Publikacja: | Strona główna / Aktualności / CSM /

Zapraszamy studentów i studentki Wydziału Medycznego do udziału w rekrutacji na zajęcia dodatkowe w Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence.

Rekrutacja realizowana jest w ramach projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznych Med. Excellence. Doskonałość w kształceniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych (nr umowy: POWR.05.03.00-00-0005/18-00).

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA dostępnym na stronie internetowej projektu. I edycja rekrutacji trwa do 30 kwietnia 2020 r.

Formy wsparcia:

  • zajęcia dodatkowe z zakresu symulacji medycznej z następujących obszarów tematycznych: „Umiejętności praktyczne w obrażeniach wielonarządowych w warunkach szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w zespole”, „Videolaryngoskopia jako alternatywa dla klasycznej intubacji”;
  • Uczestnik Projektu może wziąć udział w zajęciach z maksymalnie 2 bloków tematycznych w trakcie realizacji Projektu.   

Uczestnikami Projektu mogą być studenci/tki Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego z kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa, którzy/e spełniają następujące kryteria:

  • aplikując do udziału w Projekcie wyrażają chęć otrzymania wsparcia w zakresie uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z zakresu symulacji medycznej;
  • posiadają status studenta/ki minimum III semestru studiów na kierunku lekarskim lub minimum II semestru studiów na kierunku pielęgniarstwa;
  • posiadają średnią ocen z ostatniego zakończonego semestru nauki na poziomie min. 4,00;
  • dostarczą do Biura Projektu wypełnione i podpisane dokumenty aplikacyjne określone w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA;
  • przystąpią do testu wstępnego i uzyskają pozytywny wynik testu na poziomie min. 50%.

DOKUMENTY APLIKACYJNE PRZYJMOWANE SĄ W BIURZE PROJEKTU – POK. 302, SEKTOR D, III PIĘTRO W DNIACH PONIEDZIAŁEK W GODZ. 10:00-16:00 ORAZ PIĄTEK W GODZ. 10:00-16:00.

Udział w Projekcie jest nieodpłatny dla Uczestników Projektu.

Komunikacja z Uczestnikami Projektu odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej i kontaktów telefonicznych oraz kontaktów bezpośrednich w Biurze Projektu (dane kontaktowe do Biura Projektu – pok. 302, sektor D, III piętro, adres mailowy: csm.wm@lazarski.edu.pl, telefon kontaktowy: +48 22 543 53 39), a także komunikatów na stronie internetowe Projektu.

Udział w Projekcie nie zwalnia Uczestnika Projektu z obowiązków studenta/tki wynikających Regulaminu Studiów Uczelni Łazarskiego, w szczególności z udziału w zajęciach dydaktycznych. Wszystkie formy wsparcia Projektu mają charakter ponadprogramowy tj. działania w Projekcie dotyczą wsparcia nieobjętego programem kształcenia na kierunkach Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego.

Dodatkowe pytania dotyczące rekrutacji należy kierować do Biura Projektu pok. 302, sektor D, III piętro, adres mailowy: csm.wm@lazarski.edu.pl, telefon kontaktowy: +48 22 543 53 39

W przypadku wystąpienia problemów z uruchomieniem rekrutacji, realizacją rekrutacji lub innych problemów zagrażających nieosiągnięciem wskaźników Projektu, Realizator Projektu może przeprowadzić rekrutację w dodatkowych okresach lub w trybie ciągłym. Realizator Projektu zastrzega również możliwość odwołania/zamknięcia procesu rekrutacji o czym poinformuje na stronie internetowej Projektu, w przypadku wyczerpania miejsc w ramach form wsparcia Projektu lub wystąpienia sytuacji uniemożliwiających dalsze udzielanie wsparcia Uczestnikom Projektu (np. zaprzestanie realizacji Projektu).