księgozbioru jest wolny. Biblioteka może wyłączyć z księgozbioru objętego wolnym dostępem materiały, które ze względu na techniczne warunki udostępniania, duże zapotrzebowanie lub czasowe zastrzeżenie prowadzącego zajęcia powinny znajdować się pod opieką bibliotekarza (reserve collection).
 6. Wypożyczeniom poza Bibliotekę podlegają książki i inne materiały zgromadzone w Wypożyczalni i Magazynie.
 7. Wydzielone dary i kolekcje oraz książki wypożyczone z innych bibliotek są udostępniane na zasadach określonych przez właściciela lub darczyńcę. Krótkoterminowo wypożycza się też książki z Czytelni. Nie wypożycza się książek, które znajdują się pod bezpośrednią opieką bibliotekarza (patrz p. 4). Wypożyczenie i zwrot materiałów skatalogowanych są rejestrowane w komputerowym systemie bibliotecznym.
 8. Wypożyczeniom poza Bibliotekę podlegają czasopisma bieżące (krótkoterminowo) oraz archiwalne (na 30 dni).
 9. Prace doktorskie, magisterskie i licencjackie są udostępniane w sieci komputerowej uczelni. Prace dyplomowe w postaci wydruku nie są wypożyczane poza Bibliotekę. Prac doktorskich, magisterskich i licencjackich nie kopiuje się żadną techniką. Zastrzeżenie to nie dotyczy prac wykonanych w ramach studiów walidowanych, których autorzy wyrazili zgodę na kopiowanie. Prace będące wydrukami udostępniane są w dzień po zamówieniu (z wyłączeniem sobót i niedziel) od godz. 12 i pozostają do dyspozycji zamawiającego przez miesiąc, z możliwością ich przedłużenia na kolejny.
 10. Katalog Biblioteki określa lokalizację każdej jednostki w zbiorach Biblioteki oraz – w wypadku materiałów podlegających wypożyczaniu – podaje oczekiwany termin zwrotu.
 11. Wypożyczanie książek odbywa się za pomocą karty bibliotecznej lub ELS.
  Osoby spoza Uczelni, w tym uczestnicy kursów organizowanych przez Uczelnię, z wyjątkiem kursów, o którym mowa w p. 14, mogą realizować wypożyczenia pod warunkiem wniesienia kaucji. Konieczność wnoszenia kaucji nie dotyczy osób, które okażą własną kartę biblioteczną Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy w dzielnicy Mokotów lub kartę Klubu Absolwenta Uczelni Łazarskiego.
  Występując o kartę biblioteczną lub aktywowanie ELS jako karty bibliotecznej należy okazać pracownikowi Biblioteki ważną legitymację studencką, a w przypadku pracowników dowód osobisty lub paszport. Można również wystąpić o aktywację konta bibliotecznego drogą e-mailową (z adresu mailowego podanego w procesie rekrutacji lub zatrudnienia) na adres czytelnia@lazarski.edu.pl podając swoje imię, nazwisko, nr albumu oraz wydział i tryb studiów. W przypadku pracowników, informacja o statusie zatrudnienia zostanie zweryfikowana w Dziale Spraw Osobowych Uczelni lub dedykowanym do tego systemie informatycznym. Po utworzeniu konta bibliotecznego czytelnik zobowiązany jest do potwierdzenia zgody do przestrzegania Regulaminu Biblioteki oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na swoim koncie bibliotecznym.
