Publikacja: | Aktualności / Biuro Rozwoju Uczelni /

Uczelnia Łazarskiego ogłasza nabór ofert dla wyłonienia Wykonawcy odpowiedzialnego za badanie uwarunkowań i percepcji procesu rozpraszania zabudowy w Polsce.

Uczelnia Łazarskiego jako podmiot realizujący w konsorcjum z Ministerstwem Rozwoju i Instytutem Rozwoju Miast i Regionów projekt pt. „Nowy model urbanizacji w Polsce - praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NEWURBPACT Umowa nr 1/384689/20/NCBR/2019)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu GOSPOSTRATEG- strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. zapraszamy do złożenia oferty na Badanie ilościowe uwarunkowań i percepcji procesu rozpraszania zabudowy w Polsce.

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu zapraszamy do zapoznania się z dokumentami zamieszczonymi poniżej ogłoszenia o zamówieniu oraz przesyłania odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 9 października 2020 r. do godz. 10:00. Oferty mogą zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub drogą elektroniczną.