Publikacja: | Aktualności /

7 czerwca 2017 r. na mocy uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego zostały wybrane władze nowego Wydziału Medycznego UŁa. Dziekanem WM UŁa został prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski, prodziekanem ds. kształcenia przedklinicznego prof. dr hab. Jarosław Wysocki, a prodziekanem ds. studenckich dr nauk med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk.

Jest to kolejny ważny krok w rozwoju zarówno samej Uczelni, jak i nowego wydziału. Otwieramy kierunek lekarski jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Warszawie i druga w Polsce.

Decyzją Senatu Uczelni Łazarskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. dziekanem Wydziału Medycznego został prof. dr hab. Piotr Zaborowski, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i zakaźnych, pedagog, autor i współautor podręczników i publikacji z zakresu gastroenterologii, hepatologii, chorób zakaźnych i wewnętrznych, prawa medycznego, filozofii medycyny i etyki.

W latach 2005-2008 pełnił funkcję prorektora ds. dydaktyczno-wychowawczych WUM. Brał udział we wdrażaniu Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej w obszarze medycyny oraz metody nauczania problemowego. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, polskich i międzynarodowych. 

Stanowisko prodziekana ds. kształcenia przedklinicznego objął prof. dr hab. Jarosław Wysocki, wieloletni pracownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie WUM). Kierował Zakładem Morfologii Kręgowców Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach). Zorganizował i kierował pracowniami naukowymi przeznaczonymi do badań w zakresie anatomii klinicznej i kształcenia podyplomowego lekarzy w Zakładzie Anatomii Prawidłowej AM w Warszawie oraz w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu (obecnie Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy).

Posiada doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, dietetyki, pielęgniarstwa, biologii i ratownictwa medycznego. Współpracuje w zakresie naukowym i organizacyjnym ze specjalistami reprezentującymi różne obszary, dziedziny i dyscypliny naukowe. Prowadził i prowadzi badania z zakresu nauk podstawowych o charakterze aplikacyjnym.

Prodziekanem do spraw studenckich została dr nauk med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk, okulista, członek Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, sekretarz Zarządu Głównego PTA przez dwie kadencje, adiunkt w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej WUM. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami I i II Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, Wydziału Nauki o Zdrowiu. Była opiekunem roku i przedstawicielem do Rady Pedagogicznej Fizjoterapii II Wydz. Lek. oraz Audiofonologii I Wydz. Lek. Opiekun naukowy, recenzent, promotor prac licencjackich i magisterskich. Wykładowca wizytujący na Wydziale Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka publikacji z zakresu anatomii i okulistyki.

Wartością studiów lekarskich na Uczelni Łazarskiego będzie indywidualizacja procesu nauczania i wynikający z tego elitarny charakter kierunku. Niewielka liczba studentów pozwala na przywrócenie relacji mistrz – uczeń, która w standardowym systemie kształcenia powoli zanika. Drugą szansą jest integracja samych studentów i możliwość maksymalnego wykorzystania ich unikatowych, osobistych umiejętności. Naszym celem jest także formowanie osobowości przyszłego lekarza – zaznacza dziekan WM UŁa, prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski. Wysoki poziom nauczania oraz możliwość zapoznania się z codzienną praktyką lekarską zapewni kadra dydaktyczna złożona z doświadczonych specjalistów i praktyków z wieloletnim stażem.