Publikacja: | Aktualności /

Zmiany w Kodeksie Pracy, które w tym roku wchodzą w życie, przynoszą szereg nowych uprawnień dla rodziców. Większość z nich zależna jest od wieku i przysługuje do 8. lub 14. roku życia dziecka. Kto może skorzystać z elastycznego czasu pracy, pracy zdalnej i dodatkowych dni wolnych?

Na pytania odpowiada dr Magdalena Rycak, radca prawny, dyrektor Instytutu Prawa Zatrudnienia i Work-Life Balance Uczelni Łazarskiego, kierowniczka studiów podyplomowych Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – kadry i płace na Uczelni Łazarskiego, partner w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR, od 20 lat specjalizująca się indywidualnym i zbiorowym prawie pracy oraz w prawnych aspektach ochrony danych osobowych.

 

Dłuższy urlop rodzicielski

Zgodnie z art. 182(1a) k.p.pracownicy – rodzice dziecka mają prawo do 41 albo 43 tygodni urlopu rodzicielskiego (w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie), z którego mogą skorzystać obydwoje rodzice. Urlop rodzicielski został zwiększony o 9 tygodni, który to wymiar przysługuje każdemu z rodziców jako ich wyłączne prawo, którego nie wolno przenieść na drugiego rodzica. Matka nie musi jednak wracać do pracy na czas korzystania przez ojca z urlopu rodzicielskiego – może w tym czasie korzystać z urlopu wypoczynkowego lub wychowawczego.

Przykład:

Matka dziecka (jedno dziecko) wykorzystała 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego, a ojciec dziecka – 9 tygodni urlopu rodzicielskiego – razem wykorzystali 41 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Matka bliźniąt wykorzystała 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 30 tygodni urlopu rodzicielskiego, a ojciec dziecka – 13 tygodni urlopu rodzicielskiego – razem wykorzystali 43 tygodnie urlopu rodzicielskiego.

Urlop rodzicielski może być wykorzystany przez rodziców dziecka jednorazowo lub w 5 częściach nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

Ponadto ojcu z tytułu urodzenia dziecka nadal przysługuje dwutygodniowy urlop ojcowski, z którego może skorzystać do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy.

Zasady udzielania urlopów wychowawczych nie uległy zmianom. Rodzic, który powraca z urlopu wychowawczego, musi mieć zagwarantowane takie samo lub równorzędne stanowisko i wynagrodzenie oraz warunki pracy nie mniej korzystne niż te, które obowiązywałyby go, gdyby nie skorzystał z urlopu.

Zwiększyły się natomiast możliwości korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy, która do tej pory powiązana była z urlopem wychowawczym i przysługiwała przez przez 36 miesięcy do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Obecnie elastyczna organizacja czasu pracy przysługuje rodzicowi dziecka do lat 8.

 

Elastyczna organizacja czasu pracy

Dostosowanie polskiego prawa do tzw. dyrektywy work life balance wprowadziło kilka ułatwień dla pracowników wychowujących dziecko do 8. roku życia. Zgodnie z art. 188(1) k.p. Będą oni mogli skorzystać z elastycznej organizacji pracy, która obejmuje:

 • pracę zdalną,
 • system przerywanego czasu pracy,
 • system skróconego tygodnia pracy,
 • system pracy weekendowej,
 • ruchomy czas pracy,
 • indywidualny rozkład czasu pracy,
 • obniżenie wymiaru czasu pracy.

Oczywiście wniosek pracownika zostanie rozpatrzony pozytywnie, jeśli charakter wykonywanej pracy umożliwia wykonywanie jej w całości lub częściowo zdalnie lub zastosowanie innego z wymienionych systemów pracy.

Z uprawnień może korzystać tylko jedno z rodziców. Konieczne jest złożenie oświadczenia woli u pracodawcy.

 

Nadgodziny i delegacje

W art. 178 k.p. podniesiono z 4 do 8 lat wiek dziecka, którego rodzica nie można bez jego zgody:

 • zatrudniać w godzinach nadliczbowych,
 • zatrudniać w porze nocnej,
 • zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy,
 • delegować poza stałe miejsce pracy.

Z uprawnień może korzystać tylko jedno z rodziców. Konieczne jest złożenie oświadczenia woli u pracodawcy.

 

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w dwóch przypadkach – choroby dziecka albo nieoczekiwanego zamknięcia przedszkola/szkoły. Mogą z niego skorzystać pracownicy uprawnieni do otrzymywania zasiłku chorobowego, maksymalnie przez 60 dni w roku, niezależnie od liczby dzieci lub innych osób wymagających opieki.

Zasiłek opiekuńczy z tytułu choroby przysługuje na dziecko do ukończenia 14. roku życia lub 18. roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Jego uzyskanie jest możliwe wyłącznie na podstawie zwolnienia lekarskiego.

Rodzicom dzieci do ukończenia 8. roku życia nadal przysługuje zasiłek opiekuńczy w przypadku nieoczekiwanego zamknięcia przedszkola lub szkoły.

 

2 dni opieki nad dzieckiem

W Kodeksie Pracy pozostały dotychczasowe dwa dni na opiekę nad dzieckiem, które przysługują pracownikowi mającemu co najmniej jedno dziecko do 14 roku życia. Dwa dni opieki nad dzieckiem przysługują jednemu z rodziców niezależnie od liczby dzieci.

 

Urlop opiekuńczy i wolne z powodu siły wyższej

Nowością w Kodeksie Pracy są pięciodniowy bezpłatny urlop opiekuńczy i dwa dni z odpłatnością 50% z tytułu działania siły wyższej – czym różnią się od dotychczasowych urlopów na żądanie i dwóch dni opieki nad dzieckiem? Przeczytaj: Nowe dni wolne w Kodeksie Pracy

 

Wprowadzone przez dyrektywę work life balance zmiany to moim zdaniem pierwszy mały krok w dobrym kierunku. W dalszym ciągu mamy bardzo mało prorodzinne prawo pracy i wciąż słabo wypadamy na tle prawodawstw innych państw. Wprowadzono kilka uprawnień dla rodziców, ale nie wychodzą one naprzeciw potrzebom rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy szczególnie wymagają wsparcia. Dziewięciotygodniowy urlop rodzicielski dla ojców też prawdopodobnie niewiele zmieni, jeśli chodzi o sytuację kobiet na rynku pracy. Pracodawca, który ma wybór czy zatrudnić kobietę, czy mężczyznę o podobnych kwalifikacjach, z reguły woli zatrudnić mężczyznę. W krajach skandynawskich urlop ojcowski jest obowiązkowy. Dzięki temu możliwe jest nawiązanie silnej więzi z dzieckiem przez obydwoje rodziców i zaangażowanie ojca w opiekę, a z drugiej - poprawia to sytuację kobiet na rynku pracy, gdyż znika dysproporcja wynikająca ze sztywnego przypisania ról społecznych i wynikająca z niej dyskryminacja na rynku pracy – mówi dr Magdalena Rycak, dyrektor Instytutu Prawa Zatrudnienia i Work-Life Balance Uczelni Łazarskiego.