Skip to main content

Powrót poziom wyżejNajnowsze publikacje

Legal conditions of international cooperation for the safety and efficiency of civil aviation, ed. by Ewa Jasiuk, Roman Wosiek

Monografia 20 autorów pod redakcją naukową dr E. Jasiuk (Uczelnia Łazarskiego) oraz dra R. Wośka (SGH),  będąca rezultatem międzynarodowego projektu naukowego realizowanego we współpracy z Narodową Akademią Lotniczą Ukrainy. 

To pierwsze studium prawne podejmujące kwestie bezpieczeństwa i efektywności w międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Autorzy zidentyfikowali główne czynniki odpowiedzialne za bezpieczeństwo w międzynarodowym cywilnym ruchu lotniczym, proponując nowe, udoskonalone ramy prawne, odpowiedzialność instytucji, finansowanie etc. 

Publikacja przeznaczona dla prawników, ekspertów prawa lotniczego, naukowców, pilotów,  studentów pilotażu i, oczywiście, wszystkich zainteresowanych.

ISBN 978-83-64054-27-3

DOI 10.26399/978-83-64054-27-3

Cena egzemplarza drukowanego: 35 zł.

Wymiar wolności w prawie administracyjnym, red. n. M. Rogalski

s. 186, ISBN 978-83-64054-31-0, Warszawa 2018

Dystrybucja i sprzedaż - Katalog Książki 2

Monografia autorstwa dwunastu naukowców*, pod redakcją naukową dr. hab. Macieja Rogalskiego poświęcona analizie kryterium wolności w prawie administracyjnym w aspekcie praw obywatelskich i wolności gospodarczej. W ramach tak zakreślonej problematyki omówione są następujące zagadnienia: – dostęp do informacji publicznej; funkcjonowanie sieci administracyjnych i sądowych; badania naukowe; zgromadzenia publiczne; tworzenie i działalność partii politycznych; wolność a kompetencyjność; utrudnianie dostępu do rynku poprzez pobieranie opłat innych niż handlowe; akty planowania w prawie leśnym; kontrola kwalifikowalności wydatków ze środków UE.

Część rozważań stanowią analizy, występujących w praktyce, konkretnych problemów: – ochrony wolności w prawie administracyjnym; wykorzystanie nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej; odpowiedzialności w Prawie ochrony środowiska.

*) Prof. dr hab. Marek Chmaj – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie; Dr hab. Waldemar Hoff, prof. ALK – Akademia Leona Koźmińskiego; Prof. dr hab. Bronisław Sitek – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie; Dr Mariusz Bidziński – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie; Dr Piotr Zientarski – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie; Prof. dr hab. Wojciech Góralczyk jr – Akademia Leona Koźmińskiego; Dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa – Uczelnia Łazarskiego; Dr Jan Chmielewski – Akademia Leona Koźmińskiego; Dr Włodzimierz Dzierżanowski – Uczelnia Łazarskiego; Dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. UŁa – Uczelnia Łazarskiego; Dr Zofia Snażyk – Akademia Leona Koźmińskiego; Dr hab. Maciej Rogalski, prof. UŁa – Uczelnia Łazarskiego.

O powstańczych dniach trochę inaczej, Maria Biegniewicz-Steyer

s.142, ISBN 978-83-64054-90-7, Warszawa 2018

Dystrybucja i sprzedaż - Katalog Książki 2

Książka jest zapisem wspomnień Marii Biegniewicz-Steyer „Elżbiety”, łączniczki i sanitariuszki w powstaniu warszawskim, obejmującym przede wszystkim powstańczą codzienność, mniej – opis walk, zakończonym relacją o bestialskiej egzekucji powstańców i cywilów wychodzących z kanałów przy ulicy Dworkowej w dniu 27 września 1944. Uczelnia Łazarskiego wydała je w ramach współpracy ze środowiskiem kombatantów Pułku Baszta, w którym walczył również załozyciel Uczelni – Ryszard Łazarski.

