Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Biuro Rozwoju Uczelni / CSM /

Informujemy o ZAKOŃCZENIU I EDYCJA rekrutacji na zajęcia dodatkowe w Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence realizowane w ramach projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznych Med. Excellence. Doskonałość w kształceniu”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych (nr umowy: POWR.05.03.00-00-0005/18-00).

Kolejna EDYCJA rekrutacji studentów i studentek Wydziału Medycznego na zajęcia dodatkowe będzie realizowania w okresie LUTY-KWIECIEŃ 2021 roku. Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA dostępnym na stronie internetowej projektu.

Formy wsparcia:
- zajęcia dodatkowe z zakresu symulacji medycznej z następujących obszarów tematycznych: „Umiejętności praktyczne w obrażeniach wielonarządowych w warunkach szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w zespole”, „Videolaryngoskopia jako alternatywa dla klasycznej intubacji”;
- Uczestnik Projektu może wziąć udział w zajęciach z maksymalnie 2 bloków tematycznych w trakcie realizacji Projektu.

Uczestnikami Projektu mogą być studenci/tki Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego z kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa, którzy/e spełniają następujące kryteria:
- aplikując do udziału w Projekcie wyrażają chęć otrzymania wsparcia w zakresie uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z zakresu symulacji medycznej;
- posiadają status studenta/ki minimum III semestru studiów na kierunku lekarskim lub minimum II semestru studiów na kierunku pielęgniarstwa;
- posiadają średnią ocen z ostatniego zakończonego semestru nauki na poziomie min. 4,00;
- dostarczą do Biura Projektu wypełnione i podpisane dokumenty aplikacyjne określone w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA;
- przystąpią do testu wstępnego i uzyskają pozytywny wynik testu na poziomie min. 50%.

Udział w Projekcie jest nieodpłatny dla Uczestników Projektu.

Komunikacja z Uczestnikami Projektu odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej i kontaktów telefonicznych oraz kontaktów bezpośrednich w Biurze Projektu (dane kontaktowe do Biura Projektu – pok. 302, sektor D, III piętro, adres mailowy: csm.wm@lazarski.edu.pl, telefon kontaktowy: +48 22 543 53 39), a także komunikatów na stronie internetowej projektu.

Udział w Projekcie nie zwalnia Uczestnika Projektu z obowiązków studenta/tki wynikających z Regulaminu Studiów Uczelni Łazarskiego, w szczególności z udziału w zajęciach dydaktycznych. Wszystkie formy wsparcia Projektu mają charakter ponadprogramowy tj. działania w Projekcie dotyczą wsparcia nieobjętego programem kształcenia na kierunkach Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego.

Dodatkowe pytania dotyczące rekrutacji należy kierować do Biura Projektu pok. 302, sektor D, III piętro, adres mailowy: csm.wm@lazarski.edu.pl, telefon kontaktowy: +48 22 543 53 39

Beneficjent realizując projekt pn. „Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence. Doskonałość w kształceniu” stosuje zasady określone w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Link do wytycznych:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/

W przypadku wystąpienia problemów z uruchomieniem rekrutacji, realizacją rekrutacji lub innych problemów zagrażających nieosiągnięciem wskaźników Projektu, Realizator Projektu może przeprowadzić rekrutację w dodatkowych okresach lub w trybie ciągłym. Realizator Projektu zastrzega również możliwość odwołania/zamknięcia procesu rekrutacji o czym poinformuje na stronie internetowej Projektu, w przypadku wyczerpania miejsc w ramach form wsparcia Projektu lub wystąpienia sytuacji uniemożliwiających dalsze udzielanie wsparcia Uczestnikom Projektu (np. zaprzestanie realizacji Projektu).