Publikacja: | Strona główna / Aktualności / CSM /

Zapraszamy kadrę dydaktyczną i techniczną Wydziału Medycznego do udziału w rekrutacji na szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje w zakresie symulacji medycznych.

Szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznych Med. Excellence. Doskonałość w kształceniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych (nr umowy: POWR.05.03.00-00-0005/18-00).

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w REGULAMIN REKRUTACJI dostępnym na stronie internetowej projektu. Rekrutacja na szkolenia prowadzona jest w trybie ciągłym do 31 grudnia 2021 r.

Formy wsparcia określa Plan szkoleń ustalany okresowo (raz na pół roku) w odniesieniu do aktualnie zatrudnionej kadry i jej zapotrzebowania (zidentyfikowanego m.in. poprzez analizę potrzeb i ścieżek kariery). Wparcie dla kadry dydaktycznej i technicznej w ramach projektu będzie realizowane w formie: szkoleń certyfikowanych, stażów, kursów lub warsztatów.

Uczestnikami Projektu może być kadra dydaktyczna oraz kadra techniczna zaangażowana w ramach Centrum Symulacji Medycznych - Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego, która spełnia następujące kryteria:

  • aplikując do udziału w Projekcie wyraża chęć otrzymania wsparcia w zakresie uczestnictwa w szkoleniach, stażach, warsztatach, kursach podnoszących kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe;
  • osoba korzystająca ze wsparcia jest zatrudniona w Uczelni Łazarskiego i w ramach obowiązków jest zaangażowana do prowadzenia lub obsługi technicznej zajęć realizowanych na Wydziale Medycznym w ramach Centrum Symulacji Medycznych;
  • złożyła w Biurze Projektu komplet prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów aplikacyjnych określonych w REGULAMINIE REKRUTACJI.

DOKUMENTY APLIKACYJNE PRZYJMOWANE SĄ W BIURZE PROJEKTU – POK. 302, SEKTOR D, III PIĘTRO W DNIACH PONIEDZIAŁEK W GODZ. 10:00-16:00 ORAZ PIĄTEK W GODZ. 10:00-16:00.

Udział w Projekcie jest nieodpłatny dla Uczestników Projektu.

Komunikacja z Uczestnikami Projektu odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej i kontaktów telefonicznych oraz kontaktów bezpośrednich w Biurze Projektu (dane kontaktowe do Biura Projektu – pok. 302, sektor D, III piętro, adres mailowy: csm.wm@lazarski.edu.pl, telefon kontaktowy: +48 22 543 53 39), a także komunikatów na stronie internetowe Projektu.

Udział w Projekcie nie zwalnia Uczestnika Projektu z obowiązków zawodowych wynikających ze stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego oraz innych uregulowań dotyczących tych stosunków obowiązujących w Uczelni Łazarskiego.

Dodatkowe pytania dotyczące rekrutacji należy kierować do Biura Projektu pok. 302, sektor D, III piętro, adres mailowy: csm.wm@lazarski.edu.pl, telefon kontaktowy: +48 22 543 53 39.

Realizator Projektu zastrzega również możliwość odwołania/zamknięcia procesu rekrutacji o czym poinformuje na stronie internetowej Projektu w przypadku wyczerpania miejsc w ramach form wsparcia Projektu lub wystąpienia sytuacji uniemożliwiających dalsze udzielanie wsparcia Uczestnikom Projektu (np. zaprzestanie realizacji Projektu).