Maria Biegniewicz-Steyer „Elżbieta” urodziła się w 1925 r. w Warszawie, jako najmłodsza z trojga rodzeństwa. Podczas okupacji uczyła się na tajnych kompletach gimnazjalnych, w 1940 r. złożyła przysięgę w ZWZ (Związek Walki Zbrojnej następnie przemianowany na Armię Krajową) i została skierowana do wywiadu wojskowego. W 1943 r. została łączniczką w kompanii B 1 pułku „Baszta”. Równocześnie zaliczyła pierwszy rok studiów medycznych na tajnych kompletach. W czasie powstania, jako łączniczka–sanitariuszka uczestniczyła w walkach drugiego plutonu kompanii B 1 na Mokotowie i pracowała w szpitalach. Odznaczona w czasie powstania Krzyżem Walecznych oraz Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Po wojnie otrzymała: Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy oraz inne odznaczenia i nominację na stopień porucznika.

Po upadku powstania, ucieczce z obozu w Pruszkowie, przeżyciu pacyfikacji Drzewicy i tułaczce wróciła do Warszawy. Przez rok zatrudniona była w PCK. Po ukończeniu studiów pracowała jako lekarz pediatra w Szpitalu Praskim, Instytucie Matki i Dziecka i lecznictwie otwartym. Wyszła za mąż za mgr. inż. Włodzimierza Steyera, żołnierza batalionu „Zośka”. Byli razem przez 50 lat. Owdowiała w 2012 r., mieszka w Warszawie z rodziną.

Świat Zachodu po nieudanym wejściu w erę postindustrialną, Marian Guzek

s. 194, ISBN 978-83-64054-23-5, Warszawa 2018

Dystrybucja i sprzedaż - Katalog Książki 2

Praca zawiera wnikliwą analizę współczesnego świata i jego problemów o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym, a także związanych z nimi doktryn i ideologii. Jest zdecydowanie krytyczną jego diagnozą. Generalnie jednak Autor podporządkowuje swoją analizę trosce o przyszłość gospodarki rynkowej w realiach społeczeństw Zachodnich. Przedstawia ciekawą prognozę dla świata, a więc szanse i zagrożenia, opierając je na konkretnych przykładach, wziętych z życia poszczególnych narodów, instytucji i organizacji. Ukazując przesłanki występujących dziś na świecie kryzysów i problemów, zarazem proponuje konkretne sposoby ich rozwiązania. 

Merlin’s Faces. From Medieval Literature to Film, Iryna Polets

s. 165, ISBN 978-83-64054-11-2, Warszawa 2018

Dystrybucja i sprzedaż - Katalog Książki 2

Autorka przedstawia różne obrazy i genealogie, wywodzącego się z mitu Arturiańskiego, Merlina: Syna Diabła, Wielkiego Jasnowidza, Mistrza Przebrania, Stwórcy Królów, pojawia się też uśmiechnięty Merlin Silvester. Opisuje jego liczne mutacje i identyfikuje je oraz porównuje z oryginalnymi cechami Merlina, które opisali już: średniowieczny walijski duchowny – Geoffrey z Monmouth, francuski poeta tworzący na przełomie XII i XIII wieku – Robert de Boron,. W swojej opowieści nawiązuje do początków: odnosi się do wyglądu Merlina jako młodego niezwykłego chłopca o proroczych zdolnościach, Merlina Maga lub Merlina Ambrosiusa i kontrastuje go z  obrazem Dzikiego Człowieka i mądrego starca, który wydaje się być bliższy jego obecnemu wizerunkowi w kinematografii. W ten sposób ujawnia i analizuje zjawisko "średniowieczności" w kinie, zapewniając dobre tło do dalszej analizy w różnych kontekstach, co może być dobrym narzędziem zachęcającym do poznawania historii.

Numerous mutations and genealogy of Merlin’s appearances are identified and compared with his original features, as described by Geoffrey of Monmouth and Robert de Boron, Author presents different images of Merlin: the Son of the Devil, the Great Seer, the Master of Disguise, King-Maker as well as smiling Merlin Silvester. All these are traced back to its origins and refers to his appearances as a young extraordinary boy with prophetic abilities – Merlin the Magician or Merlin Ambrosius and contrasting image of Wild Man and a wise old man, that seems to be closer to his current image in cinematography. Thus, a phenomenon of “medievalism” in cinema is revealed and discussed, providing good background  for further analysis in different contexts.

