Publikacja: | Aktualności /

Uczelnia Łazarskiego i Naczelna Rada Adwokacka podpisały, 13 czerwca, w Warszawie ramową umowę o współpracy oraz porozumienie przy tworzeniu Szkoły Prawa Ukraińskiego.

Strony zadeklarowały wzajemnie podejmowanie działań, takich jak organizowanie wspólnych konferencji, seminariów i szkoleń dla studentów prawa oraz pracowników i współpracowników Adwokatury. NRA będzie przyjmować studentów prawa na praktyki i staże.

NRA podjęła się także współpracy przy tworzeniu Szkoły Prawa Ukraińskiego powstałej w ramach Wydziału Prawa i Administracji. Oferując wsparcie merytoryczno-organizacyjne Szkoły, jej uczestników i absolwentów oraz podejmowanie inicjatyw o charakterze naukowo-badawczym oraz dydaktycznym na rzecz poprawy jakości kształcenia studentów.

W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej obie umowy podpisał adw. Przemysław Rosati, prezes NRA. Ze strony Uczelni podpisy złożyły: dr hab. Anna Konert, prof. UŁa, dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz dr Ewa Jasiuk, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. jakości kształcenia.

Tego samego dnia Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, został powołany na członka Rady Ekspertów Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Rada Ekspertów Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie czuwa nad poziomem dydaktycznym i proponuje kierunki zmian metod kształcenia studentów. Ocenia pomysły egzaminów zintegrowanych, podsumowania ewaluacji nauki, wspiera rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz opiniuje nowe koncepcje kształcenia na studiach prawniczych.