 12. Czytelnik posiadający aktywną ELS lub kartę biblioteczną samodzielnie dokonuje pierwszego logowania, obserwuje stan konta i dokonuje zamówień.
 13. Prawo do wypożyczania książek na zasadach ogólnych przysługuje uczestnikom kursów prowadzonych przez Uczelnię dla osób zamierzających podjąć studia, co potwierdza lista złożona przez odpowiednią jednostkę uczelni i zawierająca termin zakończenia kursu.
 14. Wraz z wystąpieniem o kartę biblioteczną, występujący akceptuje obowiązujące zasady przetwarzania danych osobowych.
 15. Kończąc okres zatrudnienia, studiów lub rezydencji, należy przedstawić w odpowiedniej jednostce Uczelni zaświadczenie o rozliczeniu się z Biblioteką.
 16. Czytelnikom, którzy nie posiadają ELS, Wypożyczalnia wydaje i aktywuje kartę biblioteczną po wniesieniu opłaty. Dla osób spoza Uczelni karta jest ważna przez rok, a ponadto obowiązuje roczna opłata abonamentowa.
 17. Aktywowanej przez Wypożyczalnię karty bibliotecznej lub ELS nie wolno odstępować innym osobom. Użycie lub próba użycia karty bibliotecznej przez osobę do tego nieuprawnioną powoduje pozbawienie tej osoby oraz właściciela karty bibliotecznej prawa do korzystania z Biblioteki, z zastrzeżeniem p. 19.
 18. O zgubieniu lub kradzieży karty bibliotecznej należy niezwłocznie powiadomić Bibliotekę. Nie stosuje się sankcji określonej w p. 18 wobec właściciela karty bibliotecznej, jeżeli do próby użycia tej karty przez osobę nieuprawnioną doszło po powiadomieniu Biblioteki o utracie karty.
 19. W przypadku utraty przez Czytelnika aktywowanej karty bibliotecznej lub ELS uznaje się, że zarejestrowane na jego koncie bibliotecznym wypożyczenia i zwroty książek są zgodne z wypożyczeniami i zwrotami faktycznie przez niego dokonanymi. Ewentualne transakcje dokonane po zawiadomieniu Biblioteki o utracie karty nie obciążają Czytelnika.
 20. Studenci studiów e-learningowych mogą zdalnie zapisać się do Biblioteki. Opisy stosownych procedur są udostępnione na terenie Uczelni i w Internecie. Studentom studiów e-learningowych Biblioteka wysyła pocztą zamówione książki na okres do 90 dni, po zweryfikowaniu w Systemie dziekanatowym czy faktycznie są uczestnikami studiów e-learningowych.
 21. Biblioteka przyjmuje zwrot pocztą wypożyczonych książek, a także, w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, wysyła pocztą czytelnikom indywidualnym zamówione książki.
 22. Biblioteka ogłasza zasady, zgodnie z którymi biblioteki mogą zakładać konto instytucjonalne i wypożyczać z niej książki. Biblioteka nie uczestniczy w innych formach międzybibliotecznego udostępniania zbiorów na zewnątrz.
 23. Biblioteka sprowadza z bibliotek pozawarszawskich, książki dla swoich użytkowników. Tryb realizacji zamówień międzybibliotecznych zależy od zasad przyjętych w tych bibliotekach.