Kontrola korespondencji. Zagadnienia wybrane, red. nauk. Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski

s. 106, ISBN 978-83-64054-07-5, Warszawa 2018

Dystrybucja i sprzedaż - Katalog Książki 2

Zbiór opracowań najważniejszych zagadnień związanych z kontrolą korespondencji w procesie karnym zarówno z perspektywy podmiotów uprawnionych do jej przeprowadzania, jak i podmiotów zobowiązanych do realizacji obowiązków warunkujących skuteczność tej kontroli, co w pierwszym rzędzie dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Kolejne prace, naświetlające zagadnienia zarówno z zakresu prawa karnego procesowego, jak i szeroko rozumianego prawa administracyjnego, dotyczą:

– kontroli korespondencji telekomunikacyjnej w kontekście ograniczeń tajemnicy przekazów telekomunikacyjnych; – kontroli korespondencji jako dowodowej czynności poszukiwawczej; – kontroli operacyjnej w zakresie kontroli korespondencji; – węzłowych problemów kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych; – uzyskiwania dowodów w ramach kontroli korespondencji w procesie karnym; – analizy konsekwencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Digital Rights Ireland w świetle wyroku TSUE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawach połączonych C-203/15 i C-698/15.

W publikacji zaproponowane są też konkretne rozwiązania dla zidentyfiko­wanych problemów, w większości wypadków niewyma­gające ingerencji ustawodawcy – pozwalające na osiągnięcie pożądanych rezultatów w wyniku zmiany stosowanej praktyki.

Książka skierowana jest do przedstawicieli nauki zajmujących się problema­tyką kontroli korespondencji, a także do praktyków, stosujących omawianą instytu­cję w ramach działalności uprawnionych podmiotów, przedsiębiorców telekomunika­cyjnych oraz sądów i prokuratur.

Prawno-administracyjne aspekty dostępu elektronicznego, Zuzanna Łaganowska

s. 296, ISBN 978-83-64054-03-7, Warszawa 2017

Dystrybucja i sprzedaż - Katalog Książki 2

Publikacja Prawno-administracyjne aspekty dostępu telekomunikacyjnego ma charakter monografii poświęconej dostępowi telekomunikacyjnemu – jednemu z kluczowych zagadnień regulacyjnych w prawie telekomunikacyjnym, które obejmuje m.in. dostęp do infrastruktury i usług podmiotu zobowiązanego. Stan prawny na 31 grudnia 2017 r.

Autorka wychodzi od omówienia rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce w kontekście prawa europejskiego, m.in. dyrektyw z zakresu łączności elektronicznej i sposobu ich implementowania w prawie polskim. W kolejnych rozdziałach ujęte są i szczegółowo omówione wszystkie ważne aspekty dostępu telekomunikacyjnego: pojecie i zakres dostępu, procedury związane z zapewnieniem dostępu telekomunikacyjnego, sposoby jego zapewnienia (decyzja, umowa). Odrębne rozdziały poświęcone są ofercie ramowej i separacji funkcjonalnej oraz niezwykle ważnym i wartościowym z praktycznego punktu widzenia: rachunkowości regulacyjnej i zasadom ustalania opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego.

Problematyka dostępu telekomunikacyjnego ma swoją genezę, złożoność i wartość poznawczą. Opracowanie monograficzne tego zagadnienia pozwala na przedstawienie zarówno zmian w zakresie przepisów prawa, czyli tła dla praktyk administracyjnych organu regulacyjnego, jak i analiz decyzji Prezesa UKE (i poprzedników tego organu) w sprawach dotyczących dostępu telekomunikacyjnego, a także orzecznictwa sądowego, poglądów doktryny oraz propozycji rozwiązań problemów występujących na rynku telekomunikacyjnym. Rozpatruje też funkcjonowanie instytucji dostępu telekomunikacyjnego w polskim prawie telekomunikacyjnym jako koniecznego narzędzia prawnego zapewniającego rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

Studia o bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym w latach 2010-2015 w publikacjach i analizach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego [t. 3], Stanisław Koziej

s. 450, ISBN 978-83-64054-86-0, Warszawa 2017

Dystrybucja i sprzedaż - Katalog Książki 1

Zbiór publikacje naukowe z czasopism fachowych oraz publicystykę popularno-naukową z różnych wydawnictw okazjonalnych i prasy bieżącej, które są rezultatem refleksji teoretycznych i historycznych oraz analiz systemowych dokonywanych w okresie pełnienia przez autora obowiązków szefa BBN w latach 2007–2015.

