Skip to main content

Powrót poziom wyżejMonografie i opracowania

Adaptacyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach transformacji systemowej: rozważania o rozwoju gospodarczym Polski

Janusz Filipczuk
Warszawa : Oficyna Wydawnicza WSHiP, 2007, 186 s.
ISBN 978-83-60694-06-0
Przedmiotem pracy jest identyfikacja podstawowych szans i zagrożeń oraz nadziei i obaw pojawiających się na drodze polskich przedsiębiorstw w postępujących procesach globalizacji, przedsiębiorstw poddanych restrukturyzacji i prywatyzacji. Rozważania dotyczą problemów konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz ich zachowań strategicznych, mających wpływ na ich adaptacyjność w nowych warunkach gospodarowania.

Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych w świetle Rozporządzenia 996/2010

praca zbiorowa pod redakcją Anny Konert
Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2013
148, [2] s.
ISBN 978-83-60694-48-0
Publikacja składa się z sześciu rozdziałów skupionych wokół kwestii związanych z badaniem zdarzeń lotniczych, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 996/2010. Celem rozporządzenia jest uaktualnienie istniejących regulacji w dziedzinie badania wypadków lotniczych. Przepisy rozporządzenia zobowiązują Polskę do dokonania odpowiednich zmian w polskim prawie, zwłaszcza w zakresie współpracy pomiędzy Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) a prokuraturą i innymi zaangażowanymi organami, europejskiego wymiaru badania wypadków lotniczych, udziału w badaniu EASA (European Aviation Safety Agency) i innych państw członkowskich, ochrony danych osobowych w procesie badania zdarzeń lotniczych, profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa oraz krajowego planu działania w sytuacji nadzwyczajnej, jak również innych rozwiązań prawnych.

Digesta justyniańskie : Księga I

tłumaczenie Bartosz Szolc-Nartowski
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2007.
130 s.
ISBN 978-83-60694-05-3
Publikacja zawiera podstawowe definicje prawa rzymskiego, jego podziały i historię oraz zagadnienia ustrojowe Rzymu. Digesta justyniańskie przez całe stulecia wpływały na kształtowanie się wiedzy i kultury prawniczej. Dziś wciąż inspirują, a rozwiązania w nich przyjęte znajdują swoje odpowiedniki w niemal wszystkich, nie tylko europejskich, regulacjach prawnych. Książka będzie pomocą dla studentów i aplikantów w procesie dydaktycznym, może być też użyteczna dla praktyków. Prawnik praktyk znajdzie tu aktualne i dzisiaj wskazówki dotyczące m.in. techniki legislacyjnej, zasady interpretacji stosowania prawa.

Doktryny ustrojowe: od liberalizmu do libertarianizmu

Marian Guzek
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015
221 s.
ISBN 978-83-64054-57-0

Doustne leki przeciwkrzepliwe: od badań klinicznych do praktyki

praca zbiorowa pod redakcją Dariusza A. Kosiora, Marka Postuły, Marka Rosiaka
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013
223 s.
ISBN 978-83-64054-80-8

Doustne leki przeciwpłytkowe w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego: okiem kardiologa i farmakologa

praca zbiorowa pod redakcją Dariusza A. Kosiora, Marka Rosiaka, Marka Postuły
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014
154 s.
ISBN 978-83-64054-76-1

Ekonomia i polityka w kryzysie: kierunki zmian w teoriach

redakcja naukowa Marian Guzek
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2012
366 s.
ISBN 978-83-60694-36-7
ISBN 978-83-60580-85-1
Książka zawiera opracowania przygotowane w różnych ośrodkach akademickich w Polsce w związku z zainicjowaną przez Uczelnię Łazarskiego i Instytut Studiów Politycznych PAN debatą nad konsekwencjami światowego kryzysu gospodarczego dla nauk ekonomicznych i politycznych. Są w niej prezentowane dwa skrajne poglądy. Pierwszy opiera się na twierdzeniu, że sfera teorii nie tylko pada ofiarą kryzysu, lecz zbiera zasłużone zarzuty za wytwarzanie jego praprzyczyn. Drugi pogląd ma postać opinii, że ekonomiści przypominają raczej sejsmologów, gdyż mogą tylko pomagać w usuwaniu skutków wstrząsów, a nie mają zdolności ich wywoływania.
W części pierwszej, w której dominują zagadnienia teoretyczne, autorzy wychodzą z milczącego założenia, sformułowanego explicite tylko przez jednego z nich, że należy zrewidować prawa ekonomiczne, gdyż wiele z nich nie przystaje do współczesnych warunków. Wśród rewidowanych praw pojawia się - uznane za główny dogmat neoliberalizmu - twierdzenie o samoregulacji i samorównoważeniu się gospodarki jako zbioru rynków. Argumentacja krytyki tego dogmatu opiera się na zarzucie ignorowania braku automatycznej regulacji powiązań międzyrynkowych, mogących być źródłem czynników kryzysogennych. W ocenach różnych nurtów teorii najmniej korzystnie wypada austriacka szkoła ekonomii, która wygenerowała nie tylko neoliberalizm, ale także anarchokapitalizm jako szczególnie nieakceptowalną odmianę libertarianizmu.
Część druga jest poświęcona głównie zagadnieniom polityki i empirycznym diagnozom zjawisk kryzysowych. Nacisk położono nie tylko na bezpośrednie przyczyny kryzysu o charakterze finansowym, ale także na interwencjonizm, zwłaszcza w postaci niektórych dziedzin polityki uprawianej przez administrację prezydenta Clintona. W ujęciach polemicznych występuje jednak w tej ostatniej kwestii pogląd, iż Clinton przyczynił się do wywołania kryzysu nie dlatego, iż stosował interwencjonizm, lecz dlatego, że stosował interwencjonizm wadliwy.
Część trzecia zawiera analizę terapii antykryzysowych w Unii Europejskiej, a szczególnie w strefie euro. Krytyczne oceny dotyczą nieprawidłowego funkcjonowania tej strefy z powodu wadliwość jej polityczno-prawnych podstaw ustrojowych. Dużą wagę autorzy przypisują szczególnej postaci interwencjonizmu w tym ugrupowaniu oraz jego koordynacji w skali międzynarodowej. Wspólną myślą przewodnią autorów całej książki jest akcentowanie potrzeby usuwania deformacji rynkowych i wzmacniania regulacji i nadzoru rynków przez państwa. Możliwości ratowania kapitalizmu autorzy poszukują nie na zasadzie przeciwstawiania się liberalizmowi, lecz jego naprawienia i konstruowania podstaw doktrynalnych z uwzględnieniem komplementarności funkcji państwa z funkcjami rynków oraz synergicznego współdziałania państwa z rynkami, z których każdy oddzielnie ma niezaprzeczalną zdolność do samoregulacji i samorównoważenia się, jeśli nie jest zdeformowany patologicznymi spekulacjami.

