Skip to main content

Powrót poziom wyżejKatalog książek 2 - sprzedaż tylko w Oficynie Wydawniczej

lub po zamówieniu e-mailowym

Książki 2 do nabycia:

- w siedzibie Oficyny Wydawniczej Uczelni Łazarskiego przy ul. Świeradowskiej 43, pok. 131 (w godz. 8-16), tel. (22) 5435450,

- w Bibliotece Uczelni, tel. (22) 5435450, w godz. jej otwarcia

- po zamówieniu e-mailowym: wydawnictwo@lazarski.edu.pl, do faktury doliczane są koszty przesyłki.

Ponadto patrz:

Dystrybucja i sprzedaż - Książki 1:

Katalog książek 1 Oficyny Wydawniczej dostępnych w sprzedaży w Oficynie i Domu Wydawniczym Elipsa

Wymiar wolności w prawie administracyjnym, red. n. M. Rogalski

ISBN 978-83-64054-31-0, s. 186, Warszawa 2018, 25,20 zł

Monografia autorstwa dwunastu autorów*, pod redakcja naukową dr. hab. Macieja Rogalskiego poświęcona analizie kryterium wolności w prawie administracyjnym w aspekcie praw obywatelskich i wolności gospodarczej. W ramach tak zakreślonej problematyki omówione są następujące zagadnienia: – dostęp do informacji publicznej; funkcjonowanie sieci administracyjnych i sądowych; badania naukowe; zgromadzenia publiczne; tworzenie i działalność partii politycznych; wolność a kompetencyjność; utrudnianie dostępu do rynku poprzez pobieranie opłat innych niż handlowe; akty planowania w prawie leśnym; kontrola kwalifikowalności wydatków ze środków UE.

Część rozważań stanowią analizy, występujących w praktyce, konkretnych problemów: – ochrony wolności w prawie administracyjnym; wykorzystanie nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej; odpowiedzialności w Prawie ochrony środowiska.

więcej w Najnowsze publikacje

O powstańczych dniach trochę inaczej, Maria Biegniewicz-Steyer

ISBN 978-83-64054-90-7, s.142, Warszawa 2018, 25 zł

Książka jest zapisem wspomnień Marii Biegniewicz-Steyer „Elżbiety”, łączniczki i sanitariuszki w powstaniu warszawskim, obejmującym przede wszystkim powstańczą codzienność, mniej – opis walk, zakończonym relacją o bestialskiej egzekucji powstańców i cywilów wychodzących z kanałów przy ulicy Dworkowej w dniu 27 września 1944. Uczelnia Łazarskiego wydała je w ramach współpracy ze środowiskiem kombatantów Pułku Baszta, w którym walczył również założyciel Uczelni – Ryszard Łazarski.

więcej w Najnowsze publikacje

Kontrola korespondencji – zagadnienia wybrane, Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski red. nauk

ISBN 978-83-64054-07-5, s. 106, Warszawa 2018, 18,90 zł

Zbiór opracowań najważniejszych zagadnień związanych z kontrolą korespondencji w procesie karnym zarówno z perspektywy podmiotów uprawnionych do jej przeprowadzania, jak i zobowiązanych do realizacji obowiązków warunkujących skuteczność tej kontroli. Opracowania z zakresu prawa karnego procesowego oraz szeroko rozumianego prawa administracyjnego, dotyczą: – kontroli korespondencji telekomunikacyjnej w kontekście ograniczeń tajemnicy przekazów telekomunikacyjnych; – kontroli korespondencji jako dowodowej czynności poszukiwawczej; – kontroli operacyjnej w zakresie kontroli korespondencji; – węzłowych problemów kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych; – uzyskiwania dowodów w ramach kontroli korespondencji w procesie karnym; – analizy konsekwencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Digital Rights Ireland w świetle wyroku TSUE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawach połączonych C-203/15 i C-698/15. W publikacji zaproponowane są też konkretne rozwiązania dla zidentyfiko­wanych problemów.