W pierwszym rozdziale (TEORIA BEZPIECZEŃSTWA) są to refleksje, podsumowania i wnioski dotyczące 25-lecia polskiej suwerenności strategicznej w sferze bezpieczeństwa. W drugim rozdziale (BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE) dominującym nurtem są analizy i dyskusje wokół głównych kierunków transformacji systemu bezpieczeństwa narodowego. Trzeci rozdział (BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE) ukazuje przede wszystkim główne dylematy ewolucji naszych zewnętrznych filarów bezpieczeństwa – NATO i UE oraz poszukiwanie sposobów takiego ich kształtowania, aby mogły stanowić optymalne wsparcie polskiego bezpieczeństwa.

Obecna publikacja poprzedzona została tomem „Rozważania o bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010–2015 w wystąpieniach i referatach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego” oraz tomem „Rozmowy o bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010–2015 w wywiadach i komentarzach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego”.

Wszystkie tomy dają obraz kształtowania się praktyki bezpieczeństwa Polski w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego w końcowych latach okresu pozimnowojennego.

Rozmowy o bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010-2015 w wywiadach i komentarzach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego [t. 2], Stanisław Koziej

s. 440, ISBN 978-83-64054-62-4, Warszawa 2016

Dystrybucja i sprzedaż - Katalog Książki 1

Lata 2010–2015 charakteryzowały się ogromną dynamiką procesów zachodzących w sferze bezpieczeństwa – zarówno na arenie międzynarodowej (zakończenie okresu pozimnowojennego w stosunkach bezpieczeństwa z Rosją), jak i krajowej (przeprowadzenie pełnego cyklu narodowego planowania strategicznego). Pełniąc zaszczytną i odpowiedzialną funkcję szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego za prezydentury Bronisława Komorowskiego miałem możliwość i obowiązek w tych procesach bezpośrednio uczestniczyć. Równolegle z zakrojonymi na szeroką skalę pracami analitycznymi, koncepcyjnymi i planistycznymi dużo miejsca w swej aktywności poświęcałem na upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa. Jedną z form kształtowania społecznej świadomości strategicznej jest komunikowanie się specjalistów i decydentów z obywatelami poprzez media, przedstawianie, komentowanie i wyjaśnianie problemów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Wyrazem właśnie tego typu aktywności jednego z organów państwa odpowiedzialnego za bezpieczeństwo narodowe są moje, jako szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wywiady w czasopismach, prasie i portalach internetowych zebrane w oddawanym do rąk Czytelnika tomie „O bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010–2015 w wywiadach i komentarzach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego” .

Obecna publikacja poprzedzona została tomem „Rozważania o bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie narodowym w latach 2010–2015 w wystąpieniach i referatach szefa Biura bezpieczeństwa Narodowego”. Do wydania przygotowuję także tom trzeci [Studia o bezpieczeństwie…], który zawierać będzie zbiór moich prac odzwierciedlających spojrzenie na sprawy bezpieczeństwa w sposób bardziej uogólniony i systemowy, z refleksjami teoretycznymi. Zapraszam do zajrzenia do wszystkich tomów, co dawać będzie pełniejszy obraz kształtowania się praktyki polskiego bezpieczeństwa w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego w końcowych latach okresu pozimnowojennego.

Rozważania o bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010-2015 w wystąpieniach i referatach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego [t. 1], Stanisław Koziej

s. 270, ISBN 978-83-64054-54-9, Warszawa 2016

Dystrybucja i sprzedaż - Katalog Książki 1

W tomie „Rozważań o bezpieczeństwie”, który obecnie przekazuję do rąk Czytelników, czyli w „O bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010–2015 w wystąpieniach i referatach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego” – prezentuję swoje wystąpienia i referaty odzwierciedlające zarówno teoretyczne refleksje, jak i praktyczne działania o charakterze systemowym i strategicznym, podejmowane w czasie pełnienia funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, instytucji obsługującej Prezydenta RP w zakresie jego kompetencji w sprawach zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Znajdują się tu najważniejsze odniesienia do takich kluczowych dla bezpieczeństwa Polski spraw, jak Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, priorytety modernizacyjne Sił Zbrojnych RP, koncepcja strategiczna NATO oraz kwestie wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu i strategia bezpieczeństwa europejskiego. Oprócz tych konkretnych, praktycznych działań zajmowaliśmy się w BBN także bardziej ogólnymi kwestiami bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego oraz wieloma sprawami bieżącej polityki bezpieczeństwa państwa.

