Skip to main content

Powrót poziom wyżejMyśl Ekonomiczna i Polityczna

Publikacje wydawane przez Oficynę Wydawniczą można kupić bezpośrednio w jej siedzibie bądź za pośrednictwem sklepu internetowego Domu Wydawniczego Elipsa lub księgarni internetowej Naukowa.pl.

Myśl Ekonomiczna i Polityczna
(ISSN 2081-5913)
Kwartalnik Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego 

Misja, cele i zakres merytoryczny

Kwartalnik "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" de iure ukazuje się od 1 styczna 2010 roku, a de facto stanowi on kontynuację czasopisma naukowego pt. "Myśl Ekonomiczna i Prawna", które ukazywało się od 2003 roku do końca 2009 roku. W pewnym sensie, jego geneza i ewolucja stanowią odbicie dziejów Uczelni Łazarskiego, jednej z najstarszych - i wiodących w rankingach - niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Wraz z rozwojem Uczelni, otwieraniem nowych wydziałów i uruchamianiem nowych kierunków studiów, takich jak ekonomia, finanse, prawo, administracja, zarządzanie, marketing i stosunki międzynarodowe, rodziła się też idea, aby wydawać własne periodyki naukowe, która zaowocowała na Wydziale Prawa nowym kwartalnikiem pt. "Ius Novum", a na Wydziale Ekonomii i Zarządzania przekształceniem kwartalnika "Myśl Ekonomiczna i Prawna" na kwartalnik "Myśl Ekonomiczna i Polityczna". Mamy tu więc do czynienia ze swoistą zmianą i zarazem kontynuacją, tak jeśli idzie o tytuł tego czasopisma, jak i jego zakres merytoryczny.

Wcześniej jego łamy służyły głównie ekonomistom i prawnikom, a obecnie ekonomistom, politologom i specjalistom z dziedziny stosunków międzynarodowych, a także prawnikom i przedstawicielom innych nauk humanistycznych i społecznych. Zatem ma ono charakter interdyscyplinarny, a jego łamy mają służyć upowszechnianiu wyników badań naukowych, które prowadzone są w Uczelni Łazarskiego i wzbogacaniu dyskursu naukowego nad współczesnymi, złożonymi, determinowanymi wszechobecną globalizacją zagadnieniami gospodarczymi, społecznymi, politycznymi, tak o charakterze teoretycznym, jak i utylitarnym.

Na łamach niniejszego kwartalnika publikujemy oryginalne i ciekawe artykuły naukowe, poświęcone ważnym i aktualnym problemom z dziedziny szeroko rozumianej ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz politologii i stosunków międzynarodowych. Są to zarazem rozprawy i studia o dużym znaczeniu teoretycznym i utylitarnym.

Jednocześnie naszą misją jest wspieranie procesu dydaktycznego i podnoszenie jakości kształcenia na Uczelni Łazarskiego.

"Myśl Ekonomiczna i Polityczna" służy do konfrontacji teorii poszczególnych nauk z praktyką, do wymiany poglądów między badaczami, ekspertami, dydaktykami i praktykami: menedżerami, finansistami, biznesmenami i politykami. Jest więc przeznaczona dla szerokiego grona czytelników: badaczy i ekspertów, polityków, nauczycieli, doktorantów i studentów.

Redakcja i Rada Programowa "Myśli Ekonomicznej i Politycznej" postawiły sobie również inne ambitne cele, a mianowicie utrzymać wysoki poziom naukowy tego czasopisma i dzięki temu jak najszybciej wprowadzić je na tzw. listę czasopism punktowanych, a co udało się osiągnąć już w 2012 roku, kiedy to Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało nam 4 punkty za artykuły publikowane na łamach "Myśli Ekonomicznej i Politycznej". To zaś mobilizuje nas do dalszych wysiłków na rzecz podnoszenia poziomu naukowego i redakcyjnego naszego kwartalnika, dzięki czemu w grudniu 2014 miał już on przyznane 8 punktów, w grudniu 2015 uzyskał 13 punktów a wkrótce już znajdzie się na europejskich i światowych listach punktowanych periodyków naukowych.