Merlin's faces – from medieval literature to film, Iryna Polets

ISBN 978-83-64054-11-2, s. 165, Warszawa 2018, 33,60 zł

Publikacja w jęz. ang. Autorka przedstawia różne obrazy i genealogie, wywodzącego się z mitu Arturiańskiego, Merlina: Syna Diabła, Wielkiego Jasnowidza, Mistrza Przebrania, Stwórcy Królów, pojawia się też uśmiechnięty Merlin Silvester. Opisuje jego liczne mutacje i identyfikuje je oraz porównuje z oryginalnymi cechami Merlina, które opisali już: średniowieczny walijski duchowny – Geoffrey z Monmouth, francuski poeta tworzący na przełomie XII i XIII wieku – Robert de Boron,. W swojej opowieści nawiązuje do początków: odnosi się do wyglądu Merlina jako młodego niezwykłego chłopca o proroczych zdolnościach, Merlina Maga lub Merlina Ambrosiusa i kontrastuje go z  obrazem Dzikiego Człowieka i mądrego starca, który wydaje się być bliższy jego obecnemu wizerunkowi w kinematografii. W ten sposób ujawnia i analizuje zjawisko "średniowieczności" w kinie, zapewniając dobre tło do dalszej analizy w różnych kontekstach, co może być dobrym narzędziem zachęcającym do poznawania historii.

Świat Zachodu po nieudanym wejściu w erę postindustrialną, Marian Guzek

ISBN 978-83-64054-23-5, s. 194, Warszawa 2018, 33,60 zł

Praca zawiera wnikliwą analizę współczesnego świata i jego problemów o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym, a także związanych z nimi doktryn i ideologii. Jest zdecydowanie krytyczną jego diagnozą. Generalnie jednak Autor podporządkowuje swoją analizę trosce o przyszłość gospodarki rynkowej w realiach społeczeństw Zachodnich. Przedstawia ciekawą prognozę dla świata, a więc szanse i zagrożenia, opierając je na konkretnych przykładach, wziętych z życia poszczególnych narodów, instytucji i organizacji. Ukazując przesłanki występujących dziś na świecie kryzysów i problemów, zarazem proponuje konkretne sposoby ich rozwiązania. 

Prawno-administracyjne aspekty dostępu telekomunikacyjnego, Zuzanna Łaganowska

ISBN 978-83-64054-03-7, s. 296, Warszawa 2017, 37,80 zł 

Monografia poświęcona dostępowi telekomunikacyjnemu – jednemu z kluczowych zagadnień regulacyjnych w prawie telekomunikacyjnym, które obejmuje m.in. dostęp do infrastruktury i usług podmiotu zobowiązanego. Stan prawny na 31 grudnia 2017 r. Autorka omawia rozwój rynku telekomunikacyjnego w Polsce w kontekście prawa europejskiego oraz wszystkie ważne aspekty dostępu telekomunikacyjnego: pojecie i zakres dostępu, procedury związane z zapewnieniem dostępu telekomunikacyjnego, sposoby jego zapewnienia (decyzja, umowa). Odrębne rozdziały poświęcone są ofercie ramowej i separacji funkcjonalnej oraz niezwykle ważnym i wartościowym z praktycznego punktu widzenia: rachunkowości regulacyjnej i zasadom ustalania opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego. Ponadto autorka analizuje orzecznictwo, poglądy doktryny oraz propozycje rozwiązań problemów występujących na rynku telekomunikacyjnym. Rozpatruje też funkcjonowanie instytucji dostępu telekomunikacyjnego w polskim prawie telekomunikacyjnym jako koniecznego narzędzia prawnego zapewniającego rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

Handel Elektroniczny - Ewolucja i perspektywy, Łukasz Konopielko, Michał Wołoszyn, Jacek Wytrębowicz

