Skip to main content

Powrót poziom wyżejIus Novum

Publikacje wydawane przez Oficynę Wydawniczą można kupić bezpośrednio w jej siedzibie bądź za pośrednictwem sklepu internetowego Domu Wydawniczego Elipsa lub księgarni internetowej Naukowa.pl.

IUS NOVUM (ISSN 1897-5577) jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie; ukazuje się periodycznie od 2007 r. Głównym założeniem redakcyjnym jest prezentowanie na jego łamach ocen propozycji zmian legislacyjnych, przyjętych rozwiązań prawnych oraz wyników ich weryfikacji retrospektywnej. Przedmiot prezentowanych rozważań nie ogranicza się do jednej lub dwóch gałęzi prawa, jest forum wymiany myśli dotyczących prawa sensu largo. Spektrum tematyczne Ius Novum jest szerokie i obejmuje publikacje dotyczące historii prawa, doktryn politycznych i prawnych, prawa rzymskiego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego i innych. Łamy pisma są otwarte nie tylko dla kadry naukowo - dydaktycznej Uczelni Łazarskiego, ale także dla przedstawicieli nauki z innych ośrodków akademickich. Mile widziani są zarówno pracownicy naukowi o uznanym dorobku, jak i dopiero stawiający pierwsze kroki w tej dziedzinie. Ma to być płaszczyzna, na której będą ścierały się poglądy wszystkich, którzy mają coś interesującego i nowatorskiego do zaprezentowania. Materiały są publikowane w formie artykułów, glos, recenzji oraz sprawozdań. Zgodnie z wynikami przeprowadzonej w 2015 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ewaluacji czasopism naukowych za publikację w Ius Novum uzyskuje się 11 punktów.

Rada Naukowa

prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz, Uczelnia Łazarskiego (przewodnicząca)
prof. dr hab. Sylvie Bernigasud, l’Université Lumière Lyon 2 (Francja)
prof. dr hab. Vincent Correia, Université Paris-Sud, Université de Poitiers (Francja)
prof. dr hab. Bertil Cottier, Università della Svizzera Italiana w Lugano (Szwajcaria)
prof. dr hab. Regina Garcimartín Montero, Universidad de Zaragoza (Hiszpania)
prof. dr hab. Stephan Hobe, Cologne University (Niemcy)
prof. dr hab., dr h.c. Brunon Hołyst, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Michele Indellicato, Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Włochy)
prof. dr. hab. Hugues Kenfack, Université Toulouse 1 w Tuluzie (Francja)
prof. dr hab. ks. Franciszek Longchamps de Bérier, Uniwersytet Jegielloński
prof. dr hab. Pablo Mendes de Leon, Leiden University (Holandia)
prof. dr hab. Adam Olejniczak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Ferdinando Parente, Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Włochy)
prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Vinai Kumar Singh, New Delhi, Indian Society of International Law (Indie)
prof. dr hab. Gintaras Švedas, Vilniaus Universitetas (Litwa)
prof. dr hab. Anita Ušacka, sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze (Holandia)
prof. dr Juana Maria Gil Ruiz, Wydział Prawa Uniwersytetu w Grenadzie (Hiszpania)
dr Ewa Weigend, Instytut Prawa Karnego Max-Plancka we Freiburgu (Niemcy)

Redakcja / Editorial Board

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Ryszard A. Stefański, Uczelnia Łazarskiego
Sekretarz: dr hab. Jacek Kosonoga, Uczelnia Łazarskiego

Członkowie / Members

prof. dr Juan Carlos Ferré Olivé, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Huelva (Hiszpania)

prof. dr Carmen Armendáriz León, Wydział Prawa Uniwersytetu Complutense w Madrycie (Hiszpania)

Redaktorzy językowi/ Linguistic Editors

Natallia Artsiomenka – język białoruski 

Grzegorz Butrym – język angielski

Martin Dahl – język niemiecki 

Maria Furman – język polski

Elwira Stefańska – język rosyjski 

Jadwiga Ziębowicz – język francuski

Redaktorzy tematyczni / Thematic Editors

prawo i postępowanie karne – dr hab. Barbara Nita-Swiatłowska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

prawo cywilne – dr Helena Ciepła 

prawo administracyjne – prof. dr hab. Stanisław Hoc 

prawo konstytucyjne - dr hab. Jacek Zaleśny

prawo międzynarodowe – dr Dominika Harasimiuk

statystyka – dr Krystyna Bąk

Redaktor prowadzący / managing editor

dr Jacek Dąbrowski

Korekta / Correction

Hanna Januszewska 

INFORMACJA DLA AUTORÓW

W czasopiśmie mogą być publikowane prace dotyczące szeroko rozumianej problematyki prawnej, a także recenzje oraz sprawozdania z życia naukowego szkół wyższych. Warunkiem opublikowania jest pozytywna opinia recenzentów. Materiał do Redakcji należy przekazać w jednym egzemplarzu znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie, po 60 znaków w wierszu, ok. 1800 znaków na stronie) wraz z tekstem zapisanym na nośniku elektronicznym lub przesłanym na adres: iusnovum@lazarski.edu.pl. Przypisy należy umieszczać na dole strony, podając najpierw inicjał imienia, nazwisko autora, tytuł pracy (kursywą), miejsce i rok wydania, numer strony. W przypadku prac zbiorowych należy podać inicjał imienia i nazwisko redaktora naukowego z dopiskiem (red.).
Do artykułu należy dołączyć streszczenie, podając cel artykułu, zastosowana metodę, wyniki pracy oraz wnioski. Streszczenie nie powinno przekraczać 20 wierszy maszynopisu. Jeżeli w streszczeniu występują specjalistyczne terminy albo zwroty naukowe lub techniczne, należy podać ich odpowiedniki w języku angielskim. Poza streszczeniem do artykułu należy dołączyć uporządkowany alfabetycznie wykaz literatury. 
Artykuł nie powinien przekraczać 22 stron znormalizowanego maszynopisu, natomiast recenzja, komunikat naukowy i informacja - 12 stron.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanej pracy skrótów, zmiany tytułów, podtytułów oraz poprawek stylistycznych.
Opracowanie należy podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem, podać swój adres z numerem telefonu, faxu, e-mail, stopień lub tytuł naukowy, nazwę instytucji naukowej, w której autor jest zatrudniony.