Publikacja: | Aktualności / Biuro Rozwoju Uczelni /

Uczelnia Łazarskiego jako podmiot realizujący w konsorcjum z Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia (Lider projektu) oraz Instytutem Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego projekt pt. „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu GOSPOSTRATEG, ogłasza nabór ofert dla wyłonienia Wykonawcy odpowiedzialnego za przygotowanie systematycznego przeglądu i syntezy piśmiennictwa uzupełnionego o studia przypadku zastosowania HB-HTA dla konkretnych technologii.

Zadaniem Wykonawcy będzie dokonanie przeglądu aktualnego piśmiennictwa poświęconego HB-HTA (Hospital-Based Health Technology Assessment) - procesom wprowadzania innowacyjnych technologii medycznych w szpitalach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Polsce. HB-HTA jest oceną technologii medycznych dostosowaną do kontekstu danego szpitala, wykorzystywaną w celu wspierania podejmowania decyzji o inwestycjach w oceniane technologie.

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu zapraszamy do zapoznania się z załącznikami zamieszczonymi poniżej ogłoszenia o zamówieniu oraz przesyłania odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 12 marca 2019 r. do godz. 10:00. Oferty mogą zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub drogą elektroniczną (informacja w załącznikach).

Załączniki do pobrania: