Publikacja: | Wydział Ekonomii i Zarządzania / Oficyna wydawnicza / Aktualności /

Nakładem Oficyny Wydawniczej Uczelni Łazarskiego ukazały się w ostatnim czasie trzy recenzowane monografie naukowe, których autorami lub współautorami są pracownicy naukowi naszej Uczelni reprezentujący Wydział Ekonomii i Zarządzania.

Usługi społeczne na poziomie lokalnym – funkcje, zasady, finansowanie

Michał Bitner, Andrzej Gałązka, Jacek Sierak

Zdaniem recenzenta: Autorzy podjęli bardzo ważny temat, który powinien być uwzględniany gdy społe­czeństwo ma dążyć i osiągać odpowiedni poziom rozwoju zrównoważonego. Trzy główne polityki państwa mają wpływ na rozwój zrównoważony, tj. polityka ekologiczna, polityka gospodarcza i polityka społeczna. Wszystkie […] są realizowane na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, zatem osiągnięcie celu − rozwoju zrównoważonego musi uwzględniać ważność każdego poziomu zaspokajania potrzeb społecznych, żeby osiągać określony poziom rozwoju.

Zapomniany znawca Rosji. Wokół działalności i poglądów Tadeusza Grużewskiego na monarchię rosyjską i sprawę polską

Marek Gałęzowski

Monografia dotyczy problematyki myśli politycznej Tadeusza Grużewskiego, jego poglądów na temat Rosji i jej stosunku do Polaków i sprawy polskiej, m.in. konsekwencji niewoli rosyjskiej w rozwoju narodowym społeczeństwa polskiego. Na tym tle scharakteryzowano opinie pisarza na temat pozostałych zaborców Polski – Niemiec i Austro-Węgier, a także kwestie dotyczące zagadnienia narodu i konieczności posiadania własnego państwa. Przedstawiono zarys biografii pisarza, omawiając praktyczną stronę jego działalności politycznej od rozpoczęcia jej w ruchu narodowym aż do związania się z przeciwnym mu środowiskiem aktywistycznym w czasie I wojny światowej, któremu przewodził Władysław Studnicki. Omówiono tematykę odnoszącą się do Rosji, jej ustroju, polityki zagranicznej i wewnętrznej, społeczeństwa, wskazano na zbieżności niektórych poglądów Grużewskiego i Jana Kucharzewskiego, wreszcie przedstawiono poglądy pisarza dotyczące kwestii niepodległości i państwa jako koniecznego celu dążeń narodowych.

Business, Values, and EU’s Response to Protests in Ukraine. Cases from 2003–04, 2010, and 2013–14

Ostap Kushnir

Monografia ma na celu ukazanie i ocenę zmian w polityce zagranicznej Unii Europejskiej wobec Ukrainy w okresie masowych protestów w Kijowie, czemu służy zestawienie i analiza dokumentów, umów i traktatów, które określają ramy współpracy obu stron.

Autor identyfikuje również interesy grup lobbystów w Brukseli, a także opisuje wpływ regionalnej równowagi sił na stosunki UE z Ukrainą. Podejmuje próbę określenia charakteru i struktury sił napędowych polityki UE wobec Ukrainy, a także miejsca praw człowieka w tych strukturach.

Oparta na przykładach pomarańczowej rewolucji, tzw. majdanu podatkowego i Euromajdanu, książka testuje hipotezę, że naruszenia prawa do zgromadzeń na szeroką skalę wystarczą, aby umniejszyć prymat celów gospodarczych UE. Kiedy następują takie naruszenia, decydenci w Brukseli przechodzą w tryb zarządzania „kryzysowego” kosztem odkrywania możliwości biznesowych.


Informacje o nowościach, a także o możliwości dokonania zakupu, znajdują się na stronie internetowej Oficyny Wydawniczej