Publikacja: | Szkolenia/kursy / Aktualności /

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2021 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w związku z sytuacją epidemiczną w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 kształcenie będzie nadal prowadzone w formie zdalnej.

Poniżej pełna treść zarządzenia Rektora Uczelni Łazarskiego prof. dr hab. Macieja Rogalskiego:

§ 1.

1.      W semestrze wiosennym kształcenie będzie prowadzone w formie kształcenia zdalnego, z wykorzystaniem metod synchronicznych i asynchronicznych.

2.      W siedzibie Uczelni Łazarskiego mogą być realizowane zajęcia, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3.      Zajęcia prowadzone w siedzibie mogą być prowadzone w tym samym czasie również zdalnie, czyli w trybie hybrydowym.

4.      Dziekani w terminie do 22 stycznia 2021 r. przedstawiają Rektorowi do akceptacji i ogłoszą na stronie internetowej wydziału wykaz zajęć, które będą prowadzone w siedzibie Uczelni Łazarskiego.

5.      Wszystkie zajęcia w trybie stacjonarnym w siedzibie Uczelni będą się odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego określonego odrębnymi przepisami.

§ 2.

1.      Zajęcia na I, II, III i IV roku studiów kierunku lekarskiego będą realizowane zgodnie z planem zajęć w trybie online, na terenie Uczelni Łazarskiego i na terenie placówek medycznych.

2.      Seminaria i wykłady będą realizowane w trybie online, z wyłączeniem seminariów z przedmiotów;

a)      Histologia na 1 roku studiów

b)      Biochemia z elementami chemii na 1 roku studiów

c)      Genetyka na 1 roku studiów

d)      Okulistyka na 4 roku studiów  

 3.     Wszystkie ćwiczenia na kierunku lekarskim odbywają się stacjonarnie na terenie Uczelni i placówek medycznych.

§ 3.

W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w trakcie semestru organizacja kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 może ulec zmianie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.