Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydział Ekonomii i Zarządzania /

„Myśl Ekonomiczna i Polityczna” – kwartalnik wydawany przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Uczelni łazarskiego – w bazie indeksującej ERIH PLUS.

ERIH PLUS jest platformą przeznaczoną dla europejskich czasopism akademickich z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które spełnią obowiązkowe kryteria przyjęcia. Celem tworzenia bazy jest zwiększenie globalnej widoczności badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w całej Europie oraz ułatwienie dostępu do czasopism naukowych publikowanych we wszystkich językach europejskich.

ERIH PLUS wydawany jest przez Norwegian Social Science Data Services (NSD). Został uruchomiony w 2014 roku, przejął pierwotną bazę ERIH utworzoną w 2008 roku przez francuską organizację European Science Foundation (ESF), którą zweryfikował i zaktualizował, a następnie dokooptował nowe europejskie czasopisma. Baza jest w sposób ciągły aktualizowana, a obecne w niej czasopisma poddawane są ewaluacji pod kątem zachowania obowiązkowych standardów oraz cytowalności.

„Myśl Ekonomiczna i Polityczna” ukazuje się od styczna 2010 roku, stanowi kontynuację czasopisma naukowego „Myśl Ekonomiczna i Prawna” wydawanego w latach 2003–2009. Jego geneza i ewolucja stanowią odbicie dziejów Uczelni Łazarskiego, jednej z najstarszych niepublicznych szkół wyższych w Polsce. 

Kwartalnik jest platformą wymiany poglądów między badaczami, ekspertami, dydaktykami i praktykami (menedżerami, finansistami, biznesmenami i politykami). Służy konfrontacji teorii poszczególnych nauk z praktyką. Przeznaczony jest dla szerokiego grona czytelników: badaczy i ekspertów, polityków, nauczycieli, doktorantów i studentów. 

Zapraszamy na stronę www czasopisma: mysl.lazarski.pl/pl/o-nas/