IV.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYPOŻYCZANIA

 1. Podstawowy przydział książek do jednorazowego wypożyczenia zgodnie z rozdz. III p. 5 to maksymalnie 3 woluminy na okres do 30 dni.
 2. Studentom na ostatnim roku studiów magisterskich oraz studentom na ostatnim roku studiów licencjackich oraz doktorantom przysługuje 5 woluminów na okres do 30 dni. Dyrektor Biblioteki może przyznać uprawnienia jak w p. 2 Czytelnikom, którzy wyróżniają się zdyscyplinowaniem i aktywnością, zgłaszają dezyderaty, uczestniczą w pracach Biblioteki, legitymują się zaświadczeniami potwierdzającymi uzyskanie sprawności informacyjnych itp., albo – decyzją Rektora – ze względu na szczególne osiągnięcia Czytelnika.
 3. Studentom medycyny przysługuje wypożyczenie 10 woluminów na okres do 30 dni.
 4. Nauczycielom akademickim Uczelni przysługuje wypożyczenie 20 woluminów na okres do 90 dni. W porozumieniu z Dyrektorem Biblioteki, liczba woluminów może być zwiększona dla pracownika Uczelni realizującego terminowe zadanie badawcze lub osiągającego wysokie wyniki w wykorzystywanych przez Uczelnię zestawieniach naukometrycznych. Czytelnicy tacy uzyskują również korzystne, odrębnie uzgadniane z bibliotekarzem, terminy zwrotu książek wypożyczanych z Czytelni, o których mowa w następnym punkcie.
 5. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są wypożyczenia krótkoterminowe książek ze zbiorów Czytelni maksymalnie 3 woluminy. Zwrot powinien nastąpić bezpośrednio po wykorzystaniu książki, w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki, w miarę możliwości w tym samym dniu, co wypożyczenie. Wypożyczenia krótkoterminowe nie mogą ograniczać dostępu do zbiorów Czytelni pozostałym użytkownikom.
 6. Pracownik Biblioteki może też dopuścić wypożyczenie nocne lub świąteczne książki ze zbiorów Czytelni; w tym przypadku wypożyczenie następuje bezpośrednio przed zamknięciem Biblioteki, a zwrot – w terminie uzgodnionym z bibliotekarzem, nie później niż dwie godziny, po otwarciu.
 7. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wypożyczyć ze zbiorów Czytelni książkę na czas dłuższy niż określony w p. 5. Rozliczenie terminu zwrotu następuje co do godziny, a w wypadku opóźnienia stosuje się opłatę specjalną za godzinę zwłoki, zgodnie z p. 10.
 8. Czytelnik może wystąpić o przedłużenie terminu zwrotu książki, zgłaszając stosowny wniosek najpóźniej w ostatnim dniu upływającego terminu. W wyniku przedłużenia ustalony zostaje nowy termin zwrotu książki, tak jakby była ona na nowo wypożyczona w dniu przedłużenia. Przedłużeń można dokonywać samodzielnie (online) i pocztą elektroniczną. Dopuszcza się dwukrotne przedłużenie. Użytkownicy instytucjonalni (wypożyczenia międzybiblioteczne) nie mogą korzystać z przedłużeń.
 9. Wypożyczalnia może wyznaczyć krótszy od określonego termin zwrotu książki bardzo poszukiwanej.
 10. Jeżeli Czytelnik nie może odebrać osobiście książek, odpowiednio wcześniej powinien przekazać pracownikowi Biblioteki upoważnienie na osobę, która będzie odbierać książki, podając imię i nazwisko oraz serię i numer dowodu osobistego (lub numer paszportu) osoby upoważnionej.
 11. Wypożyczone książki należy zwracać w terminach wyznaczonych przez Bibliotekę. Niezwrócenie wypożyczonej książki w wyznaczonym terminie powoduje blokadę konta bibliotecznego Czytelnika. Po upłynięciu terminu zwrotu książki naliczana jest opłata specjalna za niezwrócenie książki w terminie, przy czym w wypadku wypożyczeń zwykłych opłata ta zaczyna być naliczana w trzecim dniu po upłynięciu terminu zwrotu. Biblioteka ogłasza odrębne stawki za dzień zwłoki w wypadku książek z Wypożyczalni i za godzinę zwłoki w wypadku książek z Czytelni. Konto zostaje odblokowane po wniesieniu opłaty.
 12. Wszystkie książki wypożyczone użytkownikom instytucjonalnym są zwracane do określonego dnia (nie liczy się godzin opóźnienia).Zwrot książek może nastąpić poprzez osobę trzecią, a w uzasadnionych przypadkach poprzez wysłanie pocztą. Termin zwrotu książki jest równoznaczny z datą wysyłki. Zwrot książek, może być dokonany także poprzez wrzutnię. Materiały biblioteczne zwrócone poprzez wrzutnię w dniu zamknięcia Biblioteki, zostaną spisane z konta czytelnika w następnym dniu roboczym.
 13.   Czytelnik odpowiada za stan wypożyczonej książki. Konto Czytelnika zostaje zablokowane z chwilą stwierdzenia, że zniszczył on lub zagubił wypożyczoną książkę. Bibliotece przysługuje prawo do żądania zwrotu książki. Jeśli Czytelnik nie może nabyć i przekazać Bibliotece identycznego egzemplarza lub nowszego wydania, zwraca jego pieniężną równowartość, określoną przez Bibliotekę, po czym konto Czytelnika zostaje odblokowane.
 14. Czytelnik ma obowiązek sprawdzić stan konta, zwłaszcza liczbę wypożyczonych książek i terminy ich zwrotu, oraz czy przedłużenia zostały zapisane w systemie.