Ekonomiczno-społeczna efektywność gospodarowania w Polsce (1970-2002)

Stefan Felbur
Warszawa : WSHiP, cop. 2004
102 s.
ISBN 83-88690-55-8
W pracy podjęto próbę oceny społeczno-ekonomicznej efektywności gospodarowania w okresie 1970-2002. Wykorzystując metody i narzędzia przyjęte w literaturze światowej, autor przedstawia wyniki badań empirycznych w zakresie stopy wzrostu gospodarczego, postępu ekonomicznej efektywności nakładów kapitału i pracy oraz inwestycji.

Euro - ekonomia i polityka

redakcja naukowa Dariusz K. Rosati
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2009
317 s.
ISBN 978-83-60694-23-7
Teksty zebrane w niniejszej publikacji były przedmiotem dyskusji na konferencji naukowej "Euro: ekonomia i polityka", zorganizowanej przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Politycznych w Uczelni Łazarskiego 5 grudnia 2008 r. Kwestie związane z funkcjonowaniem wspólnej waluty i wprowadzeniem euro w Polsce maja charakter dyskusyjny u budzą spore emocje.
Książka jest podzielona na dwie części. W pierwszej części znalazły się opracowania dotyczące oceny funkcjonowania wspólnej waluty w jej różnych aspektach. Obejmują one takie kwestie, jak: porównanie rzeczywistych wyników makroekonomicznych strefy euro w ostatnim dziesięcioleciu z początkowymi oczekiwaniami i nadziejami (autor D. Rosati), ocena procesu konsolidacji fiskalnej i funkcjonowania finansów publicznych w strefie euro (autorzy: K. Żukrowska, L. Oręziak), proces budowy jednolitego rynku finansowego w UGW(autor G. Nosiadek), a także przebieg akcesji jednego z nowych państw członkowskich (Słowenia) do strefy euro (autor P. Stolarczyk). Druga część zawiera teksty dotyczące różnych kwestii związanych z wejściem Polski do strefy euro. W kilku opracowaniach jest dyskutowana sprawa optymalnej strategii polityki pieniężnej, kursowej i fiskalnej na drodze do euro (autorzy: C. Wójcie, K. Kryński, S. Gomółka, J. Osiatyński).Kolejne teksty dotyczą wpływu akcesji na konkurencyjność polskiej gospodarki(autor A. Sławiński), wpływu zmian na światowym rynku walutowym na warunki uczestnictwa Polski w strefie euro (autor M. Guzek), znaczenia doświadczeń Słowacji z wprowadzeniem euro dla Polski (autor R.Jarosz). Książkę zamykają dwa opracowania, z których pierwsze podejmuje tematykę politologiczną (autor J. Fiszer), a drugie kwestie konstytucyjne związane z przyjęciem euro (autor A.Nowak-Far).
Sądzimy, że książka pozwoli pogłębić debatę publiczną w Polsce na temat wspólnej waluty i w ten sposób przyczyni się do podjęcia optymalnej decyzji w kwestii przyjęcia euro.
(fragment wstępu - prof. dra hab. Dariusza Rosatiego)

A European vision for air passengers

Anna Konert
Warsaw : Lazarski University Publishing House, 2014
164 s.
ISBN 978-83-64054-52-5
It is very important to ensure a high level of protection for air passengers. Their rights have become one of the most important consumer rights areas since the number of people who are travelling is growing every year.
Air passenger rights can cover the following fields:

 • people with disabilities and people with reduced mobility:
 • denied boarding;
 • cancellation;
 • long delays;
 • problems with baggage;
 • identity of the airline;
 • package holidays;
 • price transparency.

All these fields are covered by special regulations which are described in the book. Notwithstanding the current Regulation (EC) 261/2004 is controversial and its provision are unclear. The major goal of the work is to analyze the most important problems arising from its applications.

Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce

pod redakcją Leokadii Oręziak
Warszawa: : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2008
230, [1] s. 
ISBN 978-83-60694-11-4
Publikacja obejmuje następujące zagadnienia: integrację europejską i związane z nią wyzwania dla rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, dochody jednostek samorzšdu terytorialnego jako źródło finansowania rozwoju regionalnego, sektor bankowy w procesie wspierania rozwoju regionalnego, inne formy finansowania rozwoju regionalnego w Polsce, Fundusze Unii Europejskiej w finansowaniu rozwoju regionalnego w Polsce.

Геапалітычнае месца Беларусі ў Еўропе і сьвеце

пад рэдакцыяй Валера Булгакава
Варшава : Выдавецтва Вышэйшай школы гандлю й права, 2006
242 s.
ISBN 978-83-60694-01-5

The geopolitical place of Belarus in Europe and the world

edited by Valer Bulhakau.
Warsaw : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2006
240 s.
ISBN 978-83-60694-03-9

Geopolityczne miejsce Białorusi w Europie i świecie

pod redakcją Valerego Bulhakau
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2006
240 s.
ISBN 978-83-60694-02-2
Publikacja powstała na podstawie materiałów konferencyjnych. Są w niej zawarte wypowiedzi działaczy społeczno-politycznych i przedstawicieli współczesnej kultury białoruskiej. Udział w konferencji naukowców z Europy, USA, Kanady zajmujących się historią i współczesnością tego regionu oraz naukowców i działaczy politycznych z Białorusi pozwolił na wymianę poglądów.
Materiały konferencji stanowią doskonałe źródło informacji pozwalające zapoznać się z obecnym stanem intelektualnej przenikliwości, analitycznej sprawności, poczuciem odpowiedzialności moralnej i wizjonerstwem politycznym współczesnej białoruskiej opozycyjnie nastawionej inteligencji.