 

Te najbardziej gorące tematy widziane poprzez pryzmat moich publicznych wywiadów, rozmów i komentarzy prasowych z lat 2010–2015 znajdzie Czytelnik w tomie drugim [Rozmowy o bezpieczeństwie…]. Przygotowuję także do wydania tom trzeci, który zawierać będzie zbiór moich publikacji odzwierciedlających spojrzenie na sprawy bezpieczeństwa w sposób bardziej systemowy, z refleksjami teoretycznymi [Studia o bezpieczeństwie…]. Wszystkie tomy dają obraz kształtowania się praktyki polskiego bezpieczeństwa w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego w końcowych latach okresu pozimnowojennego.

Powrót do Europy – polski dyskurs. Wyznaczanie perspektywy krytycznej, Jan Grzymski

KSIĄŻKA NAGRODZONA wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (PTSE) w konkursie na najlepszą monografię za 2016 rok (08.09.2017)

s. 244, ISBN 978-83-64054-78-5, Warszawa 2016

Dystrybucja i sprzedaż - Katalog Książki 1

„Powrót do Europy” był jednym z naczelnych haseł polskiej polityki po 1989 roku. Dążenia zjednoczeniowe wykraczały jednak poza motywacje ekonomiczne i polityczne – miały charakter cywilizacyjny. Odwołania do europejskich i zachodnich wartości były nie tylko powszechne, przede wszystkim uznawano je za oczywiste i zrozumiałe same przez się. W tym kontekście nie powinna nas dziwić ranga jaką nadano w polskim dyskursie publicznym i życiu politycznym przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Jak w polskim dyskursie powiązano wejście do UE z osiągnięciem pełnej „europejskości” Polski? Wskazano w książce kierunki analizy, które mogą wyeksponować ograniczenia, jakie narzuciły na nasze polityczne wybory z okresu wstępowania do Unii Europejskiej pojęcia „Europy”, „Zachodu”, „Wschodu”. Wiele dyskusji o polskim życiu politycznym i społecznym często kończy się normatywnymi deklaracjami, po której stronie lepiej się znajdować lub w jakiej wyobrażonej przestrzeni politycznej sytuuje nas jakaś wypowiedź lub działanie: na „Zachodzie” lub na „Wschodzie”; w „Europie” lub „poza Europą”. Czy możemy jednak rozmawiać o Polsce w Europie i o samej Europie bez deklarowania, po której stronie lepiej się znaleźć? Jak wówczas dyskutować? W książce – w nawiązaniu do filozofii władzy i badania dyskursu Michela Foucaulta – autor wskazał, że można „myśleć inaczej”, bez jednoczesnego legitymizowania lub delegitymizowania „europejskiej drogi” Polski i nie poddając się „szantażowi Europą”.

RECENZJA

Handel elektroniczny. Ewolucja i perspektywy, Łukasz Konopielko, Michał Wołoszyn, Jacek Wytrębowicz

NAGRODA Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji SIT za inspirujący sposób przedstawienia genezy i ewolucji hist. handlu w sieci telekom. w ujęciu globalnym, jak również kluczowych zagadnień ważnych obecnie i determinujących dalszy rozwój tej sfery usług

