Skip to main content

Powrót poziom wyżejDla autorów

W nadsyłanych tekstach prosimy o umieszczenie następujących elementów:

  1. Telefon i adres zameldowania Autora (do umowy).
  2. Adres korespondencyjny (do wysyłki).
  3. Bibliografia, streszczenie, słowa kluczowe.

Pełna wersja "Wskazówek dla Autorów", wraz z wymogami edytorskimi i przykładami zapisów w przypisach i bibliografii w pliku do pobrania poniżej. Informujemy, że nie wypłacamy honorariów autorskich.

Autorzy monografii i innych prac przeznaczonych do wydania w postaci książek zgłaszają swój wniosek wydawniczy. Poniżej do pobrania arkusz wniosku wydawniczego. Powinien on zostać wypełniony na komputerze i przesłany w wersji elektronicznej na adres h.hollender@lazarski.edu.pl oraz dostarczony jako wydruk - z podpisem dziekana lub osoby upoważnionej do potwierdzania możliwości sfinansowania publikacji - do pokoju 139 (I piętro, sektor E).

Authors submitting works in English:

Submitted works should include following data:

  1. Author's phone number and permanent address (for the purpose of agreement)
  2. Address for shipping
  3. References, summary, key words.

Please observe The Coventry University Guide to Referencing in Harvard Style as your bibliographic style manual. It also covers basic elements of academic writing, including citing, quotations, and listing references. Also, please follow British spelling rules.
Authors of works intended for publication as books in English submit a Publication Proposal. Please use the Publication Proposal Sheet attached below. Please fill it out and send to h.hollender@lazarski.edu.pl and deliver it to the room 139 (I floor, sector E) as a printout signed by the dean or another University official responsible for the funding of the project.

Wynagrodzenia autorskie

Szanowni Autorzy,
Uprzejmie informujemy, iż wszyscy Autorzy, którzy w latach 2007-2009 oraz 2011-2012 opublikowali swoje książki lub artykuły w Oficynie Wydawniczej Uczelni Łazarskiego są uprawnieni do otrzymania od Stowarzyszenia KOPIPOL wynagrodzeń autorskich wypłacanych w ramach systemu repartycji indywidualnej. Wynagrodzenia te stanowią rekompensatę za straty, jakie Autorzy ponoszą z powodu kopiowania ich prac. Środki, które wypłaca Stowarzyszenie KOPIPOL, pochodzą z opłat reprograficznych inkasowanych na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych od prowadzących punkty ksero oraz producentów i importerów urządzeń reprograficznych (drukarek, kserokopiarek, skanerów itp.).
Dla Autorów książek i artykułów opublikowanych w Oficynie Wydawniczej Uczelni Łazarskiego do wypłaty za wyżej wskazane lata pozostaje łącznie kwota 758 061,61 zł.
Zasady repartycji indywidualnej, szczegółowe informacje o zasadach dokonywania wypłat oraz deklaracja i załączniki niezbędne do otrzymania należnego wynagrodzenia zamieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia KOPIPOL pod adresem www.kopipol.pl. Na tej stronie funkcjonuje również wyszukiwarka uprawnionych Autorów, za pomocą której = po wpisaniu swojego imienia i nazwiska - można sprawdzić uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zawartymi tam informacjami i zgłaszanie się po należną część wynagrodzeń. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać drogą mailową (repartycja@kopipol.pl) lub telefonicznie (p. Ewelina Capiga,+48 41 341 54 39).
W porozumieniu ze Stowarzyszeniem KOPIPOL w załączeniu przesyłamy deklarację autora z prośbą o jej wypełnienie i odesłanie na adres Stowarzyszenia KOPIPOL. Przesłanie tego dokumentu umożliwi Stowarzyszeniu KOPIPOL wypłacenie uprawnionym autorom przypisanego im wynagrodzenia.

Z wyrazami szacunku
Justyna Stępień
Menedżer Oficyny Wydawniczej Uczelni Łazarskiego
z-ca Dyrektora Biblioteki Uczelnianej - Kustosz