Gospodarka oparta na wiedzy: aspekty międzynarodowe

redakcja naukowa Dariusz Rosati
Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2007
265 s.
ISBN 978-83-60694-07-7
W książce omówiono następujące zagadnienia: wiedza a rozwój gospodarczy; gospodarka narodowa oparta na wiedzy w warunkach globalizacji i integracji; nakłady na badania naukowe i rozwój w Polsce i na świecie; siódmy program ramowy jako instrument budowy gospodarki opartej na wiedzy w Unii Europejskiej; internacjonalizm działalności badawczo- rozwojowej za pośrednictwem inwestycji zagranicznych; prawa własności intelektualnej w Rundzie Katarskiej WTO; usługi oparte na wiedzy i ich rola w handlu międzynarodowym; inicjatywa technologiczna: program wspierania innowacyjności polskich przedsiębiorstw; perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce; wykorzystanie nowych technologii w wydobyciu paliw kopalnych; biotechnologia i inżynieria genetyczna, szanse i zagrożenia.

Gospodarka polska w procesie światowych przemian

pod redakcją Witolda Jakóbika
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2006
231 s.
ISBN 83-88690-92-2
Książka obejmuje trzy grupy problemowe: pierwsza - podaje ogólną charakterystykę gospodarki światowej na początku XXI w., informuje również o synchronizacji wahań koniunkturalnych w skali globalnej; druga - obejmuje teksty, w których analiza ma wymiar makro i dotyczy integracji regionalnej - na pierwszy plan wysuwają się polityczne aspekty członkostwa Polski w UE; trzecia- mieści się w nurcie badań mikroekonomicznych dotyczących aspektów internacjonalizacji gospodarki w Polsce, inwestycyjnej ekspansji korporacji transnarodowych i jej znaczenia dla naszego kraju, a także - wyzwania dla polskich firm płynących ze strony nowych metod zarządzania.

Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego : księga pamiątkowa ku czci Profesora Marka Żylicza

praca zbiorowa pod redakcją Anny Konert
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015
240 s.
ISBN 978-83-64054-29-7

Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego

Aleksandra Mężykowska
Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2008
289, [2] s.
ISBN 978-83-60694-12-1
Przedmiotem rozważań zawartych w pracy jest użycie siły zbrojnej w celach humanitarnych w świetle prawa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem operacji przeprowadzonych bez zezwolenie Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Praca ma na celu udowodnienie tezy, iż w świetle prawa międzynarodowego jest legalne nie tylko użycie siły w kryzysach humanitarnych na podstawie mandatu Rady Bezpieczeństwa, ale także przeprowadzenie akcji przez poszczególne państwa lub ich grupę bez wyraźnego zezwolenia tego organu. W pracy przeważają rozważania teoretyczne, jednak są one dokonywane w świetle interesującej i różnorodnej praktyki państw oraz na tle wypowiedzi przedstawicieli poszczególnych państw oraz doktryn. Względnie mało miejsca poświęcono analizie dorobku judykatury z uwagi na niewielką liczbę orzeczeń dotyczących bezpośrednio tematu oraz brak orzeczeń co do meritum wydanych stosunkowo niedawno. Zamierzeniem autorki było nadanie pracy waloru praktycznego poprzez zaproponowanie konstrukcji teoretycznej uzasadniającej legalność interwencji humanitarnej, na podstawie odpowiedzialności państw za naruszenia podstawowych praw człowieka oraz sformułowani postulatów de lege ferenda pod adresem społeczności międzynarodowej.

Intuicja : poznanie bezpośrednie

Anna Drabarek
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2006
74 s.
ISBN 83-88690-90-6
Opracowanie zawiera następujące zagadnienia:
kłopoty z intuicją, rozważania o intuicji, poznanie bezpośrednie w poglądach Platona, konflikt między myśleniem racjonalnym a intuicyjnym, kulturowe i biologiczne uwarunkowania poznania, różne rozumienie intuicji w etyce polskiej, Henryk Elzenberg o intuicyjnych podstawach wartościowania, prawo intuicyjne i jego rola w kształtowaniu porządku społecznego w ujęciu Leona Petrażyckiego.

Islam jako system społeczno-gospodarczy

Rafał Krawczyk
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013.
360, [2] s.
ISBN 978-83-60694-43-5
Przedmiotem rozważań książki nie jest gospodarcza, czy polityczna historia świata islamu, ani też sama jego myśl ekonomiczna. Islam, to nie tylko gospodarka i nie zwyczajna religia, ale poważny światowy problem. Problem można starać się zidentyfikować, nie czekając aż stanie się zagrożeniem, wymaga to jednak zrozumienia jego istoty. Tymczasem istotą islamu jest nie tyle jego własna, religijna treść i wewnętrzne przesłanie duchowe, skądinąd analizowane dogłębnie przez religioznawców, ile widoczny opór przeciwko włączeniu się w rytm, w którym żyje reszta świata. Zawarte w książce rozważania służą naświetleniu tego bardzo szczególnego i nie zawsze zauważanego, a rzadko rozumianego aspektu islamu, nie zaś egzegezie jego pierwotnych źródeł, dziejów czy też wartości duchowych. Islam przestał być wyłącznością religioznawców i orientalistów, stając się ważną częścią dziedziny zwanej stosunkami międzynarodowymi. W tym sensie i paradoksalnie - spełniło się marzenie wielu jego ambitnych przywódców: wyszedł z wielowiekowej izolacji i przekształcił się w problem światowy. Celem książki jest rzucenie światła na fenomen społecznego poparcia dla systemu, który pragnąc nowoczesności tkwi jednocześnie w przeszłości oraz wszechstronnej i manifestowanej niechęci do zmian.
Autor przedstawianej książki stara się dowieść, że islam jest nie tyle religią, ile niezwykłym tworem społecznym. Jest cywilizacją najmłodszą i niesie ze sobą swój pierwotny sukces, który dał mu rzecz gdzie indziej niemożliwą - masowe zadowolenie i zaufanie własnego społeczeństwa. Umma - muzułmańska społeczność nie ma do niego żadnych zarzutów, uznając bez zastrzeżeń, że "muzułmanie to najlepszy naród". Autor analizuje świat muzułmanów nie jako fenomen sam w sobie - to domena orientalistów i religioznawców, ale próbuje odpowiedzieć na pytanie: dlaczego islam, jako jedna z trzech religii wspólnej Księgi, pochodząca rzekomo z tego samego źródła historycznego co chrześcijaństwo, jest nie tylko całkiem odmienną od niego cywilizacją, ale wręcz modelową odwrotnością i jego najpoważniejszym przeciwnikiem ideowym. Jak to możliwe, że "trzy wielkie religie monoteistyczne" wydały z siebie aż cztery wielkie cywilizacje - starożytny judaizm, demokratyczną cywilizację Zachodu, autokratyczną Rosję i wojowniczy islam? Odpowiedź na te pytania Czytelnik znajdzie w treści kolejnych rozdziałów książki.