s. 157, ISBN 978-83-64054-82-2, Warszawa 2016

Dystrybucja i sprzedaż - Katalog Książki 2

Monografia Handel elektroniczny jest próbą opisania wpływu czynników gospodarczych, kulturowych i politycznych na sferę usług e-commerce. Dokonuje oceny ich zakresu i siły oddziaływania. Przedstawia genezę i ewolucję historyczną handlu w sieci w ujęciu globalnym oraz kluczowe zagadnienia ważne obecnie i determinujące dalszy rozwój tej sfery usług. Systematyzuje wiedzę i pokazuje bieżące trendy rozwojowe, występujące w e-commerce w kontekście kluczowych rozwiązań infrastrukturalnych i technicznych obecnych na rynku. Uwzględniony jest kontekst porównawczy dla wybranych krajów (USA, Chiny, Wielka Brytania i Polska). Jest ponadto próbą weryfikacji ex post prognoz dotyczących miejsca i sposobu rozwoju handlu w sieci, połączoną z refleksją nad stopniem adekwatności lub brakiem trafności tych prognoz. Dodatkowo opracowanie obejmuje analizę dostępności w Polsce środków unijnych, przeznaczonych na wspieranie rozwoju e-commerce zarówno w kontekście doświadczeń perspektywy finansowej 2007–2013, jak i w obecnej perspektywie 2014–2020. Książka ułatwić może czytelnikowi szczegółowe przyjrzenie się historycznym i obecnym zmianom, a jednocześnie umożliwić głębsze wniknięcie w mechanizmy ich kreowania oraz zaobserwowane tendencje.

Alexis de Tocqueville’s Theory of Dempcracy and Revolutions, Michał Kuź

także jako e-book ISBN 978-83-64054-06-8

s. 132, ISBN 978-83-64054-89-1, Warszawa 2016

Dystrybucja i sprzedaż - Katalog Książki 1

Praca, która powstała z badań doktoranckich Autora w Louisiana State University w Baton Rouge w USA. Jest próbą połączenia idei jednego z wielkich klasyków myśli politycznej i socjologicznej z najnowszymi spostrzeżeniami na temat współczesnej polityki, kultury, nauki i technologii.

Is a work that sprang from his doctoral research at Louisiana State University in Baton Rouge in USA. It is an attempt to combine the ideas of one of the great classics of political and sociological thought with the latest insights into modern politics, cultural, science and technology.

Przyszłość Kapitalizmu – Cesjonalizm?, Marian Guzek

s. 265, ISBN 978-83-64054-30-3, Warszawa 2016

Dystrybucja i sprzedaż - Katalog Książki 1

Gdy społeczeństwa zechcą poszukiwać wyjścia z neoliberalizmu, będącego – zdaniem autora książki – wdrożeniową wersją libertarianizmu, mogą mieć pokusę obrania kierunku socjalizmu albo brnięcia w bardziej zaawansowany libertianizm. Wypróbowany przez historię pierwszy kierunek – zarówno w postaci socjalizmu marksistowskiego, jak i rynkowego (np. typu argentyńskiego) – grozi nadmiernym populizmem i niebezpiecznymi konfliktami polityczno-gospodarczymi. Natomiast utrwalanie drugiego kierunku, jak dowodzi doświadczenie ostatnich lat, prowadzi nieuchronnie do narastania nacjonalizmu oraz tendencji faszystowskich. W takich warunkach – jak sadzi autor – cesjonalizm może mieć szanse ratowania kapitalizmu oraz narodów i państw przed ich dekompozycją.

Praca o charakterze interdyscyplinarnym, z pogranicza ekonomii, socjologii i politologii wypełnia lukę w dyskusji o ewolucji kapitalizmu zarówno w przeszłości, jak i w kategoriach autorskiej  wizji pożądanych zmian w przyszłości. Koncepcja kapitalizmu cesjonalnego zakładająca daleko idące reformy ekonomiczne oraz społeczno-polityczne mogłaby wpisać się w szerszą, także międzynarodową dyskusję o tym czy, co i jak należałoby zmienić we współczesnym kapitalizmie.

Przemiany tożsamości programowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 1997-2015 w kontekście poparcia społecznego, Michał Pienias

s. 369, ISBN 978-83-64054-58-7, Warszawa 2016

Publikacja elektroniczna w formacie PDF do pobrania

Sojusz Lewicy Demokratycznej przeżywa, podobnie jak wiele ugrupowań socjaldemokratycznych w Europie, kryzys zarówno ideologiczny, jak i wizerunkowy. Celem monografii jest prezentacja przemian tożsamości programowej SLD w latach 1997-2015 w kontekście poparcia społecznego.