V.
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z BIBLIOTEKI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Biblioteka Uczelniana Uczelni Łazarskiego informuje, iż:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Uczelnia Łazarskiego, 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług bibliotecznych oraz wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 t. j.).
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO.
 5. Jeżeli Pani/Pan jest studentką/studentem, to Pani /Pana dane osobowe, które są dostępne w systemie dziekanatowym Uczelni są automatycznie pobierane do sytemu informatycznego Biblioteki. W pozostałych przypadkach korzystanie z Biblioteki wymaga podania danych osobowych podczas zakładania konta bibliotecznego. Dokumentami niezbędnymi do założenia/aktualizacji konta są odpowiednio ważna legitymacja studencka/dowód osobisty lub paszport.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres ustawowy niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów.
 7. Zamknięcie konta bibliotecznego użytkownika następuje po uregulowaniu zobowiązań użytkownika wobec Biblioteki, wszystkie zaległości wobec Biblioteki przedawniają się po 5 latach.
 8. Zamknięcie konta bibliotecznego równoznaczne jest z usunięciem danych osobowych użytkownika z elektronicznego systemu obsługi.
 9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
 13. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Niezależnie od postanowień Regulaminu, Biblioteka ma prawo ogłaszać Czytelnikom szczegółowe zasady dostępu do zbiorów, precyzować tryb posługiwania się nowymi źródłami informacji itp. Ogłoszenia te są dla Czytelnika obowiązujące. Czytelnika obowiązuje też znajomość treści indywidualnych komunikatów, udostępnianych mu przez Bibliotekę.
 2. Czytelnik ma prawo zgłaszać Dyrektorowi lub pracownikom Biblioteki wnioski dotyczące zasad udostępniania, trybu pracy, brakujących w zbiorach materiałów bibliotecznych itp.
 3. Za rzeczy pozostawione na terenie Biblioteki Biblioteka nie odpowiada.

 

 

Lista opłat w Bibliotece Uczelni Łazarskiego/ Lazarski University Library fee list
Ważna od / Valid from 23.05.2022

Rozdz. III p. 10 / Chapter III section 10:

 • Wysokość kaucji za książkę lub czasopismo wydaną w Polsce: 100 zł / The deposit on book or periodical published in Poland: zł 100
 • Wysokość kaucji za książkę lub czasopismo wydaną poza Polską: 200 zł / The deposit on an imported book or periodical: zł 200

Rozdz. III p. 16 / Chapter III section 16:

 • Wysokość opłaty za kartę biblioteczną: 5 zł / Issue of a library card: zł 5
 • Wysokość rocznej opłaty abonamentowej dla osób spoza Uczelni (w tym absolwentów): 50 zł / The annual subscription fee for users from outside the University (including graduates): zł 50

Rozdz. IV p. 10 / Chapter IV section 10:

 • Opłata specjalna za opóźniony zwrot książki: 1 zł za każdy dzień po trzecim dniu spóźnienia, nie licząc dni świątecznych (Biblioteka nieczynna), w których wypadałby zwrot / Late return fee: zł 1 per day (do not count due dates being holidays and the first three days after the date of return)
 • Opłata specjalna za opóźniony zwrot książki wypożyczonej krótkoterminowo ze zbiorów Czytelni: 1 zł za każdą godzinę po pierwszej godzinie spóźnienia / Late return fee for books short-term borrowed from the Reading Room resources: zł 1 for every hour after the first hour of delay
 • Skanowanie samoobsługowe jest bezpłatne / Self-service scanning is free.
 • Wypożyczenia międzybiblioteczne są bezpłatne / Interlibrary loan is free2.
 • Uwaga / Note:
  Karty biblioteczne wydane osobom spoza Uczelni są ważne przez rok kalendarzowy. Data ważności jest wprowadzana na egzemplarzu karty.
  Termin ważności karty liczy się od dnia wniesienia opłaty / Library cards are valid for the calendar year, beginning with the date of payment. Date of expiry is marked on the card


Lista stanowi załącznik do Regulaminu Biblioteki. Jest zgodna z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, art. 14/The list is supplementing Library Regulations. Issued in accordance with the Library Act of 27.06.1997
Możliwe wyjątki w wypadku sprowadzania książki z zagranicy / Exceptions may apply with international book orders 

Biblioteka Uczelniana uprzejmie prosi PT Wykładowców o niepodawanie studentom nieuzgodnionych z Biblioteką adresów serwerów z pełnymi tekstami książek i innymi materiałami edukacyjnymi.