Kapitalizm na krawędzi

Marian Guzek
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014
244 s.
ISBN 978-83-64054-88-4

Kary długoterminowe : polityka karna, wykonywanie, warunkowe zwolnienia

redakcja naukowa Teresa Gardocka
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2006
370 s.
ISBN 83-88690-94-9
Praca jest poświęcona długoterminowym karom pozbawienia wolności w polskim prawie karnym i przedstawia to zagadnienie wszechstronnie. Są tu omówione kwestie kar długoterminowych od strony teorii i praktyki ich orzekania. Autorzy omówili założenia ustawodawcy wprowadzającego tego rodzaju kary za określone typy przestępstw, a także przedstawili poglądy społeczeństwa na temat karania sprawców najpoważniejszych przestępstw. Publikację kończą wnioski, rekomendacje, kierowane przez teoretyków i praktyków do tych, którzy decydują o polityce karania. 

Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej : implikacje dla Polski

Leokadia Oręziak
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2007
361 s. 
ISBN 978-83-60694-04-6
Książka stanowi kompleksową analizę podatków w UE, ich skutków dla procesu integracji, dążenia do harmonizacji efektów tych działań dla polityki gospodarczej w Polsce.
Przedstawiając procesy harmonizacji podatków oraz konkurencję podatkową w UE, Autorka określa ich stan obecny i perspektywy. Dotyczy to w szczególności zbadania istotnych uwarunkowań obu tych procesów i przedstawienia wniosków dla polityki gospodarczej krajów członkowskich, w tym przede wszystkim Polski.

Konstytucja RP z 1997 r. na tle zasad współczesnego państwa prawnego: zagadnienia wybrane

redakcja naukowa Maria Kruk
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2006
259 s.
ISBN 83-88690-96-5
Publikacja omawia kluczowe zagadnienia, które wydają się znajdować w centrum publicznej debaty i publicznego zainteresowania porządkiem konstytucyjnym państwa. Są to: suwerenność Polski i tożsamość narodowa w świetle Konstytucji RP i Konstytucji Europejskiej.

Kryzys finansów publicznych : przyczyny, mechanizmy, drogi wyjścia

redakcja naukowa Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013
293, [2] s.
ISBN 978-83-60694-42-8
Książka podzielona jest na dwie części. W pierwszej części przedmiotem uwagi są kwestie międzynarodowe, w tym zwłaszcza rozwój sytuacji w strefie euro i przyszłość wspólnej waluty, perspektywa wejścia Polski do strefy euro, a także rola agencji ratingowych w przebiegu kryzysu oraz miejsce i znaczenie państwowych funduszy inwestycyjnych na światowych rynkach finansowych.
W drugiej części książki przedmiotem uwagi są wybrane zagadnienia finansów publicznych w Polsce, w tym wpływ Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) na stabilność finansów publicznych, wpływ systemu podatkowego na rozwój „szarej strefy” oraz rola systemu rachunkowości budżetowej w usprawnianiu funkcjonowania finansów publicznych.
Publikowane teksty mają charakter autorski, a za ich treść i główne wnioski odpowiadają poszczególni autorzy. Liczymy, że taki sposób prezentacji będzie impulsem do dalszej, pogłębionej dyskusji na tematy poruszone w książce.

Makroekonomia i polityka po neoliberalizmie: eseje i polemiki

Marian Guzek
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2011
231, [3] s. 
ISBN 978-83-60694-29-9
W książce autor nawiązuje do wyzwania rzuconego środowiskom akademickim listopadzie 2010r. - pod wpływem skutków światowego kryzysu – przez The Economist: "Ekonomia musi się zreformować szybko albo bliski będzie jej pogrzeb jako dyscypliny naukowej". Autor podejmuje próbę nakreślenia kierunków takiej reformy.
Za jedno z głównych zadań przyjmuje obronę gospodarki rynkowej przed deformowaniem mechanizmów samoregulacji zarówno rynków krajowych, jak i międzynarodowych oraz generowaniem wadliwego interwencjonizmu wskutek stosowania przez państwa doktryny neoliberalnej w ich polityce.
Krytykując tę doktrynę, postuluje powrót do idei klasycznego liberalizmu, skorygowanego przez Keynesa, lecz uzupełnionego rozwiązaniami przeciwdziałającymi czynnikom kryzysogennym, tkwiącym nie tylko w sferze funkcjonowania rynków, ale także w samej dotychczasowej makroekonomii i polityce państw. 
Treść publikacji dotyczy w znacznym stopniu aktualnych problemów życia publicznego. Stąd niektóre jej fragmenty mają charakter publicystyczny, co czyni ją przystępną dla szerszej opinii publicznej. Kontrowersyjność wielu tez prowokująca do dyskusji, a także dobra, zrozumiała polszczyzna bez natrętnego żargony ekonomicznego może sprawiać, że po książkę sięgną nie tylko ekonomiści.