W kolejnych rozdziałach Autor dokonuje analizy tożsamości ideologicznej współczesnej partii socjaldemokratycznej w Europie na przykładzie Szwecji, Austrii i Niemiec, charakteryzuje proces tworzenia tożsamości ideologicznej polskiej socjaldemokracji na przykładzie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, prezentuje genezę SLD oraz czynniki go kształtujące. Prezentuje treści kolejnych programów wyborczych partii z lat 1997, 2001, 2005, 2007, 2011, 2015. Charakteryzuje metody badawcze wykorzystane w trakcie zbierania i opracowywania materiałów empirycznych – zarówno założenia ilościowej metody Manifesto Research Group, jak i wtórnej analizy badań sondażowych. Prezentuje wreszcie wyniki badań własnych.

 

 

Konstytucja PRL a system źródeł prawa wyznaniowego do roku 1989, Marcin Olszówka

s. 122, ISBN 978-83-64054-22-8, Warszawa 2016

Dystrybucja i sprzedaż - Katalog Książki 2

Autor dowodzi, że system źródeł prawa wyznaniowego stanowił część otwartego systemu źródeł prawa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i jaklo podsystem charakteryzował się tymi samymi cechami co całość, tak co do struktury, jak i składu. Oprócz tego Autor zidentyfikował pewne elementy specyficzne i właściwe tylko rozważanemu podsystemowi, związane przede wszystkim z obecną w polskim prawie wyznaniowym tradycją bilateralności i wymogami konsensualności. Autor wywodzi jak system źródeł prawa wyznaniowego kształtował się w pewnym stopniu pod wpływem Konstytucji z 1952 roku, ale i oddziaływał zwrotnie – prowadził czasami do zmian w dziedzinie prawa konstytucyjnego.

Wpływ Konstytucja RP z 1997 roku na system źródeł prawa wyznaniowego, Marcin Olszówka

s. 421, ISBN 978-83-64054-26-6, Warszawa 2016

Dystrybucja i sprzedaż - Katalog Książki 2

Autor śledzi ewolucję dwu systemów źródeł prawa (konstytucyjnego i wyznaniowego) i zależność tego drugiego od pierwszego. Jednocześnie poddaje analizie sposób przeniesienia na prawo wyznaniowe nowych zasad i form konstytucyjnego systemu źródeł prawa, wskazując przy tym nie tylko na specyfikę prawa wyznaniowego, ale i na różnice poszczególnych podmiotów tego prawa.

Efekty wykorzystania dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007–2013

Cz. 2 Województwa Polski Wschodniej i Centralnej, autorzy: Jacek Sierak, Anna Karasek, Angelika Kucyk, Oleksadr Korniienko, Marcin Sienicki, Anna Godlewska, Agnieszka Boczkowska

s. 149, ISBN 978-83-64054-66-2 dla całości (cz. 1 i cz. 2), ISBN 978-83-64054-74-7, Warszawa 2016

Dystrybucja i sprzedaż - Katalog Książki 1

Przystąpienie do Unii Europejskiej dało Polsce ogromną szansę nadrobienia opóźnień w stosunku do wiodących gospodarek Europy Zachodniej oraz wyrównania istniejących w kraju dysproporcji rozwojowych pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi regionami. Województwa wschodnie – w odróżnieniu od części północno-zachodniej kraju – przystępowały do unijnych programów dotacyjnych jako zdecydowanie gorzej rozwinięte gospodarczo, społecznie i kulturowo. W dużo wyższym stopniu zaspokojone też były potrzeby mieszkańców miast, gorzej sytuacja prezentowała się na obszarach wiejskich. Potwierdzają to także wyniki wstępnych analiz przeprowadzonych przez autorów Efektów wykorzystania dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007-2013.

Przedmiotem publikacji jest ocena wykorzystania funduszy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Zakres czasowy obejmuje unijną – drugą już – perspektywę finansową, kiedy Polska po dołączeniu do Unii stała się jednym z beneficjentów pomocy w ramach funduszy strukturalnych.

Część 2 publikacji dotyczy województw zlokalizowanych we wschodnich i centralnych rejonach Polski.  W każdym z rozdziałów dokonano oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego analizowanego województwa, omówiono założenia RPO, wielkość zaangażowanych w ich ramach środków oraz wybrane efekty zrealizowanych zadań. Autorzy publikacji przedstawiając efekty realizacji projektów unijnych, wskazali również na stopniową poprawę  konkurencyjności polskich regionów.

