Ważna informacja dla studentów i doktorantów Ubezpieczenia Zdrowotnego

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają studenci i doktoranci niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Student/doktorant może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez:

  1. Rodzica posiadającego tytuł ubezpieczenia zdrowotnego (np. z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, wykonywanej działalności gospodarczej albo otrzymywanej renty czy emerytury).
  2. Babcię lub dziadka - jeżeli żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo w innym kraju Unii Europejskiej,

    - W każdym z tych przypadków świadczenia opieki zdrowotnej finansowane przez NFZ przysługują uczącemu się do ukończenia 26 roku życia.

  3. Małżonka - jeżeli student/doktorant zawarł związek małżeński, do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go małżonek o ile sam posiada tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. pracuje na umowę o pracę). W takim przypadku ubezpieczenie przysługuje studentowi dopóty, dopóki nie zaistnieje inny tytuł do ubezpieczenia, np. podjęcie pracy, rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej lub rejestracja w urzędzie pracy.
  4. Uczelnia - jeżeli student/doktorant nie może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez żadnego z członków rodziny, a także jeśli kontynuuje naukę po ukończeniu 26 roku życia, obowiązek ubezpieczenia studenta przechodzi na UCZELNIĘ.

Uwaga! Na studencie/doktorancie spoczywa obowiązek osobistego zgłoszenia się do Kwestury pok. 203 sektor D i złożenia wniosku o objęcie ich ubezpieczeniem z jednoczesnym złożeniem oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Uwaga! Na studencie/doktorancie spoczywa obowiązek powiadomienia Uczelni o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. kiedy na przykład rozpocznie pracę.

  1. PRACODAWCA - jeżeli student/doktorant pracuje na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, do ubezpieczenia zgłasza go pracodawca.
  2. INSTYTUCJA – jeżeli gdy student/doktorant pobiera świadczenia przyznane przez np. ZUS lub KRUS, do ubezpieczenia zgłaszają go instytucje wypłacające dane świadczenia.

 

Uwaga - WAŻNE!

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę wyższą lub studia doktoranckie wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów lub doktorantów.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Studenci zainteresowani ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), po rozpoczęciu roku akademickiego mogą zgłaszać się do Działu Administracji, gdzie uzyskają szczegółowe informacje.

Dział Administracji

pokój 31, sektor D, parter
poniedziałek-piątek 8:00-16:00
tel: (22) 54 35 480
email: administracja(at)lazarski.edu.pl