Skip to main content

Powrót poziom wyżejPodręczniki

Krystyna Regina Bąk (red.), Paweł Najechalski, Małgorzata Łukasik Statystyka wspomagana Excelem 2007

Statystyka wspomagana Excelem 2007

wyd I, format B5, ISBN 978-83-60694-24-4, Warszawa 2010

Podręcznik zaznajamia czytelnika z podstawowymi pojęciami i metodami, jakie stosuje się w trakcie analizy danych pochodzących z różnych źródeł (badań własnych, badań wtórnych, baz danych w wersji elektronicznej i papierowej).W książce są przedstawione zagadnienie z zakresu analizy struktury, analizy współzależności i dynamiki zjawisk, przy czym omawia się zarówno metody opisu statystycznego, jak i wnioskowania statystycznego w przypadku badania częściowego.
Po każdej grupie zagadnień jest zamieszczony podrozdział "Sprawdź, czy umies", w którym są podane problemy do samodzielnego rozwiązania. Na końcu podręcznika podano odpowiedzi do zadań. Podręcznik jest wzbogacony o dwa dodatki. Jeden - zawierający podstawowe informacje o aplikacji Excel 2007, a drugi - sporządzone w Excelu tablice wybranych rozkładów zmiennych losowych. Podręcznik będzie istotną pomocą w przyswajaniu wiedzy z zakresu statystyki zarówno dla studentów studiów licencjackich, jak i magisterskich.

Jerzy Gawinecki (red.), Jerzy August Gawinecki, Agnieszka Gawineck, Lucjan Kowalski, Małgorzata Łukasik, Wojciech Matuszewski, Jerzy Ploch - Ekonometria w zadaniach

Ekonometria w zadaniach

wyd. I uzup. i popr., s. 409, format B5, ISBN 83978-83-60694-14-5, Warszawa 2008

Podręcznik przeznaczony głównie dla studentów Uczelnii Łazarskiego , dostosowany do programu przedmiotów: ekonometria I, ekonometria II oraz ekonometria i prognozowanie prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania na wszystkich kierunkach, na studiach pierwszego i drugiego stopnia odpowiednio. Mogą również z niego korzystać studenci innych wyższych uczelni ekonomicznych, studenci kierunków ekonomicznych oraz osoby zainteresowane zastosowaniem ekonometrii. 
W podręczniku znajduje się także zestaw zadań powtórzeniowych oraz tablice podstawowych rozkładów stosowanych w ekonometrii.
Podręcznik zawiera ponad sto rozwiązań przykładów i ćwiczeń oraz dwieście zadań o różnym stopniu trudności, pozwalających sprawdzić stopień opanowania przerabianego materiału.

Jerzy Gawinecki - Matematyka dla ekonomistów

Matematyka dla ekonomistów

wyd. IV uzup.rozszerzone., s. 504, format B5, ISBN 978-83-60694-25-1, Warszawa 2010

Książka zawiera informacje teoretyczne, rozwiązania oraz zadania z zakresu: algebry zbiorów oraz macierzy i wyznaczników, zastosowania rachunku macierzowego w ekonomii,  przestrzeni wektorowych, ciągów i szeregów liczbowych,  geometrii analitycznej,  rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej,  zastosowania rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej w ekonomii,  rachunku różniczkowego funkcji dwóch, trzech i wielu zmiennych i ich zastosowań w ekonomii,rachunku całkowego funkcji jednej zmiennej,  równań różniczkowych I i II rzędu,  zastosowania równań różniczkowych w zagadnieniach ekonomicznych,równań różnicowych I rzędu, elementów matematyki finansowej
Podręcznik zawiera ponad sto rozwiązań przykładów i ćwiczeń o różnym stopniu trudności, pozwalających sprawdzić stopień opanowania przerabianego materiału.

Anna Harasiewicz-Mordasiewicz - Excel 2007. Co? Jak?

Excel 2007. Co? Jak?

wyd I, s.111, format B5, ISBN 978-83-60694-27-5, Warszawa 2010
Skrypt do przedmiotu Technologie Informacyjne.

Stanisław Hoc - Prawo administracyjne gospodarcze - wybrane zagadnienia

Prawo administracyjne gospodarcze - wybrane zagadnienia

wyd. II popr. i uzup, s. 283, format B5, ISBN 978-83-60694-45-9, Warszawa 2013, stan prawny na dzień 1 stycznia 2013

Książka jest przeznaczona dla studentów studiów prawa i administracji, może być także przydatna dla studentów kierunków ekonomicznych, dla których znajomość problematyki prawnej gospodarowania będzie ważnym składnikiem wykształcenia.
Celem nauczania prawa administracyjnego gospodarczego jest przygotowanie studentów z dziedziny prawnych mechanizmów oddziaływania państwa na gospodarkę. Podstawowym problemem będzie tu stosunek państwa do gospodarki i jego prawne aspekty.

