Publikacja: | Aktualności / Strona główna / Publikacje uczelni / Oficyna wydawnicza /

Nakładem Oficyny Wydawniczej UŁa została opublikowana w otwartym dostępie recenzowana monografia naukowa pt. „Prawo administracyjne – teoria i praktyka”, pod redakcją naukową Bartosza Kotowicza, Angeliki Kurzawy i Bartłomieja Opalińskiego (WPiA).

Monografia ma stanowić realizację dwóch zasadniczych celów. Pierwszym z nich jest ukazanie normatywnych modeli w obszarze prawa administracyjnego, wpisujących się we współczesne problemy (ustrojowe, materialne i proceduralne) w zakresie prawa administracyjnego. Realizację tego celu stanowią opracowania zamieszczone w pierwszej części publikacji.

Dotyczą one: compliance w jednostkach administracji publicznej, zakazu reklamy aptek i ich działalności w świetle decyzji organów nadzoru oraz orzecznictwa sądów krajowych, postępowania o udzielenie zezwolenia cudzoziemcom na pobyt w Polsce w świetle prawa administracyjnego, samodzielnej oceny legalności aktów prawa miejscowego w kontekście odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, nadzwyczajnej policji administracyjnej, a także innowacji technicznych w podziemnych zakładach górniczych w ujęciu prawnym.

W drugiej części monografii zawarto teksty poświęcone nowym rozwiązaniom w prawie administracyjnym. Dotyczą one: zadań gminy w zakresie współpracy transgranicznej, poziomu rozwoju elektronicznej administracji i jej wpływu na współczesne społeczeństwo informacyjne, wprowadzenia przymusu administracyjnego szczepień przeciwko koronawirusowi, statusu Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich w systemie organów administracji publicznej, a także sposobów prowadzenia edukacji konsumenckiej na szczeblu samorządowym przed i w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Monografia w postaci elektronicznej do pobrania, a także stale uaktualniane informacje na temat miejsc jej publikacji w otwartym dostępie znajdują się pod prezentacją książki na stronie Oficyny Wydawniczej Uczelni Łazarskiego.