Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wniosek o dofinansowanie projektu „Wsparcie studentów Uczelni Łazarskiego w wejściu na rynek pracy poprzez rozszerzenie usług Działu Praktyk i Karier” złożony w konkursie nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 został wyłoniony spośród 129 wniosków i uplasował się na 7 pozycji w gronie 28 pozytywnie ocenionych pomysłów.

W ramach projektu oferujemy:

 • bilans kompetencji
 • indywidualne doradztwo zawodowe
 • indywidualne doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej
 • coaching kariery
 • mentoring po znalezieniu pracy za pośrednictwem Działu Praktyk i Karier

Do udziału zapraszamy studentów II  i III roku studiów I stopnia, studentów I lub II roku studiów II stopnia, studentów IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich Uczelni Łazarskiego.

Szczegóły dotyczące warunków udziału oraz wymaganych dokumentów znajdują się poniżej, w zakładce DOKUMENTY APLIKACYJNE.

Projekt realizowany jest w okresie od 1.11.2016 r. do 31.10.2019 r.

Wartość projektu ogółem: 699 404,26. Kwota dofinansowania: 678 422,13.

Warunki uczestnictwa w Projekcie i procedury rekrutacji

 1. Udział w Projekcie dla Uczestników projektu jest bezpłatny.
 2. Dokumenty zgłoszeniowe Uczestnika Projektu:
 3. Rekrutacja jest otwarta i odbywa się z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
 4. Rekrutacja będzie prowadzona przez Realizatora Projektu w sposób ciągły od stycznia 2017r. do odwołania.
 5. Dokumenty zgłoszeniowe Uczestnika Projektu wymienione w pkt. 2 należy składać w Dziale Praktyk i Karier (sektor F, II piętro, pokój 261).
 6. Kwalifikacja studentów/ek do udziału w Projekcie dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia dokumentów.
 7. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w Projekcie w przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych.
 8. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie (oraz osoby z listy rezerwowej) zostaną powiadomione ustnie, drogą elektroniczną bądź telefonicznie.
 9. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych powoduje odrzucenie zgłoszenia.
  O odrzuceniu zgłoszenia osoba zainteresowana zostanie powiadomiona telefonicznie lub mailem. Osoba taka może w ciągu 5 dni złożyć odwołanie od tej decyzji. Odwołanie należy przesłać mailowo lub złożyć osobiście w Biurze Projektu.
 10. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu w przypadku niewywiązania się z zasad uczestnictwa w Projekcie.
 11. Osoba raz skreślona z listy Uczestników Projektu nie może ubiegać się o ponowne przyjęcie do Projektu.

W związku z realizacją przez Uczelnię Łazarskiego projektu „Wsparcie studentów Uczelni Łazarskiego w wejściu na rynek pracy poprzez rozszerzenie usług Działu Praktyk i Karier” dot. konkursu nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poszukujemy kandydatów na stanowiska: DORADCA ZAWODOWY