Między polityką a rynkiem : kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów

redakcja naukowa Tomasz Grzegorz Grosse
Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2013
366 s.
ISBN 978-83-64054-20-4
Książka gromadzi zespół politologów i ekonomistów. Analizuje różne ekonomiczne i politologiczne aspekty kryzysu w strefie euro. Autorzy uznali, że podstawowym problemem jest niedostateczne przywiązanie uwagi przez decydentów politycznych do kwestii wzrostu gospodarczego i poprawy konkurencyjności najsłabszych państw Eurolandu. Staje się to przyczyną rozlicznych dysfunkcji politycznych i tendencji dezintegracyjnych w Europie. 
Kluczowym wyzwaniem na tym etapie kryzysu (i integracji europejskiej) jest polityka fiskalna. Politycy skupiają się jak dotąd na ‘negatywnym’ aspekcie federalizmu fiskalnego, czyli na wzmocnieniu europejskiej kontroli nad polityką budżetową w państwach członkowskich, w tym zwłaszcza umożliwiającej wprowadzenie konsolidacji fiskalnej. Tymczasem prawdziwym wyzwaniem jest ‘pozytywny federalizm fiskalny’ umożliwiający wzmocnienie budżetu strefy euro i większą skalę redystrybucji środków finansowych z państw najbogatszych do tych będących w największych problemach. Na tego typu reformę nie ma jednak zgody politycznej. Jest to związane z oddziaływaniem czynników związanych z legitymizacją obecnego systemu oraz uwarunkowaniami strukturalnymi (ujmowanymi przede wszystkim w wymiarze geopolitycznym). 
W tym pierwszym przypadku przeszkodą dla centralizacji polityki fiskalnej na szczeblu unijnym jest sprzeciw wyborców w najbogatszych państwach. Barierą jest także deficyt legitymacji demokratycznej dla obecnego systemu politycznego w UE. Ujawnione w okresie kryzysu deficyty legitymizacyjne nie tylko utrudniają zmiany ustrojowe w kierunku federacyjnym w UE, lecz także grożą pogłębieniem dezintegracji politycznej w Europie. W drugim wypadku blokujące znaczenie mają odmienne interesy między dominującymi państwami. Wynikają one w części z rosnącej nierównowagi strategicznej między Francją a Niemcami.
„W polskiej literaturze naukowej obejmującej problematykę integracji europejskiej jak dotychczas widoczny był niedosyt specjalistycznych, a co najważniejsze pogłębionych opracowań naukowych dotyczących kryzysu. (...) Nowatorstwo pracy polega na próbie wyciągnięcia wspólnych wniosków z analizy przeprowadzanej z różnych perspektyw badawczych, tj. ekonomicznej i politologicznej”. (…) Truizmem byłoby stwierdzenie, że podjęcie się takiego zadania badawczego wymagało niemałego doświadczenia, erudycji pisarskiej, a także rozległej i uporządkowanej wiedzy. Autorzy recenzowanej pracy zbiorowej bez wątpienia wypełniają wszystkie wskazane powyżej zdolności, cechy i warunki.
Fragment recenzji: Prof. dr hab. Zbigniew Czachór

New progress and challenges in the air law : air crash victims families protection

Hans Ephraimson-Abt, Anna Konert
Warsaw : Lazarski University, 2014
258 s.
ISBN 978-83-64054-48-8
The issues raised in the book refer to the development of aviation law in recent years, except the aspects of aviation safety. The aim of the book is to characterize current issues of the international, European and national aviation law regarding air crash victims’ protection. Co-author of the books is Hans Ephraimson-Abt (1922-2013), who became an internationally known advocate for families of air-crash victims after the death of his daughter on Korean Air Lines Flight 007, shot down by Soviet fighter planes in 1983. 
The authors deal subsequently with the following issues:

 • Advance payments as proposed supplementary provisions for victims’ families
 • Liabilities deriving from state aircraft accidents and the chance to include them in international regulation
 • “Extraordinary circumstances” under EU air carrier’s liability supplementary regulation
 • ICAO guide and the recent policy statement on assistance to aircraft accident victims and their families
 • The Montreal Convention 2009 and 9/11 as unsuccessful efforts to establish the international civil aviation compensation fund
 • Lessons learned from aircraft investigations in Europe.

The authors, inspired by the achievements of the ICAO’s 38th Assembly (2013), have the right to admit that with the increasing level of crash victims' families protection the world has become a little better.

Nowela listopadowa Prawa telekomunikacyjnego

Piotr Brzeziński, Zbigniew Czarnik, Zuzanna Łaganowska, Arwid Mednis, Stanisław Piątek, Maciej Rogalski, Marlena Wach
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014
145, [2] s.
ISBN 978-83-64054-21-1

O obowiązkach osób świeckich i ich sprawach: część szesnasta Dekretu przypisywanego Iwanowi z Chartres

De officiis laicorum et causis eorundem : Decreti Ivonis Carnutensis quod ferebatur pars sexta decima
[Iwo z Chartres], wstępem poprzedził, na język polski przełożył Jerzy 
Wojtczak-Szyszkowski
Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2009
276, [1] s.
ISBN 978-83-60694-20-6
Publikacja pokazuje, jak aktualne stają się liczne kwestie, ważne dla jedenastowiecznego prawnika. Prawda, że niektóre części przekładanego rozdziału Decretum brzmią niedzisiejszo. Średniowieczne staje się powołanie sankcji w postaci wyłączenia z Kościoła. Stosuje się je i dziś, co zawsze dowodzi wyraźnego rozróżnienia porządków władzy i troski o wspólnotę wierzących. Natomiast starożytne w najgorszym znaczeniu mogą się wydawać teksty dotyczące niewolników. Po pierwsze, problem nie był, niestety, Średniowieczu obcy. Po drugie jednak, posługując się nimi wówczas, myślano raczej o ludności zależnej i układaniu stosunków pan-sługa. Dzięki pracy wybitnego filologa klasycznego staje się dziś dostępny fragment nieco zapomnianego pomnika prawa, dzieła cennego dla każdego erudyty. Jemu pozostaje ocena, czy wynotowane i ułożone przez Iwona z Chartres myśli dają obraz porównywalny z tym, jaki stworzyły kawałeczki szkła w błękitnych witrażach gotyckiej katedry, którą później wzniesiono w stolicy diecezji. W końcu prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe (fragment wstępu ks. dr hab. F. Longchampsa de Berier).

Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna w prawie telekomunikacyjnym, pocztowym i konkurencji

Maciej Rogalski
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015
132 s.
ISBN 978-83-64054-41-9

Państwo prawa : demokratyczne państwo prawne: antologia

[wybór] Jerzy Kowalski
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2008
395 s.
ISBN 978-83-60694-15-2
Książka jest pierwszym w polskim piśmiennictwie prawniczym tak obszernym zbiorem nader ważnych opracowań na temat tego niezwykle skomplikowanego zagadnienia i zarazem fundamentalnego dla współczesnego porządku konstytucyjnego oraz polityczno-prawnego systemu demokracji w państwie polskim i - szerzej - w europejskich, a także pozaeuropejskich demokracjach.
Autorami prezentowanych w tej edycji tekstów są wybitni prawnicy- uczeni teoretycy prawa, konstytucjonaliści oraz uczeni, którzy zarazem mają duże doświadczenie w działalności najwyższych instancji sądowych, w ich praktyce orzeczniczej.

Podstawy prawa cywilnego: wybrane zagadnienia

Ewelina Milan, Małgorzata Sekuła
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2006
117 s.
ISBN 83-88690-89-2

Policja: studium administracyjnoprawne

Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz
Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2013
208, [1] s. 
ISBN 978-83-64054-40-2
Publikacja jest podzielona na pięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym dokonano omówienia usytuowania Policji w systemie organów administracji publicznej. Rozdział ten stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czym jest Policja z punktu widzenia prawa administracyjnego. Umiejscowienie tej formacji pośród innych organów administracji zostało dokonane na podstawie analizy zakresu przypisanych jej funkcji i kompetencji.
Rozdział drugi stanowi kontynuację rozważań dotyczących umiejscowienia Policji w systemie organów administracji publicznej. Zagadnienie to zostało w nim omówione na tle struktury organizacyjnej Policji, w szczególności umiejscowienia jej pośród centralnych i terenowych organów administracji publicznej.
Kwestia funkcjonowania Policji jako organu administracji publicznej przy różnego rodzaju działaniach administracyjnych związanych m.in. z wydawaniem pozwoleń na broń, koncesji lub zezwoleń została przedstawiona w rozdziale trzecim. Zagadnienie to stanowi istotne ogniwo łączące Policję we współczesnym jej rozumieniu z dawnym, szerokim jej ujęciem.
Problematyka działania Policji, jako organu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego została omówiona w rozdziale czwartym. Rozdział ten jest odmienny od pozostałych części pracy. Nawiązuje on bowiem do licznych zadań i kompetencji policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, wkraczając w pewnym zakresie w dziedzinę prawa policyjnego.
W stosunku do swoich funkcjonariuszy pełniących służbę w jej strukturach, Policja działa na podstawie przepisów prawa administracyjnego. Stosunek służbowy łączący policjanta z organem policji jest stosunkiem administracyjnoprawnym. Dlatego też ta problematyka została obszernie przedstawiona w ostatnim, piątym rozdziale.

Polityka akcyzowa w odniesieniu do wyrobów tytoniowych w Polsce w latach 2000-2012 i jej skutki ekonomiczne

Andrzej Jagiełło
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012
401 s. 
ISBN 978-83-60694-39-8
W publikacji omówiono w przystępny sposób:
miejsce podatków pośrednich w polityce państwa;
politykę akcyzową w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem akcyzy nakładanej na wyroby przemysłu tytoniowego;
przeprowadzone badania ekonomicznych skutków wpływu polityki akcyzowej wobec wyborów przemysłu tytoniowego w Polsce w latach 2000-2010;
końcowe wyniki badań skutków polityki akcyzowej państwa oraz rekomendacje pod adresem kreatorów polityki ekonomicznej państw.

Polska bibliografia penitencjarna (za lata 2006-2007)

Józef Korecki, Gertruda Korecka
Oficyna Wydawnicza WSHiP, Warszawa 2005-2007
ISSN 1005-0165
Książka wydana w formie kolejnych tomów roczników stanowi znakomite źródło informacji, pierwsze zetknięcie czytelnika z publikacją dotyczącą szeroko pojętej problematyki pozbawienia wolności we wszystkich jej formach oraz polityki karnej i penitencjarnej; stanowi staranne, fachowe warsztatowo, wartościowe w treści ujęcie formalne i merytoryczne.

Prawo administracyjne w ujęciu interdyscyplinarnym

redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014
144 s.
ISBN 978-83-64054-09-9

Prawo międzynarodowe - problemy i wyzwania : księga pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld - Tomporek

Redakcja naukowa Jerzy Menkes
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2006
555 s.
ISBN 83-88690-95-7
Publikacja zawiera udokumentowane opracowania dotyczące najistotniejszych zagadnień powszechnego i regionalnego (europejskiego) prawa międzynarodowego. Idea przygotowania tej publikacji wiąże się z uczczeniem pracy naukowej profesor Renaty Sonnenfeld, Jej wielkiego dorobku naukowego i dydaktycznego.

