Publikacja: | Strona główna / CSM / Wydział Medyczny / Aktualności /

30 września 2022 to data zakończenia realizacji Projektu „Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence. Doskonałość w kształceniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

W czasie trwania projektu studenci kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa mieli możliwość korzystania ze sprzętu zakupionego w ramach Projektu. Ponad 99% studentów uczestniczących w zajęciach metodą symulacji wypowiadało się o nich pozytywnie. Wspominają m.in. pierwsze zajęcia w ramach Programu Pacjenta Standaryzowanego, które pozwoliły im szlifować m.in umiejętności komunikacyjne.

Oczywiście w dalszym ciągu będziemy kształcili, wykorzystując symulację medyczną. Dzięki licznym szkoleniom przeprowadzonym dla kadry dydaktycznej i technicznej wierzymy, że będziemy jeszcze lepsi.

Dzięki środkom pozyskanym w ramach Projektu poprzez utworzenie i wyposażenie CSM MedExcellence mamy realny wpływ na podnoszenie jakości kształcenia. 

Projekt realizowany był przez Uczelnię Łazarskiego w partnerstwie ze Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, w okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2022 r., na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.05.03.00-00-0005/18-00 zawartej dnia 24.04.2019 r. ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia. Wartość projektu: 13 263 743,24 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 11 178 682,80 zł. Dofinasowanie z budżetu państwa (dotacja celowa): 2 085 060,44 zł.

Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia na kierunkach lekarskim i pielęgniarstwie Uczelni Łazarskiego poprzez wdrożenie adekwatnego do potrzeb Programu Rozwojowego opartego o wieloprofilowe centrum symulacji medycznych. Cel ten został osiągnięty!