Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Konkursy / Konferencje/debaty / Studenci /

29 maja 2015, podczas konferencji naukowej pt. "Economic Turmoil in Current Europe", odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą anglojęzyczną pracę licencjacką z ekonomii stosowanej.

Wyniki konkursu na najlepszą pracę licencjacką z ekonomii stosowanej

Na specjalnie wydzielonej sesji absolwenci studiów I stopnia naszej uczelni zaprezentowali zgłoszone do konkursu prace.

Tematyka wystąpień dotyczyła szeregu ważkich kwestii z zakresu polityki społeczno-ekonomicznej, w tym makro-uwarunkowań nierówności ekonomicznych, oddziaływania szoków popytowych i podażowych na aktywność gospodarczą, czynników objaśniających poziom handlu bilateralnego, determinant powstawania stref ekonomicznych i napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, czy interwencji banków centralnych na rynkach walutowych.

Wszystkie prace zawierały czytelnie sformułowany cel badawczy, zaś wnioski i rekomendacje płynące z autorskich analiz empirycznych sformułowane były na podstawie adekwatnych i niejednokrotnie bardzo zaawansowanych metod ekonometrycznych, by wymienić modele uśredniania bayesowskiego.

Wyboru najlepszych referatów dokonała komisja oceniająca pod przewodnictwem prof. UJ dr hab. Waldemara Florczaka.

Wszyscy członkowie komisji jednomyślnie podkreślali bardzo wysoki poziom naukowy przedstawionych referatów. W wyniku jawnego głosowania wybrali laureatów konkursu:

1. miejsce
Iana Okhrimenko za pracę pt. "Defining the determinants of international bilateral trade in Europe using the metod of bayesian model averaging; The importance of institutional factors";

2.miejsce
Vadym Goncharenko za pracę pt. "An empirical assesment of the determinants of the aggregate supply shocks for USA and Poland";

3. miejsce
Viktar Krasouski za pracę pt. "The impact of industrial parks on economic development in China".

Serdecznie gratulujemy zwyciezcom!