Charakterystyka:

Działalność Koła będzie koncentrowała się na sprawach związanych z praktycznymi aspektami postępowań sądowych. Prace Koła Naukowego Prawa Sądowego będą obejmowały następujące płaszczyzny:

  1. Zajęcia teoretyczne (spotkanie, wykłady, dyskusja), których przedmiotem będą wybrane elementy postępowań sądowych ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w sprawach gospodarczych – zajęcia będą odbywały się w Sądzie Gospodarczym na ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie w godzinach popołudniowych. Zajęcia teoretyczne będą miały na celu przygotowanie studentów do samodzielnego wykonywania czynności w postępowaniu sądowym.
  2. Zajęcia praktyczne (praktyki) w Sądzie Gospodarczym w Warszawie, które będą obejmowały protokołowanie na rozprawach, sporządzanie projektów orzeczeń, współpracę z sędzią, referendarzem sądowym oraz zespołem asystentów sędziego.

Udział w Kole Naukowym Prawa Sądowego jest znakomitym sposobem szybkiego i efektywnego opanowania procedury cywilnej, poznania realiów funkcjonowania sądu i zdobycia cennego doświadczenia w stosowaniu prawa w praktyce.

Opiekun naukowy:

  • dr hab. Anna Hrycaj

Zarząd:

  • Prezes - Wioletta Janek-Kręt

Spotkania:

  • Zajęcia teoretyczne – 1 raz w miesiącu
  • Zajęcia praktyczne – od 1 do 3 razy w tygodniu