Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Biuro Rozwoju Uczelni / CSM /

Przypominamy, iż rekrutacja kadry dydaktycznej i technicznej Wydziału Medyczne na szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje w zakresie symulacji medycznych PROWADZONA JEST W TRYBIE CIĄGŁYM.

W okresie walki z pandemią w celu dostosowania trybu działania do istniejących warunków REKRUTACJA PROWADZONA JEST W TRYBIE ZDALNYM Z WYKORZYSTANIE ŚRODKOW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu – po wypełnieniu należy je przesłać na adres csm.wm@lazarski.edu.pl. W przypadku problemów lub pytań zapraszamy do kontaktu pod wskazanym adresem mailowym.

Zapraszamy kadrę dydaktyczną i techniczną Wydziału Medycznego do udziału w rekrutacji na szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje w zakresie symulacji medycznych. Szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznych Med. Excellence. Doskonałość w kształceniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych (nr umowy: POWR.05.03.00-00-0005/18-00).

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w REGULAMIN REKRUTACJI dostępnym na stronie internetowej projektu. Rekrutacja na szkolenia prowadzona jest w trybie ciągłym do 31 grudnia 2021 r.

Formy wsparcia określa Plan szkoleń ustalany okresowo (raz na pół roku) w odniesieniu do aktualnie zatrudnionej kadry i jej zapotrzebowania (zidentyfikowanego m.in. poprzez analizę potrzeb i ścieżek kariery). Wparcie dla kadry dydaktycznej i technicznej w ramach projektu będzie realizowane w formie: szkoleń certyfikowanych, stażów, kursów lub warsztatów.

Uczestnikami Projektu może być kadra dydaktyczna oraz kadra techniczna zaangażowana w ramach Centrum Symulacji Medycznych - Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego, która spełnia następujące kryteria:
- aplikując do udziału w Projekcie wyraża chęć otrzymania wsparcia w zakresie uczestnictwa w szkoleniach, stażach, warsztatach, kursach podnoszących kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe;
- osoba korzystająca ze wsparcia jest zatrudniona w Uczelni Łazarskiego i w ramach obowiązków jest zaangażowana do prowadzenia lub obsługi technicznej zajęć realizowanych na Wydziale Medycznym w ramach Centrum Symulacji Medycznych;
- złożyła w Biurze Projektu komplet prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów aplikacyjnych  określonych w REGULAMINIE REKRUTACJI.

Udział w Projekcie jest nieodpłatny dla Uczestników Projektu.

Komunikacja z Uczestnikami Projektu odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej i kontaktów telefonicznych oraz kontaktów bezpośrednich w Biurze Projektu (dane kontaktowe do Biura Projektu – pok. 302, sektor D, III piętro, adres mailowy: csm.wm@lazarski.edu.pl ,telefon kontaktowy: +48 22 543 53 39), a także komunikatów na stronie internetowe projektu.

Udział w Projekcie nie zwalnia Uczestnika Projektu z obowiązków zawodowych wynikających ze stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego oraz innych uregulowań dotyczących tych stosunków obowiązujących w Uczelni Łazarskiego.

Dodatkowe pytania dotyczące rekrutacji należy kierować do Biura Projektu pok. 302, sektor D, III piętro, adres mailowy: csm.wm@lazarski.edu.pl, telefon kontaktowy: +48 22 543 53 39

Beneficjent realizując projekt pn. „Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence. Doskonałość w kształceniu” stosuje zasady określone w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Link do wytycznych:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/

Realizator Projektu zastrzega również możliwość odwołania/zamknięcia procesu rekrutacji o czym poinformuje na stronie internetowej Projektu w przypadku wyczerpania miejsc w ramach form wsparcia Projektu lub wystąpienia sytuacji uniemożliwiających dalsze udzielanie wsparcia Uczestnikom Projektu (np. zaprzestanie realizacji Projektu).