Skip to main content

Powrót poziom wyżejOficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego

Misja i standardy
Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego istnieje od 1993 roku – rozpoczęła działalność wraz z utworzeniem Uczelni. Jest naukowym wydawnictwem akademickim działającym na rzecz upowszechnienia wyników badań naukowych, budowania społeczeństwa opartego na wiedzy, wspierania środowiska naukowego otwartego na nowe horyzonty i wyzwania poznawcze. Służy społeczności akademickiej Uczelni m.in. poprzez dbanie o wysoki poziom naukowy i edytorski wydawanych publikacji, głównie monografii.

Oficyna jest wydawcą kwartalników –„Myśl Ekonomiczna i Polityczna” od 2010 roku, „Ius Novum” od 2007 roku i „Veritas Iuris” od 2018 roku. Publikacja tych czasopism poprzedzona była wydawaniem w latach 1999–2004 „Zeszytów Naukowych” w serii „Prawo” oraz „Ekonomia”, a także w latach 2002–2009 kwartalnika „Myśl Ekonomiczna i Prawna”.
 
Oficyna stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji oraz kładzie szczególny nacisk na transparentność procedur publikacyjnych i recenzenckich;
przestrzega praw autorskich, a w szczególności prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dba o renomę oraz dobrą sławę autorów utworu;
zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny monografii naukowych, który szczegółowo opisują „Zasady działalności wydawniczej UŁa”.
 
Recenzje
Wszystkie monografie wydawane przez Oficynę są recenzowane. Każdą monografię opiniuje dwóch niezależnych recenzentów. Recenzent składa pisemne oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów między nim a autorem.
 
Zasady etyki
Oficyna prowadzi niezależną i bezstronną politykę wydawniczą oraz dba o zachowanie norm etycznych, intelektualnych, edytorskich. Wypracowała i stosuje własny „Kodeks etyki publikacyjnej”. Kładzie również nacisk na przestrzeganie zasad etyki przez autorów, redaktorów naukowych, recenzentów i innych osób związanych z pracami wydawniczymi.
Wobec wszystkich zgłaszanych propozycji publikacji stosuje wysokie standardy merytoryczne, formalne i etyczne tak w celu przeciwdziałania niepożądanym praktykom publikacyjnym, jak i dbania o publikowanie rzetelnych dzieł naukowych najwyższej jakości.
 
Podpisując umowę wydawniczą, autor (współautorzy lub pisemnie upoważniony przez autorów redaktor naukowy opracowania zbiorowego) jednocześnie dokonuje przekazania praw autorskich na rzecz wydawcy – Uczelni Łazarskiego lub zezwala wydawcy na publikowanie na podstawie umowy licencyjnej.
Współautorzy monografii zbiorowej podpisują oświadczenie na temat wkładu pracy każdego z nich.
Wykryte przypadki naruszenia zasad etyki i dobrych praktyk w nauce będą ujawniane. Zostaną podjęte kroki prawne, a także będą powiadamiane m.in. instytucje zatrudniające autorów i towarzystwa naukowe.
 
Planowanie i wszczęcie procesu wydawniczego
Podstawą do realizacji działalności wydawniczej jest plan wydawniczy opracowywany na  dany rok kalendarzowy. Zawiera on wszystkie pozycje, które Uczelnia zamierza wydać w danym roku.
Plan wydawniczy opiniuje i przyjmuje Rada Wydawnicza Uczelni, biorąc pod uwagę tematykę, oryginalność i wkład monografii w rozwój dyscypliny naukowej w kraju i na świecie.
 
Rada Wydawnicza

Organem doradczym Rektora w sprawach wydawniczych uczelni jest Rada Wydawnicza. Jej skład, szczegółowe zadania oraz funkcjonowanie określa „Regulamin Rady Wydawniczej Uczelni Łazarskiego”.