ISBN 978-83-64054-82-2, s. 157, Warszawa 2016, 25,20 zł

Monografia Handel elektroniczny jest próbą opisania wpływu czynników gospodarczych, kulturowych i politycznych na sferę usług e-commerce. Dokonuje oceny ich zakresu i siły oddziaływania. Przedstawia genezę i ewolucję historyczną handlu w sieci w ujęciu globalnym oraz kluczowe zagadnienia ważne obecnie i determinujące dalszy rozwój tej sfery usług. Systematyzuje wiedzę i pokazuje bieżące trendy rozwojowe, występujące w e-commerce w kontekście kluczowych rozwiązań infrastrukturalnych i technicznych obecnych na rynku. Uwzględniony jest kontekst porównawczy dla wybranych krajów (USA, Chiny, Wielka Brytania i Polska). Jest ponadto próbą weryfikacji ex post prognoz dotyczących miejsca i sposobu rozwoju handlu w sieci, połączoną z refleksją nad stopniem adekwatności lub brakiem trafności tych prognoz. Dodatkowo opracowanie obejmuje analizę dostępności w Polsce środków unijnych, przeznaczonych na wspieranie rozwoju e-commerce zarówno w kontekście doświadczeń perspektywy finansowej 2007–2013, jak i w obecnej perspektywie 2014–2020. Książka ułatwić może czytelnikowi szczegółowe przyjrzenie się historycznym i obecnym zmianom, a jednocześnie umożliwić głębsze wniknięcie w mechanizmy ich kreowania oraz zaobserwowane tendencje.

Konstytucja PRL a system źródeł prawa wyznaniowego do roku 1989, Marcin Olszówka

ISBN 978-83-64054-22-8, s. 122, Warszawa 2016, 18,90 zł

Autor dowodzi, że system źródeł prawa wyznaniowego stanowił część otwartego systemu źródeł prawa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i jaklo podsystem charakteryzował się tymi samymi cechami co całość, tak co do struktury, jak i składu. Oprócz tego Autor zidentyfikował pewne elementy specyficzne i właściwe tylko rozważanemu podsystemowi, związane przede wszystkim z obecną w polskim prawie wyznaniowym tradycją bilateralności i wymogami konsensualności. Autor wywodzi jak system źródeł prawa wyznaniowego kształtował się w pewnym stopniu pod wpływem Konstytucji z 1952 roku, ale i oddziaływał zwrotnie – prowadził czasami do zmian w dziedzinie prawa konstytucyjnego.

Wpływ Konstytucji RP z 1997 r. na system źródeł prawa wyznaniowego, Marcin Olszówka

ISBN 978-83-64054-26-6, s. 421, Warszawa 2016, 37,80 zł

Autor śledzi ewolucję dwu systemów źródeł prawa (konstytucyjnego i wyznaniowego) i zależność tego drugiego od pierwszego. Jednocześnie poddaje analizie sposób przeniesienia na prawo wyznaniowe nowych zasad i form konstytucyjnego systemu źródeł prawa, wskazując przy tym nie tylko na specyfikę prawa wyznaniowego, ale i na różnice poszczególnych podmiotów tego prawa.

Służby specjalne w systemie administracyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski, Przemysław Szustakiewicz

ISBN 978-83-64054-10-5, s. 182, Warszawa 2016, 19,95 zł

Autorzy skoncentrowali się na ukazaniu funkcjonowania służb specjalnych jako organu administracji publicznej funkcjonującej w przestrzeni administracyjnej państwa. Podjęta w pracy analiza (instytucjonalno-prawna, historyczno-prawna, systemowa) rozpoczyna się od próby zdefiniowania pojęcia służb specjalnych i sunie przed prezentację podstaw prawnych ich funkcjonowania, zarówno o charakterze powszechnym, jak i wewnętrznym. Autorzy analizują też system kontroli jakiej podlegają służby dla właściwego wykonywania przyznanych im kompetencji, funkcjonowanie służb specjalnych jako organu ochrony bezpieczeństwa państwa oraz przepisy regulujące stosunki służbowe funkcjonariuszy.

