Publikacja: | Strona główna / Aktualności / CKP /

Projekt „Kompetencje dla Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej” został opracowany i jest nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach konkursu Kompetencje dla Sektorów. Podmiotem realizującym projekt jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

Celem projektu jest podnoszenie kompetencji MŚP w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, w zakresie rekomendowanym przez Sektorową Radę ds. Kompetencji, poprzez udzielanie wsparcia Przedsiębiorcom w formie częściowej refundacji kosztów usług szkoleniowych.

Adresatami projektu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  prowadzące działalność gospodarczą w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej  z obszaru całej Polski.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych. Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kwoty wsparcia. Przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Formy udziału w projekcie obejmują usługi szkoleniowe i studia podyplomowe, zgodnie z rekomendacją Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Zgodnie z Regulaminem zamieszczonym na stronie Projektu, uczestnicy zakwalifikowani do projektu wybierają usługę szkoleniową zamieszczoną w Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl), która odpowiada na Rekomendacje Rady ds. Kompetencji w Sektorze Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej. Ta zgodność musi dotyczyć obszaru tematycznego, efektów uczenia się tj. wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, grupy docelowej, formy wsparcia, szacowanego łącznego kosztu usługi. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Projektu TUTAJ

I runda naboru uczestników do Projektu rozpoczyna się 20 kwietnia 2020 r. i trwa do 29 maja 2020 r. 

Szczegółowe informacje o Projekcie można znaleźć na stronie:  www.kompetencjedlaopiekizdrowotnejipomocyspolecznej.zdz.edu.pl

Plakat informacyjny znajduje się poniżej.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Projekcie.