Publikacja: | Aktualności / Biuro Rozwoju Uczelni /

15 czerwca Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy MAESTRO 10, HARMONIA 10, SONATA BIS 8 oraz po raz pierwszy konkurs SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze. Łączna kwota, o którą mogą ubiegać się naukowcy składający wnioski w tych konkursach, to 240 mln zł.

MAESTRO 10 jest konkursem skierowanym do doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w ciągu ostatnich 10 lat opublikowała co najmniej pięć artykułów w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych, kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych oraz wykazała się aktywnością na innych polach działalności akademickiej. Budżet konkursu wyniesie 40 mln zł.

HARMONIA 10 to konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. W konkursie mogą być finansowane badania prowadzone w ramach kooperacji nawiązanej bezpośrednio z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej lub wielostronnej,
a także przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Budżet tego konkursu wyniesie 40 mln zł.

Celem konkursu Sonata Bis 8 jest utworzenie nowego zespołu badawczego. Kierownikami projektów mogą być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia w wnioskiem. Występujący z wnioskiem uczony musi wykazać od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze. Co istotne, poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. W ósmej edycji konkursu budżet programu ustalono na 120 mln zł.

W konkursie SHENG finansowane będą projekty z zakresu padań podstawowych realizowane w ramach wszystkich paneli nauk ścisłych i technicznych, a także nauk o życiu oraz w wybranych panelach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Finansowane będą projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie, i dla których zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa. Okres realizacji badań musi wynosić 36 miesięcy, a kierownicy polskiego i chińskiego zespołu badawczego mogą występować w charakterze kierowników projektu tylko w jednym wniosku składanym w konkursie SHENG. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, natomiast budżet polskiej części projektu badawczego nie może przekroczyć 250 tys. zł.

Nabór wniosków potrwa do 17 września 2018 r., a ogłoszenie wyników nastąpi do 15 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursów można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-06-15-ogloszenie-konkursow
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro10
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia10
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis8
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng1

Zainteresowanych złożeniem wniosków prosimy o kontakt z panią Bożeną Łandą, Specjalistą ds. projektów badawczych, pokój 305 w sektorze D w godzinach 8:00-16:00.

Formularze wniosków są już dostępne w systemie ZSUN/OSF