Stanisław Kalinkowski, Jerzy Andrzej Wojtczak Szyszkowski - Iure et legibus, Język łaciński dla studentów prawa

Język łaciński dla studentów prawa

wyd.II,s.229, format B5,ISBN 83- 88690-84-1, Warszawa 2006

Podręcznik zawiera podstawowe wiadomości z języka łacińskiego, które umożliwiają przyswojenie wiedzy z takich dziedzin, jak: prawo rzymskie, rzymska kultura prawna, historia Rzymu; ułatwia także przyswojenie innych języków europejskich. Jest to kompedium informacji gramatycznych wraz z szerokim wyborem materiału tekstowego, słownikiem łacińsko-polskim; zasadami prawa rzymskiego oraz sentencjami prawniczymi i literackimi zaczerpniętymi z piśmiennictwa rzymskiego.

Jerzy Kisielnicki - Zarządzanie organizacją. Zarządzanie nie musi być trudne

Zarządzanie organizacją. Zarządzanie nie musi być trudne

wyd. III, s. 308, format B5, ISBN 83-88690-97-3, Warszawa 2006

Podręcznik akademicki do przedmiotu : organizacja i zarządzanie. Problemy w nim przedstawione można opisać za pomocą triady: organizacja, zarządzanie, menedżer. Pisany z pozycji mikroorganizacji. Czytelnik jest traktowany jak menedżer, który potrzebuje jak najwięcej wiedzy praktycznej. Dlatego przy jego pisaniu stosowano zasadę: tyle teorii, ile jest to niezbędne dla praktyki. Problemy omówione w podręczniku są ściśle powiązane z tematyką takich dziedzin, jak: ekonomia, prawo, ekonometria, psychologia, marketing, informatyka. Podręcznik jest wzorowany na klasycznym układzie: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola.

Rafał Krawczyk - Podstawy cywilizacji europejskiej

Podstawy cywilizacji europejskiej

wyd. I, s. 438, format B5, ISBN 83-88690-87-6, Warszawa 2006

Główną tezą autora książki jest przewidywanie raczej zbliżenia cywilizacji, aniżeli wrogiego między nimi zderzenia (Huntington), czy też formowania się jednolitej cywilizacji globalnej (Fukuyama). W części szczegółowej koncentruje się on na wyjaśnieniu fenomenu cywilizacji europejskiej (zachodniej) i jej roli w tworzeniu się obrazu współczesnego i przyszłego świata. Autor stara się także wskazać na znacznie głębsze i bardziej systemowe przyczyny powstania przewagi Europy i Zachodu nad cywilizacjami Orientu, niż znane stwierdzenie Ernesta Renana, podkreślającego jedynie to, że Europa jest grecka, jeśli chodzi o myśl filozoficzną i sztukę, rzymska, jeśli mowa o prawie, i judeochrześcijańska pod względem religii.
Autor eksponuje również i inne argumenty: ekonomiczne, przyrodnicze, a nawet  genetyczne przyczyny istnienia poczucia wspólnotowości europejskiej.

Maria Kruk, Wojciech Sokolewicz, Katarzyna Kubuj, Jarosław Szymanek, Jacek Zaleśny, Marzena Laskowska, Mikołaj Jarosz - System organów ochrony prawnej w Polsce, Podstawowe instytucje

System organów ochrony prawnej w Polsce, Podstawowe instytucje

Maria Kruk (red. nauk.), wyd. II, popr. i uzup., format B5, 
ISBN 978-83-60694-16-9, Warszawa 2008

Podręcznik poświęcony instytucjom ochrony prawnej, przeznaczony dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych. Obejmuje problematykę podstawowych, konstytucyjnych organów kontroli i ochrony prawa, może więc stanowić swoiste uzupełnienie i rozwinięcie wykładu prawa konstytucyjnego.

Jerzy Menkes (red. nauk.), Paweł Kowalski, Łukasz Majewski, Marcin Menkes, Jerzy Menkes, Barbara Janusz-Pawletta, Magdalena Słok - Wybór kazusów z prawa międzynarodowego. Zagadnienia ogólne.

Wybór kazusów z prawa międzynarodowego. Zagadnienia ogólne

wyd. I, ISBN 978-83-60694-10-7, format B5, Warszawa 2008

Przyjęty w "Zbiorze" układ wykładu prawa międzynarodowego jest zgodny ze struktura powszechnie uznanych podręczników. Również wybór spraw i orzeczeń nie jest oryginalny; - wybrano kazusy stanowiące standard w tym zakresie, a zatem o ich wyborze decydowała częstotliwość przywoływania spraw przez autorów podręczników lub zbiorów materiałów.

Edward Nieznański - Logika dla prawników

Logika dla prawników

wyd. I, s. 140, format B5, ISBN 83-88690-58-2, Warszawa 2006

Podręcznik przedstawia całość zagadnień objętych uniwersyteckim kursem przedmiotu logika dla prawników. Obejmuje niezbędny zasób reguł posługiwania się logicznie poprawnym językiem w argumentacji skutecznej, rzetelnej i prawidłowej. Omawia sztukę wysławiania i uzasadniania sądów, prezentacji poszczególnych rachunków logiki formalnej oraz zastosowania pojęć, prawideł i reguł logicznych, które są ilustrowane na przykładach branych z dziedziny prawa i prawoznawstwa.