Jest oczywiste, że każda lektura studencka może występować w różnych postaciach i wydaniach, nie ze wszystkich można jednak korzystać, nie naruszając prawa autorskiego. Jeśli czytelnik znajduje w otwartym Internecie poszukiwany test, powinien sam zorientować się, czy ma do czynienia z legalną publikacją, czy nielegalnym „przedrukiem”. Fizyczny wygląd reprodukowanej książki (na ogół w formacie PDF) tego nie rozstrzyga. Zawiera ona zazwyczaj właściwe legalnemu oryginałowi zastrzeżenia, takie na przykład jak poniższe:

©Oxford University Press 2015 
The moral rights of the authors have been asserted 
First Edition published in 2015 Impression: 1
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, by licence or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above

Trzeba wówczas sprawdzić, jak właściciel lub administrator serwisu wyjaśnia swoje prawo do reprodukcji utworu. 

Na nielegalność serwisu wskazuje zazwyczaj oświadczenie, iż administrator: 
- działa powodowany pragnieniem „to liberate access to knowledge”
- poinformował dostawców serwisu o konsekwencjach naruszania prawa autorskiego, lecz nie kontroluje nadsyłanej zawartości
- nie prowadzi hostingu, oferuje jedynie wyszukiwarkę i wykorzystuje tylko te pliki, które i tak były w otwartym Internecie.

Równocześnie brakuje na ogół informacji o okolicznościach uzyskania praw autorskich, digitalizacji itp.; nie sposób też zlokalizować instytucji ani dowiedzieć się, jaki jest jej status prawny. 
Studentów należy zachęcać do poszukiwania reprodukcji w otwartym Internecie, ponieważ ruch Open Access, mający w Polsce poparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polega na publikowaniu pełnych tekstów prac naukowych w takiej postaci, by były one dostępne i bezpłatne dla docelowego użytkownika. Co więcej, osoba wyszukująca utwór przez Google nie ma formalnego obowiązku poznania jego legalności, dopóki nie próbuje go kopiować, drukować lub przekazywać dalej. Zresztą legalne pełne teksty w Internecie są coraz powszechniejsze: liczne repozytoria, biblioteki cyfrowe, serwisy poszczególnych instytucji, strony internetowe autorów itp. działają w ramach umów zawieranych z posiadaczem praw autorskich lub w jego imieniu. Natomiast wskazywanie studentom konkretnych serwisów nie znajdujących się wśród polecanych przez biblioteki jest obarczone ryzykiem, iż naprowadzimy studenta na nielegalne źródło tekstów. 
Biblioteka Uczelniana z przyjemnością sprawdzi, czy dany utwór istnieje w legalnym wydaniu otwartym. Wydania takie – wraz z innymi, legalnymi, lecz niekoniecznie powszechnie dostępnymi wersjami – obficie rejestruje katalog światowy http://www.worldcat.org/. Z reguły sprawdzamy go od razu, otrzymawszy wniosek o zakup książki. Niekiedy w naszym opisie katalogowym zamieszczamy link do wersji otwartej lub wersji opublikowanej w obrębie bazy danych, do której mamy pełnoprawny dostęp. Tekst nie otworzy się wówczas czytelnikowi nie mającemu hasła albo nie pracującemu w obrębie sieci naszej uczelni lub uczelni o identycznych uprawnieniach. 
Posługiwanie się tekstami nielegalnie kopiowanymi może być również uznane za nielegalne, stając się przedmiotem interwencji policji, zawsze zaś stanowi naruszenie prawa autorskiego oraz zasad etycznych przyjętych w instytucji (por. Kodeks etyczny Uczelni Łazarskiego, p. 7, Misja i tradycja). Tak samo widzą to inne uczelnie europejskie. Treść niniejszego wyjaśnienia uzgodniono z dyrekcją biblioteki naszej partnerskiej instytucji brytyjskiej – Uniwersytetu Coventry.

Lazarski Alumni

Zasady korzystania z Biblioteki dla członków Lazarski Alumni
Zmiany wchodzą w życie z dniem 23.05.2022 roku.

Nowo zapisani członkowie Lazarski Alumni mogą korzystać z Biblioteki
na następujących zasadach:

 1. Korzystnie z Biblioteki jest możliwe po aktywacji konta bibliotecznego oraz wniesienia opłaty w postaci rocznego abonamentu – 12 miesięcy od daty wystawienia, w wysokości 50 PLN oraz opłaty za kartę biblioteczną w wysokości 5 PLN.

