Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Online / Wydział Prawa i Administracji / Wydział Medyczny / Wydział Ekonomii i Zarządzania /

Zajęcia na studiach w roku akademickim 2021/2022 odbywać się będą w trybie hybrydowym, czyli część zajęć ujętych w programie studiów prowadzona będzie stacjonarnie, a część zdalnie.

Zachowana zostaje zasada, w której liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż:

a) na kierunkach nieregulowanych standardami kształcenia:

  • 50% liczby punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów w przypadku studiów o profilu praktycznym,
  • 75% liczby punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim,

b) na kierunkach regulowanych standardami kształcenia;

  • 20% liczby punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów w przypadku studiów na kierunku lekarskim zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku lekarskiego;
  • 10% liczby punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów w przypadku studiów na kierunku pielęgniarstwo zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo.

Dopuszczalna jest weryfikacja efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz organizowanie egzaminów, w tym egzaminów dyplomowych oraz zaliczeń i innych form weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów poza siedzibą uczelni.

Informacje o indywidualnych formach weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, w tym egzaminu dyplomowego, przekazuje się z wykorzystaniem stosowanych w Uczelni Łazarskiego środków komunikacji ze studentami.

W przypadku zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego dotyczących szkolnictwa wyższego powodowanych koniecznością przeciwdziałania epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zajęcia w Uczelni Łazarskiego prowadzone będą zgodnie z tymi przepisami.

Wszystkie zajęcia w trybie stacjonarnym w siedzibie Uczelni będą się odbywać z zachowaniem zasad sanitarnych określonych odrębnymi przepisami.

Pełną wersje Zarządzenia znajdą Państwo w załączniku poniżej.