Skip to main content

Powrót poziom wyżejZasady dokumentacji dorobku publikacyjnego Uczelni Łazarskiego

 1. Uczelnia prowadzi dokumentację publikacji naukowych swoich pracowników i wykładowców, zwanych dalej Autorami. Dokumentacja ta udostępniana jest w postaci bazy danych z wykorzystaniem użytkowanego systemu bibliotecznego. Zasadniczym, choć nie wyłącznym zastosowaniem tej dokumentacji jest zasilanie Polskiej Bibliografii Naukowej oraz sprawozdania i wystąpienia kierowane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych itp.
 2. Fakt publikacji polega na dostępności danego utworu w ostatecznej postaci edytorskiej, online lub w druku, lub też w formie druku na żądanie (print-on-demand lub podobne rozwiązania). Dla publikacji drukowanych powinno być wskazane miejsce, gdzie są one do nabycia, albo też tryb uzyskiwania druku na żądanie. Zwyczajowym kryterium dostępności publikacji jest też jej występowanie w zbiorach bibliotecznych. (Uczelnia może odstąpić od wymogu, by ten warunek był spełniony w chwili przygotowywania danych, jeśli publikacja ukazała się niedawno.)
 3. Dane bibliograficzne zbiera i przetwarza Biblioteka Uczelniana. Dotyczą one poszczególnych opublikowanych utworów, takich jak książki, rozdziały w książkach, artykuły w czasopismach, raporty, ekspertyzy itp., których przynajmniej jeden z autorów i/lub redaktorów jest pracownikiem Uczelni Łazarskiego. Zapisy te widoczne są w odrębnym zestawieniu w katalogu online, można je także wyszukiwać w katalogu według zwykłych kryteriów.
 4. Biblioteka wytwarza na podstawie zapisów w systemie bibliotecznym Listę publikacji, dostępną w odpowiednim dziale na stronach WWW Uczelni. Lista ma znaczenie informacyjne i marketingowe, może też być wykorzystana do publikacji drukowanej.
 5. Centrum Informatyczne pobiera dane bibliograficzne w uzgodnionym trybie dla dalszego przetwarzania i eksportu.
 6. Biblioteka zbiera dane na bieżąco i przygotowuje do dalszego przetwarzania w rytmie półrocznym, według terminów uzgodnionych z Działem Spraw Osobowych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 26.02.2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce. Uzgodnienie wymienia (a) ostatni dzień zbierania danych oraz (b) dzień, w którym dane mają być gotowe do dalszego przetwarzania, realizowanego w Centrum Informatycznym. Materiały złożone po upłynięciu tego terminu przechodzą do przygotowania w następnym okresie.
 7. Źródłem danych, o których mowa w p. 6 są:
  a) zbiory książkowe Biblioteki (dla książek jako całości i rozdziałów)
  b) zawartość czasopism i książek publikowanych przez Oficynę Wydawniczą Uczelni Łazarskiego
  c) informacje o innych publikacjach, dostarczone przez Autorów.
  Biblioteka bez udziału Autorów wytwarza zapisy dla ich publikacji w gromadzonych książkach (a) oraz w czasopismach i książkach wydawanych przez Oficynę Wydawniczą Uczelni Łazarskiego (b).
 8. Obowiązkiem Autorów jest dostarczenie oryginału lub kopii publikacji nie spełniających warunku (a) lub (b) do Biblioteki, w celu ich rejestracji. Biblioteka przyjmuje materiał, stwierdziwszy jego kompletność, i wykonuje opis bibliograficzny do bazy, o której mowa w p. 3, konfrontując informacje dostarczone przez Autora z pełnym i wiarygodnym zapisem bibliograficznym (np. Google Scholar, BZCz, BazEkon, SCOPUS, Web of Science, katalogi biblioteczne itp.), lub też zapisem w bazie pełnotekstowej (ScienceDirect, Wiley Online Library, portale poszczególnych czasopism itp.).
 9. Autor udostępnia przynajmniej strony niezbędne do wykonania opisu bibliograficznego i rejestracji publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej (tj. okładkę, stronę tytułową, stronę redakcyjną, kompletny spis treści, strony umożliwiające podanie objętości tekstu – w przypadku rozdziału w pracy zbiorowej zarówno całej książki, jak i rozdziału – strony zawierające informację o afiliacji Autora). Może także przekazać Bibliotece egzemplarz/kopię całości publikacji w celu włączenia do zbiorów.
 10. Wydruki/kserokopie publikacji przekazane przez Autorów oraz pojedyncze zeszyty czasopism, zawierające artykuły autorstwa pracowników Uczelni Łazarskiego, udostępniane będą prezencyjnie w Czytelni Biblioteki Uczelnianej.
 11. Kwestionariusze Oceny Pracy Naukowej Pracownika Naukowego Uczelni Łazarskiego wytwarzane są na Wydziałach na podstawie daejsce pracy Autora lub źródło finansowania jego pracy, zadeklarowane jednoznacznie w tekście utworu lub w książce czy czasopiśmie, na łamach którego utwór się ukazał. Typowym stwierdzeniem afiliacji jenych zgromadzonych przez Bibliotekę, o których mowa w p. 3.
 12. Poprzez afiliację rozumie się mist wymienienie nazwy Uczelni przy nazwisku autora, w przypisie lub w notach o autorach. Jeśli w publikacji wymieniono więcej niż jedną afiliację lub nie wymieniono żadnej, Autor składa oświadczenie (zał. 1) stwierdzające, że publikacja jest przypisana tylko jednej instytucji naukowej, którą jest Uczenia Łazarskiego.
 13. W przypadku gdy publikacja została przygotowana przez kilku autorów, Autor składa na Wydziale oświadczenie wszystkich autorów o udziale procentowym w publikacji.

Warszawa, 14 marca 2018

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 30.04.2010 o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010, poz. 615)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 29.06.2015 w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. 2015, poz. 944)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 26.02.2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. 2016, poz. 309)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 12.12.2016 w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 2154)

 

Wersja PDF