RADA PROGRAMOWA

Andrzej Antoszewski, Uniwersytet Wrocławski 

Wojciech Bieńkowski, Uczelnia Łazarskiego

Tadeusz Bodio, Uniwersytet Warszawski

Paweł Chmielnicki, Uniwersytet Rzeszowski 

Jens Boysen, Technische Universität Chemnitz

 Nathaniel Copsey, Aston University 

Małgorzata Gałązka-Sobotka, Uczelnia Łazarskiego

Bogna Gawrońska-Nowak, Uczelnia Łazarskiego 

Svetlana P. Glinkina, Instytutu Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk

Krystyna Iglicka-Okólska, Uczelnia Łazarskiego 

Natalia V. Kulikova, Lomonosov Moscow State University

Daria Nałęcz, Uczelnia Łazarskiego 

Bogdan Szlachta, Uniwersytet Jagielloński 

Krzysztof Miszczak, Szkoła Główna Handlowa 

Anna Yetano, Zaragoza University 

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Józef M. Fiszer (redaktor naczelny),
Maria Furman (członek),
Paweł Olszewski (sekretarz),
Andrzej Podraza (członek),
Zdzisław Puślecki (członek),
Janusz J. Węc (członek)

REDAKTORZY JĘZYKOWI

Natallia Artsiomenka - język białoruski, język rosyjski,
Grzegorz Butrym - język angielski,
Martin Dahl - język niemiecki,
Adam Figurski - język angielski,
Maria Furman - język polski,
Ostap Kushnir - język ukraiński,
Elwira Stefańska - język rosyjski

REDAKTORZY STATYSTYCZNI

Wojciech Bieńkowski, 
Bogna Gawrońska-Nowak, 
Paweł Najechalski

REDAKTORZY TEMATYCZNI

nauki ekonomicznie - prof. zw. dr hab. Zbigniew Dobosiewicz†
nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, europeistyka - prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer
nauki prawne - prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Lasocik
finanse i bankowość - prof. zw. dr hab. Dariusz Rosati
statystyka - dr Krystyna Bąk

RECENZENCI ZAGRANICZNI

Jens Boysen (Niemcy),
Nathaniel Copsey (Wielka Brytania),
Natalia V. Kulikova (Federacja Rosyjska),
Douglas E. Selvage (Stany Zjednoczone) 

REDAKTOR NAUKOWY

prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer

KOREKTA

Elżbieta Buszko

Lista recenzentów współpracujących z redakcją kwartalnika Myśl Ekonomiczna i Polityczna

Ks. prof. dr hab. Helmut Juros
Prof. dr hab. Andrzej Chodubski
Prof. dr hab. Andrzej Sakson
Prof. dr hab. Dariusz K. Rosati
Prof. dr hab. Jerzy Wieczorek
Prof. dr hab. Karin Tomala
Prof. dr hab. Klaus Ziemer
Prof. dr hab. Krzysztof Jasiewicz
Prof. dr hab. Marian Guzek
Prof. dr hab. Mieczysław Tomala
Prof. dr hab. Paweł Bożyk
Prof. dr hab. Zdzisław Puślecki
dr hab. Tomasz Stępniewski 
dr hab. Paweł Borkowski 
dr hab. Tomasz G. Grosse 
dr hab. Tadeusz Wallas 
dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk

INFORMACJA DLA AUTORÓW

  1. Czasopismo przyjmuje oryginalne, niepublikowane prace naukowe dotyczące szeroko rozumianej problematyki ekonomicznej i politycznej. Nadsyłane materiały powinny zawierać istotne przyczynki teoretyczne lub ciekawe zastosowanie empiryczne. Publikowane są także recenzje oraz sprawozdania z życia naukowego szkół wyższych. Artykuły są przedmiotem recenzji, a warunkiem opublikowania jest pozytywna opinia recenzenta.
  2. Materiał do Redakcji należy przekazać w jednym egzemplarzu znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie, po 60 znaków w wierszu, ok. 1800 znaków na stronie) wraz z tekstem zapisanym na nośniku elektronicznym lub przesłanym na adres: wydawnictwo@lazarski.edu.pl
  3. Przypisy należy umieszczać na dole strony, podając najpierw inicjały imienia, nazwisko autora, tytuł pracy, nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania, numer strony. W przypadku prac zbiorowych należy podać imię i nazwisko redaktora naukowego. Szczegółowe wskazówki dla autorów opublikowane są na stronie internetowej Oficyny Wydawniczej Uczelni Łazarskiego
  4. Zdjęcia i rysunki mogą być dostarczone w postaci oryginalnej (do skanowania) lub zapisane w formatach TIFF, GIF, BMP.
  5. Do artykułu należy dołączyć bibliografię oraz streszczenie, podając cel artykułu, zastosowaną metodykę, wyniki pracy oraz wnioski. Streszczenie nie powinno przekraczać 20 wierszy maszynopisu. Jeżeli w streszczeniu występują specjalistyczne terminy albo zwroty naukowe lub techniczne, należy podać ich odpowiedniki w języku angielskim.
  6. Artykuł nie powinien przekraczać 22 stron znormalizowanego maszynopisu, natomiast recenzja, komunikat naukowy i informacja - 12 stron.
  7. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanej pracy skrótów, zmiany tytułów, podtytułów oraz poprawek stylistycznych.
  8. Opracowanie należy podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem, podać swój adres z numerem telefonu, faksu, e-mail, stopień lub tytuł naukowy, nazwę instytucji naukowej, w której autor jest zatrudniony.