Od integracji do partycypacji – wyzwania imigracji w Polsce i Europie / From Integration to Participation - Challenges for Immigration in Poland and Europe, Krystyna Iglicka, Katarzyna Gmaj

ISBN 978-83-7383-755-3 (wersja polska) ; ISBN 978-83-7383-779-9 (English version), s. 246, Warszawa 2015, Wydawnictwo Naukowe Scholar, współpraca Uczelnia Łazarskiego, 18,90 zł

 opis

description

Zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego w Polsce – aspekty prawno-kryminologiczne i medyczne – prace niedokończone, Karol Sławik, zebrała i opracowała Elżbieta Żywucka-Kozłowska

ISBN 978-83-64054-37-2, s. 206, Warszawa 2015, 33,60 zł

opis

Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego, Aleksandra Mężykowska

ISBN 978-83-60694-12-1, s. 289, Warszawa 2008, 30,45 zł

opis

Niepewność na rynku walutowym – teoretyczne podstawy, Bogna Gawrońska-Nowak

ISBN 978-83-87251-97-0, s. 137, Warszawa 2008, Wydawnictwo Key Text, współpraca Uczelnia Łazarskiego, 17,50 zł

opis

Zarządzanie organizacją – zarządzanie nie musi być trudne, Jerzy Kisielnicki

ISBN 83-88690-97-3, s. 308, Warszawa 2006, 33,60 zł

Podręcznik akademicki do przedmiotu organizacja i zarządzanie. Problemy w nim opisane można opisać za pomocą triady: organizacja, zarządzanie, menedżer. Pisany z pozycji mikroorganizacji (czytelnik jest traktowany jak menedżer, który potrzebuje jak najwięcej wiedzy praktycznej). Dlatego przy jego pisaniu stosowano zasadę: tyle teorii, ile jest niezbędne dla praktyki. Omówione problemy są ściśle powiązane z tematyką takich dziedzin, jak: ekonomia, prawo, ekonometria, psychologia, marketing, informatyka. Podręcznik jest wzorowany na klasycznym układzie: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola.

Konstytucja RP z 1997 r. na tle zasad współczesnego państwa prawnego, Maria Kruk red. nauk.

ISBN 83-88690-96-5, s. 259, Warszawa 2006, 26,25 zł 

W publikacji omówiono kluczowe zagadnienia, które wydają się znajdować w centrum publicznej debaty i publicznego zainteresowania porządkiem konstytucyjnym państwa. Są to: suwerenność Polski oraz tożsamość narodowa w świetle Konstytucji RP i Konstytucji Europejskiej.

Prawo w okresie społecznych przemian, Stanisław Pawela red. nauk

ISBN 83-88690-85-X s. 241, Warszawa 2005, 26,25 zł 

Książka obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: prawo karne w okresie przemian; postępowanie lustracyjne i postępowanie przed sejmową komisja śledczą; determinanty wolności prasy; europeizacja polskiego prawa pracy; zwalczanie terroryzmu przez społeczność międzynarodową.

Sprawozdawczość finansowa w teorii rachunkowości i polskim ustawodawstwie, Jan Turyna

ISBN 83-88690-79-5, s. 161, Warszawa 2005, 26,25 zł

opis

Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, Grażyna Gierszewska, Jan Dąbrowski

ISBN 83-89437-46-5, s. 277, Warszawa 2005, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, współpraca Uczelnia Łazarskiego, 29,40 zł

opis

Prawo wspólnot i Unii Europejskiej, Jarosław Sozański

ISBN 83-88690-73-6, s. 352, Warszawa 2004, 33,60 zł

opis

Explore the law of the UK and the USA, Tomasz Pracki

ISBN 83-88690-63-9, s. 238, Warszawa 2004, 36,75 zł

description

Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych – materiały do ćwiczeń, Paweł Bożyk red. nauk.

