Publikacja: | Aktualności / Biuro Rozwoju Uczelni /

1 stycznia UŁa rozpoczęła realizację projektu „Nowy model urbanizacji w Polsce - praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NEWURBPACT)”.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” (GOSPOSTRATEG). Przedsięwzięcie jest realizowane w konsorcjum z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju (Lider projektu) oraz Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

Celem praktycznym projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce oraz przygotowanie ich wdrożenia do zasadniczego nurtu polityki państwa w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa. Ważnym celem projektu będzie wypracowanie rozwiązań służących podniesieniu jakości i znaczenia planowania przestrzennego oraz wzmocnienia jego roli jako instrumentu zarządzania i kształtowania procesów urbanizacji w Polsce. Chodzi przede wszystkim o przeciwdziałanie zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji i kurczenia się miast, które stanowią jedno z głównych wyzwań dla zrównoważonego rozwoju miast oraz ich obszarów funkcjonalnych.

Zakończenie realizacji projektu jest przewidziane na 31 grudnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie projektu.