Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Biuro Rozwoju Uczelni /

Uczelnia Łazarskiego ogłasza nabór ofert dla wyłonienia Wykonawcy odpowiedzialnego za badanie uwarunkowań i percepcji procesu rozpraszania zabudowy w Polsce.

Uczelnia Łazarskiego jako podmiot realizujący w konsorcjum z Ministerstwem Rozwoju i Instytutem Rozwoju Miast i Regionów projekt pt. „Nowy model urbanizacji w Polsce - praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NEWURBPACT)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu GOSPOSTRATEG, ogłasza nabór ofert dla wyłonienia Wykonawcy odpowiedzialnego za badanie uwarunkowań i percepcji procesu rozpraszania zabudowy w Polsce – sondaż ogólnopolski.

Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie i przeprowadzenie badania ankietowego dotyczącego procesów suburbanizacji i dezurbanizacji w Polsce.

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu zapraszamy do zapoznania się z dokumentami zamieszczonymi poniżej ogłoszenia o zamówieniu oraz przesyłania odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 10:00. Oferty mogą zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub drogą elektroniczną.