Prawo międzynarodowe : księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz

redakcja naukowa Jerzy Menkes
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2007
606 s.
ISBN 978-83-60694-08-4
Publikacja Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego(ILA) i Uczelni Łazarskiego, przygotowana wspólnie z Instytutem Nauk Prawnych PAN, jest wynikiem projektu badawczego. Książka powstała z myślą o realizacji trzech celów: Dwa z nich mają charakter ściśle naukowy, trzeci wykracza poza ramy badań naukowych. Cele naukowe to: szeroka kwerenda istotnych problemów i wyzwań stojących przed prawem międzynarodowym, wybranych przez członków polskiej społeczności prawników, prawników, specjalistów prawa międzynarodowego; fotografia środowiska polskich prawników „międzynarodowców”, zapewniająca możliwie najszerszy przegląd osób czynnych w nauce oraz tematyki prowadzonych przez nich badań. Cele pozanaukowe to zadedykowanie książki Profesor dr hab. Renacie Szafarz - uczonej, która wniosła cenny wkład w rozwój prawa międzynarodowego publicznego.

Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich : problem konkurencji i wzajemnych relacji

redakcja naukowa Dominika E. Harasimiuk, Marcin Olszówka, Andrzej Zinkiewicz
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014
149 s.
ISBN 978-83-64054-17-4

Prawo w okresie społecznych przemian

redakcja naukowa Stanisław Pawela
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, cop. 2005
241 s. 
ISBN 83-88690-85-X
Książka obejmuje m.in. takie tematy, jak: prawo karne w okresie przemian; postępowanie lustracyjne i postępowanie przed sejmową komisję śledczą; determinanty prawne wolności prasy; o dalszą europeizację polskiego prawa pracy; zwalczanie terroryzmu przez społeczność międzynarodową. I chociaż nie wszystkie zawarte w publikacji artykuły traktują wprost o następujących w życiu zmianach, to jednak wszystkie dotyczą otaczającej nas rzeczywistości.

Przez wiek XX : wspomnienia i refleksje

Remigiusz Bierzanek
Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2006
781 s.
ISBN 83-88690-91-4
Książka opisuje losy profesora Remigiusza Bierzanka - wybitnej postaci polskiej nauki prawa międzynarodowego oraz Jego rodziny ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej, reorganizacji państwa polskiego, działalności akademickiej oraz politycznej. Można tu odnaleźć sylwetki wielu współczesnych Profesorowi postaci świata nauki, literatury i polityki. Ważne dla kraju wydarzenia są opatrzone ciekawymi refleksjami.

Rola Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w procesie stanowienia ustaw na tle praktyki ustrojowej Konstytucji III RP

Bartłomiej Opaliński
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014
389 s.
ISBN 978-83-64054-13-6

Rozważania o rozwoju gospodarczym Polski

redakcja naukowa Wojciech Bieńkowski, Krzysztof Szczygielski
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2009
218 s.
ISBN 978-83-60694-22-0
W publikacji omówiono takie zagadnienia, jak: rozwój gospodarczy a zmiany polityczne i społeczne w Polsce w perspektywie historycznej; analiza wybranych uwarunkowań rozwoju gospodarczego Polski po 1989 roku, w tym: sytuacja demograficzna i rynek pracy, bezpieczeństwo energetyczne, rynek walutowy, konkurencyjność przedsiębiorstw.
Autorzy mają nadzieję, że książka będzie materiałem do dyskusji nad fundamentalnymi wyzwaniami, przed jakimi w długim okresie stoi polska gospodarka.

Schyłek komunizmu i polskie przemiany w odbiorze społecznym

Jacek Szymanderski
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2011
220, [1] s.
ISBN 978-83-60694-30-5
Książka stanowi zbiór tekstów pisanych w latach „burzy i naporu”, czyli w okresie schyłku ustroju komunistycznego oraz w początkach demokracji i kapitalistycznego rynku. Jest to zbiór wielce interesujący, gdyż pisany przez posiadającego dużą siłę obserwacji socjologa polityki, a jednocześnie uczestnika tych wydarzeń zarówno przed, jak i po upadku komunizmu.
Pierwsze teksty, z lat 80. XX w., stanowią opis i interpretację niezmiernie ciekawych badań polskich socjologów o stosunku społeczeństwa do socjalizmu i jego akceptacji zarówno w teorii, jak i praktyce. Autor wskazuje w nich, iż ludzie odrzucali socjalizm, jaki znali, chociaż spora część akceptowała socjalizm „księżycowy” (czyli mityczne wyobrażenie o jakimś systemie idealnym). Tylko taki bowiem mógłby mieć „większe szanse rozwoju niż kapitalizm”.
Warto też wymienić tekst z tegoż okresu o szczególnej strukturze bodźców ekonomicznych w systemie komunistycznym. Posługując się teorią rozproszenia renty należnej władcy w niedemokratycznym państwie, przedstawia on rozproszenie tej renty nie tylko w wyniku działań aparatu rządzącego, podporządkowanego władcy, ale także w wyniku patologii w strukturze bodźców, która powodowała, iż część tej renty przechwytywały szerokie rzesze pracowników fabryk i urzędów w drodze minimalizacji wysiłku („czy się stoi, czy się leży…” itd.), czy zwykłych kradzieży.
Połowa tekstów powstała już w wolnej Polsce. Większość z nich dotyczyła pożądanych zmian instytucjonalnych oraz postaw społecznych wobec tychże zmian. I analizowane zmiany, i ich oceny społeczne dotyczą najważniejszych kontrowersji początków nowego systemu: praw własności, relatywnej roli sektora państwowego i prywatnego w gospodarce, procesu prywatyzacji.
Te i inne teksty są pisane przez autora-erudytę, stosującego przysłowiowe „mędrca szkiełko i oko”, lecz jednocześnie chodzącego po ziemi praktyka życia publicznego. Także i z tego powodu warto zachęcić do ich przeczytania.

