Publikacja: | Oficyna wydawnicza / Aktualności /

Kolejne trzy recenzowane monografie naukowe zostały wydane nakładem Oficyny Wydawniczej. Te interesujące pozycje to prace zbiorowe wieloautorskie pod redakcją, które reprezentują dyscypliny uprawiane w Uczelni Łazarskiego w ramach Wydziału Prawa i Administracji, a także Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

 

Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, red. nauk. Anna Konert

W monografii dokonano analizy regulacji prawnych, zwłaszcza nowych rozporządzeń europejskich, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa operacji wykonywanych z udziałem bezzałogowych statków powietrznych, a także pod kątem oceny zgodności i nadzoru rynku. Ukazano ewolucję tworzenia tychże regulacji, a także regulacji międzynarodowych. Wyjaśniono, czym jest i kto powinien uzyskać tzw. certyfikat operatora lekkiego bezzałogowego statku powietrznego. Przedmiotem analizy zostało również zagadnienie żywo dyskutowane na forach międzynarodowych – tzw. koncepcja U-space, czyli wydzielona przestrzeń powietrzna charakteryzująca się specjalną infrastrukturą umożliwiającą bezkolizyjne, zintegrowane operacje z użyciem dronów, w szczególności operacje o charakterze komercyjnym, gospodarczym oraz państwowym, wykorzystujących sztuczną inteligencję oraz rozwiniętą na szeroką skalę mikroelektronikę, w tym wykonujących loty poza zasięgiem wzroku lub autonomiczne. W monografii ukazano  ponadto możliwości technologiczne i prawne realizacji przewozów cargo, a także istniejące zagrożenia związane z cyberatakami.

 

Rola prawa lotniczego w procesie budowy bezpieczeństwa transportu lotniczego, red. nauk. Anna Konert

Autorzy monografii dokonali analizy przepisów prawa lotniczego, w tym międzynarodowego, europejskiego oraz krajowego. Tematyka opracowania jest dość zróżnicowana i obejmuje: kwestie bezpieczeństwa komercyjnych przewozów lotniczych w jednoosobowym składzie załogi lotniczej, bezpieczne użytkowanie bezzałogowych statków powietrznych, kompetencje EASA w zakresie bezpieczeństwa lotniczego, cyberbezpieczeństwo, zasadę Just Culture, reregulację przewozów lotniczych w dobie pandemii COVID 19, kwestie związane z dokumentami niezbędnymi w celu uzyskania zezwolenia na szkolenie lotnicze cudzoziemca w Polsce, odpowiedzialność przewoźnika lotniczego, przetwarzanie i ochronę danych dotyczących przelotu pasażera. Ponadto omówiona została granica pomiędzy przestrzenią powietrzną i kosmosem.

 

Prospołeczność w życiu społeczno-gospodarczym w XXI wieku, red. nauk. Martin Dahl, Ewelina Florczak

XXI wiek w dziedzinie  ekonomii i zarządzania niesie ze sobą zmiany paradygmatu neo­liberalnego nastawionego wyłącznie na maksymalizację zysków w działalności gospo­darczej. Kryzysy ekonomiczne i zmiany w stylu funkcjonowania społeczeństw pokaza­ły, że nastąpiła potrzeba przewartościowania celów w życiu społeczno-gospodarczym, a także zmiany priorytetów w szeroko ujętym kapitaliźmie. Zmiany te dotyczą wprowadzenia aspektu prospołeczności i uspołecznienia kapitalizmu w procesach gospodarowania i są traktowane wielowymiarowo. Można się do nich odnieść w aspekcie makroekonomicznym (uspołecznienia polityki gospodarczej, społecznej gospodarki rynkowej i tworzenia pro­społecznych systemów na poziomie makro w celu przeciwdziałania nierówności ekono­micznej i wykluczeniu społecznemu).