Publikacja: | Aktualności / Konferencje/debaty /

W dniu 8 grudnia o godz. 14.30 (s. 36) odbędzie się w Uczelni Łazarskiego wykład zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, p. dr Sylwii Spurek. Temat wykładu: Problemy prawne przemocy wobec kobiet. Wykład odbędzie się w ramach międzynarodowej kampanii "16 Dni Działań Przeciwko Przemocy wobec Kobiet".

Wykład: Problemy prawne przemocy wobec kobiet

Temat wykładu  - przemoc wobec kobiet i przemoc w rodzinie:

  • zjawisko przemocy wobec kobiet i jej formy - biorąc po uwagę ogół popełnianych przestępstw, odsetek pokrzywdzonych mężczyzn i pokrzywdzonych kobiet jest podobny. Jednak przestępstwa seksualne, nękania i znęcania się popełniane są przede wszystkim wobec kobiet
  • specyfika przemocy w rodzinie - znęcanie się z art. 207 kk to praktycznie jedyne przestępstwo, gdzie ofiara i sprawca mieszkają ze sobą i sprawca ma nieograniczone możliwości oddziaływania na ofiarę
  • mechanizmy ochrony ofiary i działania adresowane do sprawcy - nakaz opuszczenia lokalu, programy korekcyjno-edukacyjne
  • dyskusja wokół Konwencji Stambulskiej Rady Europy (tzw. gender) i konsekwencjach tej dyskusji
  • ostatnie rekomendacje Komitetów ONZ - Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Komitetu Praw Człowieka (odpowiednio z X 2016 i XI 2016) w zakresie radzenia sobie przez Polskę z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie.