Skip to main content

Powrót poziom wyżejWskazówki dla autorów

W nadsyłanych tekstach prosimy o umieszczenie następujących elementów:

  1. Telefon i adres zameldowania Autora (do umowy).
  2. Adres korespondencyjny (do wysyłki).
  3. Bibliografia, streszczenie, słowa kluczowe.

Pełna wersja "Wskazówek dla Autorów", wraz z wymogami edytorskimi i przykładami zapisów w przypisach i bibliografii w pliku do pobrania poniżej. Informujemy, że nie wypłacamy honorariów autorskich.

Autorzy monografii i innych prac przeznaczonych do wydania w postaci książek zgłaszają swój wniosek wydawniczy. Poniżej do pobrania arkusz wniosku wydawniczego. Powinien on zostać wypełniony na komputerze i przesłany w wersji elektronicznej na adres wydawnictwo@lazarski.edu.pl oraz dostarczony jako wydruk - z podpisem dziekana lub osoby upoważnionej do potwierdzania możliwości sfinansowania publikacji - do pokoju 131 (I piętro, sektor D).

Pliki do pobrania:

Repartycja indywidualna wpływów z tytułu opłat reprograficznych

Szanowni Autorzy,
Uprzejmie informujemy, iż wszyscy Autorzy, którzy w latach 2007-2009 oraz 2011-2012 opublikowali swoje książki lub artykuły w Oficynie Wydawniczej Uczelni Łazarskiego są uprawnieni do otrzymania od Stowarzyszenia KOPIPOL wynagrodzeń autorskich wypłacanych w ramach systemu repartycji indywidualnej. Wynagrodzenia te stanowią rekompensatę za straty, jakie Autorzy ponoszą z powodu kopiowania ich prac. Środki, które wypłaca Stowarzyszenie KOPIPOL, pochodzą z opłat reprograficznych inkasowanych na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych od prowadzących punkty ksero oraz producentów i importerów urządzeń reprograficznych (drukarek, kserokopiarek, skanerów itp.).
Dla Autorów książek i artykułów opublikowanych w Oficynie Wydawniczej Uczelni Łazarskiego do wypłaty za wyżej wskazane lata pozostaje łącznie kwota 758 061,61 zł.
Zasady repartycji indywidualnej, szczegółowe informacje o zasadach dokonywania wypłat oraz deklaracja i załączniki niezbędne do otrzymania należnego wynagrodzenia zamieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia KOPIPOL pod adresem www.kopipol.pl. Na tej stronie funkcjonuje również wyszukiwarka uprawnionych Autorów, za pomocą której - po wpisaniu swojego imienia i nazwiska - można sprawdzić uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zawartymi tam informacjami i zgłaszanie się po należną część wynagrodzeń. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać drogą mailową (repartycja@kopipol.pl) lub telefonicznie (p. Ewelina Capiga,+48 41 341 54 39).
W porozumieniu ze Stowarzyszeniem KOPIPOL w załączeniu przesyłamy deklarację autora z prośbą o jej wypełnienie i odesłanie na adres Stowarzyszenia KOPIPOL. Przesłanie tego dokumentu umożliwi Stowarzyszeniu KOPIPOL wypłacenie uprawnionym autorom przypisanego im wynagrodzenia.