 2. W celu aktywacji konta należy przedstawić pracownikowi Biblioteki indywidualny kod QR potwierdzający członkostwo w Lazarski Alumni. Dotychczasowe plastikowe karty członkowskie Klubu Absolwenta tracą ważność z dniem 01.01.2023 roku.

 3. W pierwszym roku członkowie Lazarski Alumni mają możliwość:

  • wypożyczenia 3 książek na okres 30 dni, z możliwością przedłużenia o miesiąc, bez konieczność wnoszenia kaucji,
  • korzystania z materiałów zgromadzonych w Czytelni, komputerów, kabin, urządzeń reprograficznych oraz drukarki,
  • korzystania z zakontraktowanych przez Bibliotekę baz danych, także spoza siedziby Uczelni, za pomocą serwera proxy.

 4. Po upływie 12 miesięcy członek Lazarski Alumni ma możliwość przedłużenia abonamentu o kolejny rok po wniesieniu opłaty 50 PLN  ale traci możliwość korzystania z baz danych poza siedzibą Uczelni. Będzie to możliwe jedynie na terenie Biblioteki. Pozostałe uprawnienia pozostają bez zmian.

 5. Członkowie Lazarski Alumni zapisani do Biblioteki przed dniem 23.05.2022 roku zachowują wszystkie uprawnienia do końca wykupionego abonamentu. Ewentualne przedłużenie ważność konta odbędzie się na nowych zasadach (zwiększona opłata abonamentowa, dostęp do baz danych tylko z terenu Biblioteki, zasady regulujące wypożyczanie książek bez zmian).

 6. Członkowie Lazarski Alumni są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.

Biblioteka Uczelniana
Kabiny pracy indywidualnej
Regulamin z dnia 23.05.2022 r.


 1. Kabiny są przeznaczone dla czytelników planujących systematyczną pracą nad większą ilością materiałów oraz potrzebujących szczególnego skupienia, a także dla czytelników w małych grupach.

 2. Z kabiny może korzystać każdy czytelnik z aktywnym kontem bibliotecznym, pierwszeństwo mają członkowie społeczności Uczelni Łazarskiego.

 3. Z kabiny korzysta się po uzyskaniu klucza od bibliotekarza. Klucz można otrzymać na żądanie lub wcześniej zarezerwować kabinę na okres nie przekraczający siedmiu dni. Okres ten można przedłużać, jeśli inny użytkownik nie oczekuje na kabinę.

 4. Czytelnik, który otrzymał przydział do kabiny i pobrał klucz, jest odpowiedzialny
  za przebieg pracy w kabinie i zwrot klucza. W przypadku zagubienia klucza użytkownik ponosi koszt wykonania jego duplikatu.

 5. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania porządku w kabinie, którą użytkuje,
  a także do zamykania kabiny każdorazowo, gdy ją opuszcza. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za zbiory biblioteczne i sprzęt znajdujący się w kabinie.

 6. Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w kabinie. Czytelnik przy każdorazowym opuszczeniu kabiny powinien zamknąć ją na klucz.

 7. Klucz jest zwracany na czas zamknięcia Biblioteki. W kabinie mogą pozostać materiały czytelnika oraz wypożyczone materiały ze zbiorów Biblioteki, z wyjątkiem książek
  z Czytelni, czasopism bieżących i dzienników.

 8. Pozostawione w kabinach rzeczy osobiste i nie odebrane przed zamknięciem Biblioteki zostaną zdeponowane w pomieszczeniu ochrony. Materiały biblioteczne zostaną włączone do zbiorów. Punkt nie dotyczy kabin zarezerwowanych na okres dłuższy niż jeden dzień.

 9. Biblioteka zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, wejścia do kabiny pod nieobecność jej Użytkownika.

 10. Korzystanie z kabiny nie wyłącza z obowiązku stosowania regulaminu Biblioteki. Szczególnie zakazu wnoszenia napojów (poza wodą w butelce), jedzenia oraz zachowania ciszy w kabinach o nr 1, 2, 3.

 11. Kabina dźwiękoszczelna nr 4 jest rezerwowana dla minimum dwóch a maksymalnie dla czterech osób.

 12. Kabiny dźwiękoszczelne o nr 5 i 6 są przeznaczone do pracy indywidualnej (maksymalnie jedna osoba w kabinie).

 13. Biblioteka nie udostępnia danych o osobach, które pobrały klucz do kabiny.