Publikacja: | Biuro Rozwoju Uczelni /

Narodowe Centrum Nauki umożliwia szybki dostęp do funduszy na badania nas COVID-19 pn. „Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad Covid-19”. Konkurs skierowany jest do badaczy chcących poszerzyć wiedzę dotyczącą sposobów diagnozy, leczenia i zapobiegania oraz na temat psychologicznych i społecznych skutków pandemii. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł.

Z uwagi na konieczność wspólnego, szybkiego działania naukowców wszystkich dziedzin nauki Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs pn.„Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad Covid-19”. Celem konkursu jest zaangażowanie badaczy w prowadzenie projektów niezbędnych do zrozumienia mechanizmów działania koronawirusa SARS-CoV-2, udoskonalenia testów diagnostycznych, wynalezienia leków skutkujących łagodzeniem skutków pandemii. Okres realizacji zaplanowanych badań nie może byćdłuższy niż 18msc, a uzyskane rezultaty muszą być udostępnione powszechnie zaraz po ich uzyskaniu.

W ramach konkursu finansowane będą przede wszystkim:

  • badania podstawowe związane z patofizjologią choroby, w tym takie, które mogą przyczynić się do podjęcia prac nad przyszłymi strategiami terapeutycznymi lub metodami diagnostycznymi COVID- 19,
  • badania nad mechanizmami zakażania, w tym sposobami ochrony pracowników służby zdrowia,
  • badania nad psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania (w tym polityką zdrowotną i organizacją opieki medycznej, etyką badań i opieki nad chorymi, społecznymi zachowaniami w pandemii).

Grant skierowany jest do badaczy, którzy:

  • mają udokumentowane osiągnięcia naukowe,
  • posiadają co najmniej tytuł doktora,
  • pełnili lub obecnie pełnią funkcję kierownika projektu badawczego finansowanego w ramach konkursów NCN oraz międzynarodowych konkursów dwustronnych lub wielostronnych lub bycie laureatem innych prestiżowych konkursów międzynarodowych lub krajowych.

Wnioski wypełnione zgodnie z zakresem danych wymaganych w formularzu można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Termin składania wniosków upływa 14 kwietnia br., zaś wyniki zostaną ogłoszone w pierwszej połowie maja.