Efekty wykorzystania dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007–2013

Cz. 1 Województwa Polski Północnej, Zachodniej i Południowej, autorzy: Jacek Sierak, Kamila Lubańska, Paweł Wielądek, Marcin Sienicki, Tetiana Kononenko, Ryma Alsharabi, Malwina Kupska, Bartłomiej Rutkowski, Bogdan Olesiński, Remigiusz Górniak

s. 141, ISBN 978-83-64054-66-2  dla całości (cz. 1, cz. 2), ISBN 978-83-64054-70-9, Warszawa 2016

Dystrybucja i sprzedaż - Katalog Książki 1

Wstąpienie do Unii Europejskiej miało Polsce ogromną szansę nadrobienia opóźnień w stosunku do wiodących gospodarek Europy Zachodniej oraz wyrównania istniejących w kraju dysproporcji rozwojowych pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi regionami. Województwa zachodnie – w odróżnieniu od części wschodniej kraju – były już wcześniej lepiej zagospodarowane, dysponowały także wyższą jakością kapitału ludzkiego. W dużo wyższym stopniu zaspokojone też były potrzeby mieszkańców miast, gorzej sytuacja prezentowała się na obszarach wiejskich. Potwierdzają to także wyniki wstępnych analiz przeprowadzonych przez autorów Efektów wykorzystania dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007-2013.

Przedmiotem publikacji jest ocena wykorzystania funduszy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Zakres czasowy obejmuje unijną – drugą już – perspektywę finansową, kiedy Polska po dołączeniu do Unii stała się jednym z beneficjentów pomocy w ramach funduszy strukturalnych.

Część 1 publikacji dotyczy województw zlokalizowanych w północnych, zachodnich i południowych województwach Polski.  W każdym z rozdziałów dokonano oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego analizowanego regionu, omówiono założenia RPO, wielkość zaangażowanych w ich ramach środków oraz wybrane efekty zrealizowanych zadań. Autorzy publikacji przedstawiając efekty realizacji projektów unijnych wskazali również na stopniową poprawę  konkurencyjności polskich regionów. 

Służby specjalne w systemie administracyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski, Przemysław Szustakiewicz

s. 182, ISBN 978-83-64054-10-5, Warszawa 2016

Dystrybucja i sprzedaż - Katalog Książki 2

Autorzy skoncentrowali się na ukazaniu funkcjonowania służb specjalnych jako organu administracji publicznej funkcjonującej w przestrzeni administracyjnej państwa. Podjęta w pracy analiza (instytucjonalno-prawna, historyczno-prawna, systemowa) rozpoczyna się od próby zdefiniowania pojęcia służb specjalnych i sunie przed prezentację podstaw prawnych ich funkcjonowania, zarówno o charakterze powszechnym, jak i wewnętrznym. Autorzy analizują też system kontroli jakiej podlegają służby dla właściwego wykonywania przyznanych im kompetencji, funkcjonowanie służb specjalnych jako organu ochrony bezpieczeństwa państwa oraz przepisy regulujące stosunki służbowe funkcjonariuszy.

Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce, Jacek Brdulak, Ewelina Florczak

s. 203, ISBN 978-83-64054-14-3, Warszawa 2016

Dystrybucja i sprzedaż - Katalog Książki 1

Książka jest opracowaniem podnoszącym kwestie uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa społecznego osadzonego w problematyce wzajemnych relacji pomiędzy gospodarką rynkową a społecznym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstw. Koncentruje się na prezentacji istoty przedsiębiorstw społecznych, czynników determinujących ich rozwój, stanowiących punkt wyjścia dla identyfikacji tego rodzaju działalności w Polsce. Obok wątku teoretycznego, w pracy zostały zaprezentowane badania empiryczne, mające na celu m.in. weryfikację na rynku polskim przydatności amerykańskiej koncepcji badania przedsiębiorstw społecznych. Ostatecznie przyjęło to w książce postać badań dwóch grup przedsiębiorców (komercyjnych realizujących cele społeczne oraz podmiotów powszechnie utożsamianych z gospodarką społeczną), ich identyfikacji, motywów podejmowania działalności oraz je cech