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Maciej Rogalski
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, 2014
143 s.
ISBN 978-83-64054-64-8

Teorie ekonomii a instrumenty antykryzysowe

Marian Guzek
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013
295 s.
ISBN 978-83-64054-16-7

Udzielanie informacji przez administrację publiczną : (teoria i praktyka)

Grzegorz Rydlewski, Przemysław Szustakiewicz, Katarzyna Golat
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012
180 s.
ISBN 978-83-60694-31-2
Książka ma charakter monografii stanowiącej swego rodzaju podsumowanie poglądów doktryny, praktyki i orzecznictwa sądowego na kwestie związane z szeroko pojętym uzyskiwaniem informacji od administracji publicznej. Dotychczas nikt tego nie uczynił. Tymczasem kwestia dostępu do zasobów informacji będących w posiadaniu podmiotów publicznych jest niezwykle skomplikowana. Oprócz przepisów Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ta problematyka jest przedmiotem kilku innych aktów prawnych. W gąszczu przepisów gubią się zarówno teoretycy, jak i praktycy prawa. Stąd pomysł monografii, która ma pozwolić na zrozumienie tego trudnego zagadnienia. Przedstawiono w niej problematykę dostępu do informacji zarówno od strony podmiotów zobowiązanych do jej udzielenia, jak i osób fizycznych oraz osób prawnych zainteresowanych w jej uzyskaniu. Takie rozwiązanie ma poszerzyć krąg potencjalnych odbiorców oraz ułatwić zrozumienie tego zagadnienia w sposób wielopłaszczyznowy. Publikacja opisuje szczegółowo ostatnią zmianę ustawy o dostępie do informacji publicznej, wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 16 września 2011r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 204 poz. 1195), co powinno dodatkowo ułatwić poruszanie się przez zainteresowanych w gąszczu i tak nie łatwych regulacji dotyczących upublicznienia informacji.
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników urzędów administracji publicznej (szczególnie tych, którzy pracują w jednostkach samorządu terytorialnego) i zajmują się zarówno udzielaniem, jak i ochroną informacji publicznej albo też mogą mieć do czynienia z omawianymi przepisami. Praktyczny charakter publikacji wskazuje, iż może być ona pomocna dla osób, które chcą uzyskać interesujące ich informacje będące w posiadaniu administracji publicznej. Oparcie książki na bogatym orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje, iż może być ona niezwykle pomocnym narzędziem dla radców prawnych i adwokatów reprezentujących swoich klientów w sprawach dotyczących udzielenia i ochrony informacji. Wreszcie praktyczny charakter publikacji oraz całościowe opisanie problematyki udzielania informacji sprawia, że może być ona traktowana jako podręcznik akademicki podczas wykładu dotyczącego problematyki tajemnicy państwowej i prawa do informacji.
Książka jest podzielona na osiem rozdziałów. Dwa pierwsze przedstawiają problematykę dostępu do informacji publicznej od strony teoretyczno-prawnej. W rozdziale pierwszym określono opisywane zagadnienie od strony teoretycznej z uwzględnieniem problematyki konstytucyjnej. Natomiast rozdział drugi stanowi pierwsze od wielu lat omówienie kwestii dostępu do informacji od strony aktów prawa międzynarodowego.
W rozdziale trzecim opisano szczegółowo tryb dostępu do informacji publicznej. W tej części monografii znajduje się wskazanie zarówno podmiotów, które są zobowiązane do udzielenia informacji publicznej, jak i trybu jej udostępnienia. Rozdział czwarty zawiera bardzo ważne, ale –niestety- pomijane w literaturze zagadnienie dostępu do informacji o środowisku. W rozdziale piątym znajdują się ważkie rozważania dotyczące trybu dostępu do akt postępowania administracyjnego. Rozdział szósty omawia niemal zupełnie nieznaną problematykę dostępu do katalogów i rejestrów prowadzonych przez organy administracji publicznej. Jest to zupełnie nowe spojrzenie na tę problematyką w literaturze. Dotychczas nie dokonano takiego podsumowania.
Ostanie dwa rozdziały opisują kwestie związane z ochroną informacji znajdujących się w zasobach administracji publicznej. Rozdział opisuje ochrony tajemnicy niejawnej ze szczególnym uwzględnieniem trybów ochrony tajemnicy i trybu ewentualnego udostępnienia danych objętych klauzulami tajemnicy niejawnej. Natomiast rozdział ósmy dotyczy ochrony danych osobowych z uwzględnieniem zadań urzędów, które takie dane posiadają, i uprawnień kontrolnych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Unia Europejska : instytucje, polityki, prawo

Mariusz Muszyński, Dominika E. Harasimiuk, Małgorzata Kozak
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012
534 s.
ISBN 978-83-60694-38-1

W pięćsetlecie Konstytucji Nihil Novi : z dziejów stanowienia prawa w Polsce

redakcja Andrzej Ajnenkiel
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2006
128 s.
ISBN 83-88690-98-1
Zakres merytoryczny książki został szeroko sformułowany - od genezy i okoliczności wydania Konstytucji Nihil Novi poprzez problematykę stanowienia prawa i kwestie kultury prawniczej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów aż po zagadnienia kodyfikacji prawa cywilnego i karnego w II Rzeczypospolitej PRL.

Zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego w Polsce : aspekty prawno-kryminologiczne i medyczne : prace niedokończone

Karol Sławik ; zebrała i opracowała Elżbieta Żywucka-Kozłowska.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015
206 s.
ISBN 978-83-64054-37-2

Zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego w Polsce : aspekty prawno-kryminologiczne i medyczne : prace niedokończone

Karol Sławik ; zebrała i opracowała Elżbieta Żywucka-Kozłowska.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015
206 s.
ISBN 978-83-64054-25-9

Zarządzanie międzynarodowe : konkurencyjność polskich przedsiębiorstw

redakcja naukowa Grażyna Gierszewska, Jerzy Kisielnicki
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2010
217, [1] s.
ISBN 978-83-60694-27-5
Tematyka książki dotyczy dwóch obszarów zarządzania: zarządzania międzynarodowego, w tym problematyki globalizacji i internacjonalizacji przedsiębiorstw, oraz konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w szczególności zagadnienia dotyczącego nowoczesnych metod zarządzania, wiedzy jako kluczowych kompetencji, społeczno-kulturowych uwarunkowań zarządzania międzynarodowego, informatycznego wspomagania procesów zarządzania oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
Różnorodne badania, których wyniki zaprezentowali Autorzy, obrazują zachodzące we współczesnej rzeczywistości gospodarczej procesy globalizacji i internacjonalizacji oraz związane z nimi czynniki determinujące konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach międzynarodowych.