Publikacja: | Aktualności / Wydział Ekonomii i Zarządzania /

Zapraszamy na konferencję „Instytucjonalne i przedsiębiorcze formy wypoczynku w czasie wolnym od pracy w ramach turystyki na wsi w okresie pandemii koronawirusa SARS CoV-2”, której współorganizatorem jest Uczelnia Łazarskiego.

Pomysły na instytucjonalne formy wypoczynku na wsi stanowią klucz służący rozwojowi turystyki na wsi i podnoszeniu jej konkurencyjności, co wpływa na wzrost poziomu życia społeczności wiejskiej. Staje się to szczególnie ważne w okresie ograniczeń i wzrostu kosztów działalności turystycznej na wsi, spowodowanych pandemią koronawirusa SARS CoV-2. 

PROBLEMATYKA KONFERENCJI:

 • zdrowie a kapitał ludzki,
 • rozwój turystyki wiejskiej,
 • bariery i czynniki rozwoju turystyki na wsi w okresie pandemii koronawirusa SARS CoV-2,
 • innowacyjne formy zagospodarowania czasu wolnego w turystyce na wsi,
 • współpraca podmiotów turystyki na wsi z samorządem terytorialnym, placówkami służby zdrowia i instytucjami kształcącymi personel medyczny,
 • działania samorządowe na rzecz rozwoju turystyki na wsi,
 • instytucje i instytucjonalno-prawne aspekty zagospodarowania czasu wolnego w turystyce wiejskiej podczas pandemii koronawirusa SARS CoV-2.

CELE KONFERENCJI:

 • przedstawienie znaczenia zdrowia w życiu człowieka i w gospodarce,
 • podkreślenie znaczenia czasu wolnego w rozwoju osobowości człowieka i gospodarki,
 • popularyzacja instytucji i innowacyjnych produktów, realizowanych w turystyce na wsi,
 • finansowanie działalności inwestycyjnej w turystyce wiejskiej,
 • ukazanie problemów bezpieczeństwa powszechnego w czasie pandemii koronawirusa SARS CoV-2,
 • przedstawienie charakterystyki ruchu turystycznego na wsi w okresie pandemii koronawirusa SARS CoV-2,
 • przedstawienie wyników badań naukowych dotyczących innowacyjnych form zagospodarowania czasu wolnego w turystyce wiejskiej,
 • integracja środowiska naukowców, praktyków i studentów w zakresie badanej problematyki.

DATA I MIEJSCE KONFERENCJI

25 czerwca (sobota) 2022, Białystok

ORGANIZATORZY:

 • Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich Filia w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe „Hossa” (Polska)
 • Uniwersytet w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki (Polska)
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Koło Naukowe Public Relations (Polska)
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Polska)
 • Kyushu University (Japonia)
 • Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Odessie (Ukraina)
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy (Polska)
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (Polska)
 • Ukraińsko-Polskie Akademiczne Centrum Nauki i Kultury Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. W.N. Karazina (Ukraina)
 • Physical Therapy & Performance Center, New York (USA)
 • Kijowskie Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. Adama Mickiewicza (Ukraina)
 • Towarzystwo Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku (Polska)