ISBN 83-88690-61-2, s. 295, Warszawa 2004, 33,60 zł

opis

Gospodarka polska u progu XXI wieku – szanse i zagrożenia, Witold Jakóbik red. nauk.

ISBN 83-88690-68-X, s. 219, Warszawa 2004, 26,25 zł

opis

ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym, Magdalena Kachniewska

ISBN 83-88690-69-8, s. 262, Warszawa 2004, 32,55 zł 

opis

Wizje i perspektywy Unii Europejskiej a polska polityka integracyjna, Józef M. Fiszer red. nauk.

ISBN 83-88690-48-5, s. 468, Warszawa 2003, 26,25 zł

opis

Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w., Wacław Huba red. nauk., Piotr Bożym, Kazimierz Dąbrowski, Mieczysław Różański

ISBN 83-88690-35-3 83-88690-35-9, s. 305, Warszawa 2003, 21,00 zł

opis

Jednostka, jej prawa człowieka, Adam Łopatka

ISBN 83-88690-25-6, s. 242, Warszawa 2002, 33,60 zł 

Opracowanie obejmujące wszystkie indywidualne prawa człowieka zawarte m.in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Pakcie Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturowych oraz Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych. Są one przedstawione na podstawie tekstów aktów prawotwórczych Narodów Zjednoczonych oraz regionalnych umów dotyczących praw człowieka. Publikacja ma na celu zapoznanie z indywidualnymi prawami człowieka sformułowanymi zarówno w dokumentach międzynarodowych, jak i Konstytucji RP.

Prawoznawstwo – wprowadzenie, Adam Łopatka

ISBN 83-88690-30-2 s. 209, Warszawa 2002, 26,25 zł

opis

Kryminalistyka – przegląd zagadnień, Karol Sławik

ISBN 83-88690-19-1, s. 271, Warszawa 2002, 31,50 zł

Publikacja przedstawia główne zagadnienia z zakresu taktyki, techniki i profilaktyki kryminalistycznej. Oprócz zarysu dziejów oraz współcześnie występujących zagrożeń przestępczych, w sposób syntetyczny prezentuje obszerna problematykę śladów oraz poszczególnych czynności kryminalistyczno-procesowych, których celem jest ujawnienie przestępstwa i identyfikacja jego sprawcy. Opracowanie zawiera podstawowe wiadomości o wielu środkach i metodach badawczych. Ujęto również działania stosowane w procesie rozpoznawczo-wykrywczym i dowodowym. Uwzględniono piśmiennictwo krajowe i zagraniczne. Ilustracje, schematy, wzory druków procesowych.

Prawa mniejszości w Unii Europejskiej na tle ochrony praw człowieka, Jarosław Sozański

ISBN 83-88690-22-1, s. 224, Warszawa 2002, 26,25 zł

Ujęto problematykę w sposób prosty i przystępny. Wyjaśniono dlaczego, w jakim zakresie i w jaki sposób normy wynikające z Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (oraz umów międzynarodowych z nią związanych) obowiązują w prawie wspólnotowym, a następnie – prezentując przepisy traktatów założycielskich  i prawa wtórnego oraz jego orzecznictwo mające związek z regulacją problemu – przedstawiono mechanizmy tego obowiązywania. Omówiono również aktywność instytucji unijnych, wyjaśniono powiązania ochrony praw człowieka i praw mniejszości w systemie uniwersalnym, europejskim i wspólnotowym.

Ekonometria, Wiesław Sadowski

ISBN 83-88690-01-9, s. 220, Warszawa 2001, 15,75 zł

Podręcznik (przydatny zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich) stanowi elementarny wykład przedmiotu. Obejmuje zarówno ekonometrię w ścisłym tego słowa znaczeniu, jak i elementy prognozowania liniowego wraz ze wstępem do przepływów międzygałęziowych. Większy nacisk położono na interpretację i podteksty ekonomiczna niż na formalizm ekonomiczny.